Benediktíni podporujú rodinu

V súvislosti s pripravovaným referendom o rodine, ktoré sa bude konať v sobotu 7. februára 2015, vydávajú benediktínski mnísi z Kláštora Premenenia Pána v Sampore nasledujúce vyhlásenie:

erb

Vo vedomí veľkej úcty a vďačnosti voči našim rodičom, ktorí nám odovzdali dar života a venovali svoju starostlivosť, ako aj voči našim rodinám, bez ktorých by sme neboli schopní rozpoznať svoje povolanie a tvoriť mníšske spoločenstvo, vyjadrujeme svoju jednoznačnú podporu občianskym iniciatívam v prospech rodiny a práv detí.

Referendum, vyhlásené prezidentom Slovenskej republiky na sobotu 7. februára, je najzreteľnejšou formou, ako túto podporu môžeme vyjadriť aj konkrétnym činom. Robíme tak bez negatívnych emócií, či akejkoľvek snahy obmedziť práva ktorejkoľvek skupiny ľudí. Veríme, že otvorený a nekonfliktný, hoci principiálny postoj, je najlepším základom skutočného dialógu, ktorý žiaľ nie vždy charakterizuje súčasnú mediálnu scénu.

Chceme si zachovať slobodu nazývať veci pravým menom, vrátane rodiny, ