Kategória: Aktuality

Kláštor Premenenia Pána

Pondelkové stretnutia nad Svätým písmom pokračujú

Pozývame vás na ďalšie stretnutia nad Svätým písmom v Kláštore Premenenia Pána v Sampore, ktoré vedie biblista SSDr. Blažej Štrba, PhD. Najbližšie stretnutie bude už v pondelok 24. septembra 2012 v prednáškovej miestnosti kláštora. Vstup je voľný — srdečne vás všetkých pozývame.
Ďalšie pondelkové biblické stretnutia sú plánované v termínoch: 8. októbra, 5. novembra, 26. novembra a 3. decembra.

Liturgický poriadok na slávnosť Sedembolestnej Panny Márie

Pozývame vás na slávnosť Sedembolestnej Panny Márie v kláštore Premenenia Pána v Sampore, ktorá sa bude konať v sobotu, 15. septembra 2012. Liturgické slávenia v tento deň sa budú konať podľa prehľadu nižšie.

 • 3.00 — Nočné vigílie
 • 7.00 — Ranné chvály
 • 9.00 — Modlitba cez deň
 • 11.00 — Slávnostná sv. omša.
 • 18.00 — Slávnostné vešpery
 • 20.00 — Kompletórium

Pozvánka na konferenciu o benediktínoch

Srdečne pozývame na konferenciu Patrimonium, kultúra, pohostinnosť. Benediktínske kláštory ako miesta stretnutiaktorá sa bude konať v priestoroch Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici, v dňoch 19.-20. septembra 2012. Konferencia sa bude zaoberať úlohou benediktínskych kláštorov pri budovaní európskej spoločnosti v histórii i v súčasnosti a v tomto kontexte poukáže na rôzne aspekty benediktínskej pohostinnosti. Vstup je voľný.

Organizátormi konferencie sú Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici a Benediktínske opátstvo sv. Petra a Pavla v Tynci (Krakov, Poľsko). Na jej príprave a konaní sa tiež podieľajú Kláštor Premenenia Pána v Sampore (Slovensko), Opátstvo sv. Vojtecha a sv. Markéty v Prahe-Břevnove (Česko) a Maďarská benediktínska kongregácia. Projekt konferencie sa realizuje vďaka finančnej pomoci Vyšehradského fondu.

Visegrad Fund
Program konferencie

19. septembra – Patrimonium 
11.00 – otvorenie konferencie – Dr. Michał Gronowski OSB, PhDr. Rastislav Kožiak, PhD.

11.20–12.30 – blok I – moderátor: R. Kožiak
Regula ako základ
1. Pohostinnost v pozdní antice a Řehole Benediktova – Aleš Vandrovec OSB (Beneditkinské arciopatství, Břevnov)
2. Reguła św. Benedykta a życie świeckie – O. Włodzimierz Zatorski OSB (Opactwo Benedyktynów w Tyńcu)

Dlhé trvanie – Benediktínske fundácie v krajinách stredo-východnej Európy  
1. Fundacje benedyktyńskie w Polsce – Dr. Michal Gronowski OSB (Opactwo Benedyktynów w Tyńcu)
2. Benediktínske kláštory v Uhorsku a na Slovensku – doc. Vincent Múcska, PhD. (Univerzita Komenského, Bratislava)

12.45-14.00 
3. Benediktínske fundace v Čechách – PhDr. Dušan Foltýn (Karlova univerzita, Praha)
4. Likvidácia kláštorov a politika komunistického režimu voči reholiam v Československu – Norbert Kmeť, PhD. (Politologický ústav SAV, Bratislava)
Diskusia k bloku I

15.00 – 17.00 – blok II – moderátorka: M. Sztwiertnia
Architektúra a umenie 
1. Krużganki w klasztorach benedyktyńskich w średniowiecznej Polsce – Dr. Marcin Szyma (Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków)
2. Benediktínske kláštory na Slovensku a ich pamiatkové hodnoty – PhDr. Michaela Kalinová, PhD. (Pamiatkový úrad, Bratislava)
3. Prehľad pamiatkových obnov benediktínskych kláštorov na Slovensku – PhDr. Naďa Kirinovičová, PhD. (Pamiatkový úrad, Bratislava)

Hmotné pamiatky
1. Najnovšie výsledky archeologických výskumov Zoborského káštora v Nitre – RNDr. Marián Samuel, PhD. (Archeologický ústav SAV, Nitra)
2. Archeologické výskumy bendiktínskych kláštorov na území Slovenska – doc. PhDr. Michal Slivka, PhD. (Univerzita Komenského, Bratislava)
Diskusia k bloku II

20. septembra – Pohostinnosť
9.30 – 11.15 – blok I – moderátor: Aleš Vandrovec OSB
Pohostinnosť v praxi
1. Benediktínska pohostinnosť v Sampore – O. Jozef Brodňanský OSB (Kláštor Premenenia Pána, Sampor)
2. Budująca wzajemność – doświadczenie rekolekcji w Klasztorze Zwiastowania w Biskupowie – br. Mateusz Zduński OSB (Klasztor Benedyktynów w Biskupowie)

Turistika 
1. Use vs. protection – Sustainable development of the 1000 years old Benedictine Monastery of Pannonhalma – Ákos Pottyondy (Bencés  Főapátság, Pannonhalma)
2. Rozwój ruchu turystycznego w Opactwie Benedyktynów w Tyńcu – Marta Sztwiertnia (Benedyktyński Instytut Kultury, Tyniec)
3. Klášter Broumov – projekt Vzdělávací a kulturní centrum Broumov a současné aktivity na cestě k jeho realizaci – Jan Školník (Agentura pro rozvoj CHKO Broumovska, Broumov)
Diskusia k bloku I 

11.45 – 13.30 – Blok II – moderátor: M. Gronowski OSB
Vzdelávanie 
1. Pannonhalma and education – Juhász-Laczik Albin OSB (Bencés Főapátság, Pannonhalma)
2. Rozwój edukacji muzealnej w klasztorach benedyktyńskich, ze szczególnym uwzględnieniem Opactwa Benedyktynów w Tyńcu  – Marta Sztwiertnia (Benedyktyński Instytut Kultury, Tyniec)

Infraštruktúra 
1. Odbudowa Wielkiej Ruiny w latach 2006 – 2008 w Opactwie Benedyktynów w Tyńcu oraz wizje i plany na przyszłość – Br. Józef Kanik OSB (Opactwo Benedyktynów w Tyńcu)
2. Obnova benediktínskeho života na Slovensku – Br. Michal Mária Kukuča OSB (Kláštor Premenenia Pána, Sampor)
Diskusia k bloku II

Liturgický poriadok na slávnosť Nanebovzatia Panny Márie

Pozývame vás na slávnosť Nanebovzatia Panny Márie v kláštore Premenenia Pána v Sampore, ktorá sa bude konať v stredu, 15. augusta 2012. Liturgické slávenia v tento deň sa budú konať podľa prehľadu nižšie.

 • 3.00 — Nočné vigílie
 • 7.00 — Ranné chvály
 • 11.45 — Modlitba cez deň
 • 17.00 — Slávnostné vešpery
 • 18.00 — Slávnostná sv. omša.
 • 20.00 — Kompletórium

Slávnosť Premenenia Pána

Slávnostná omšaV pondelok 6. augusta 2012 slávili benediktíni z kláštora Premenenia Pána v Sampore odpustovú slávnosť. Hlavným celebrantom slávnostnej svätej omše bol Mons. Marián Bublinec, banskobystrický diecézny administrátor. Spolu s ním sa na slávnosti zúčastnili aj spolubratia z noviciátu opátstva sv. Petra a Pavla v Tynci (Krakov, Poľsko) na čele s o. Włodzimierzom Zatorskim OSB, magistrom noviciátu a tiež ďalší kňazi a vyše 200 veriacich z celého Slovenska.
Mons. Marián Bublinec sa vo svojej homílii zamysel nad evanjeliovým opisom Pánovho premenenia na hore Tábor a upozornil, že podstatným odkazom tohto sviatku je výzva k zotrvaniu s Ježišom. V náväznosti na obraz Mojžišovej a Eliášovej prítomnosti, ktorá sa na konci evanjeliového príbehu stráca, povedal: „V Ježišovi Kristovi máme všetko. V ňom nám Boh odovzdal všetko bohatstvo viery.“ Tento odkaz je zároveň výzvou k zostúpeniu z vrchu s Ježišom: „Aby sme druhých potešovali tou potechou, ktorou Boh potešuje nás.“

Skončil sa Týždeň povolaní

V dňoch 30. júla – 3. augusta 2012 organizoval náš kláštor Týždeň povolaní, určený najmä pre záujemcov o mníšsky život, ako aj pre všetkých hľadajúcich, ktorí sa snažia rozoznať svoje životné povolanie. Tejto akcie sa zúčastnili 6 veriaci, ktorí okrem účasti na bežnom rytme kláštorného dňa mali pripravené spoločné stretnutia a prednášky na rôzne témy, počínajúc od všeobecného povolania k svätosti a končiac problematikou rozlišovania. Účastníci mali takto možnosť osobného obohatenia a získania nových poznatkov i priestor na svoje vlastné zamyslenie a stíšenie.
Od svojho otvorenia v máji 2010 ponúka benediktínsky kláštor Premenenia Pána možnosť vstúpiť do prostredia a atmosféry mníšskeho života pre široký okruh záujemcov prostredníctvom domu hostí. Jednotliví záujemcovia o pobyt v kláštore sa môžu informovať na stránke domu hostí.

Pozvánka na slávnosť Premenenia Pána

LiturgiaPozývame vás na titulárnu slávnosť Premenenia Pána v benediktínskom kláštore Premenenia Pána v Sampore, ktorá sa bude konať v pondelok, 6. augusta 2012. Hlavnou udalosťou tohoto dňa bude slávnostná svätá omša o 11.00 hod., ktorú bude celebrovať Mons. Marián Bublinec, banskobystrický diecézny administrátor. Po svätej omši bude pre všetkých účastníkov pripravené tradičné pohostenie. Liturgické slávenia v tento deň sa budú konať ako v nedeľu, podľa prehľadu nižšie.

 • 3.00 — Nočné vigílie
 • 7.00 — Ranné chvály
 • 9.00 — Modlitba cez deň
 • 11.00 — Slávnostná svätá omša
 • 18.00 — Slávnostné vešpery
 • 20.00 — Kompletórium

Konferencia o benediktínskom dedičstve, kultúre a pohostinnosti

Benediktínsky kláštor Premenenia Pána v Sampore sa podieľa na projekte benediktínskych kláštorov Vyšehradského priestoru s názvom Patrimonium, kultúra a pohostinnosť. Benediktínske kláštory ako miesta stretnutia. Tento projekt sa venuje benediktínskemu dedičstvu z rôznych uhlov pohľadu: vzdelávaco-historicko-teologického, socio-kultúrno-antropologického, marketingového a turistického. V záverečnej fáze tohto projektu, ktorá práve prebieha, bude vydaná publikácia ilustrujúca rôzne aspekty benediktínskeho dedičstva a usporiadaná konferencia sumarizujúca tento projekt. Táto konferencia sa bude konať v Banskej Bystrici v dňoch 19.-20. septembra 2012. Bližšie informácie pre záujemcov o účasť na tejto konferencii prinesieme na našich stránkach. Sumár aktivít, ktoré v rámci tohto projektu už prebehli si možno prečítať na adrese http://www.benedyktyni.eu/?page_id=2129 (stránka v anglickom jazyku).

Slávnosť sv. Benedikta v našom kláštore

Slávnosť sv. Benedikta
V stredu 11. júla 2012 sme slávili slávnosť nášho zákonodarcu, patriarchu západného mníšstva a patróna Európy, sv. Benedikta z Nursie. O 11. hod sa v kláštornom chráme konala slávnostná sv. omša, ktorú celebroval Mons. Tomáš Galis, žilinský biskup. Vo svojej homílii priblížil postavu sv. Benedikta i zdôraznil jeho stále aktuálny odkaz pre dnešnú dobu prostredníctvom verného zakotvenia v Kristovi. Počas svätej omše zložili do rúk o. priora Vladimíra Kasana OSB svoje oblátske prísľuby prví 5 svetskí obláti nášho kláštora a prijali benediktínsky kríž a Regulu. Po sv. omši bolo pre všetkých účastníkov pripravené pohostenie. Program sviatočného dňa zakončili slávnostné vešpery spievané po latinsky tradičným gregoriánskym spevom.
Oblatúra je jednou z foriem, ktorou možno žiť benediktínsku spiritualitu. Obláti po ukončení formácie na rozdiel od mníchov neskladajú sľuby, ale len prísľuby, ktoré im ponechávajú slobodu, no zároveň ich užšie spájajú s konkrétnym kláštorom. Rehoľní obláti prijímajú mníšske rúcho a žijú priamo v kláštore, pričom sú viazaní rehoľnou disciplínou. Svetskí obláti žijú benediktínsku spiritualitu vo svojom bežnom povolaní vo svete, avšak ostávajú v užšom kontakte s kláštorom, ktorý im prostredníctvom pravidelných stretnutí a pobytov zabezpečuje duchovnú službu a zázemie. Bližšie informácie si možno vyžiadať na e-mailovej adrese oblati@benediktini.sk.

Pozvánka na slávnosť svätého Benedikta

Svätý BenediktPozývame vás na slávnosť nášho otca svätého Benedikta v kláštore Premenenia Pána v Sampore, ktorá sa bude konať v stredu, 11. júla 2012. Hlavnou udalosťou tohoto dňa bude slávnostná svätá omša, ktorú bude celebrovať Mons. Tomáš Galis, žilinský diecézny biskup. Po svätej omši bude pre všetkých účastníkov pripravené tradičné pohostenie. Liturgické slávenia v tento deň sa budú konať ako v nedeľu, podľa prehľadu nižšie.

 • 3.00 — Nočné vigílie
 • 7.00 — Ranné chvály
 • 9.00 — Modlitba cez deň
 • 11.00 — Slávnostná svätá omša
 • 18.00 — Slávnostné vešpery
 • 20.00 — Kompletórium

Svätý Benedikt z Nursie, patriarcha západného mníšstva a patrón Európy, žil v náročnom období prelomu 5. a 6. storočia, charakterizovanom rozpadom spoločenských štruktúr Rímskeho impéria a stupňujúcim sa náporom barbarských národov. Vďaka chýre o jeho svätom živote sa k nemu pridávali ďalší záujemcovia o mníšstvo a tak sv. Benedikt začína zakladať kláštory, z ktorých najvýznamnejším sa stalo opátstvo Montecassino. Na sklonku svojho života spísal Regulu, ako svoj duchovný testament — výsledok celoživotnej skúsenosti.
Podľa tradície svätý Benedikt zomrel 21. marca 547 a v tento deň sa každoročne v liturgii slávi jeho prechod do neba. Keďže tento sviatok pripadá vždy do obdobia Veľkého pôstu, mnísi zvykli sláviť ešte druhý sviatok — 11. júl, deň prenesenia jeho relikvií do opátstva Saint-Benoît-sur-Loire. Práve tento deň je zasvätený sv. Benediktovi aj vo všeobecnom kalendári Rímskej cirkvi.
V roku 1964 vyhlásil pápež Pavol VI. svätého Benedikta za patróna Európy. Toto vyhlásenie opätovne potvrdil aj bl. Ján Pavol II., keď v roku 1980 vyhlásil spolu zo sv. Benediktom za spolupatrónov Európy aj svätých slovanských vierozvestov Cyrila a Metoda.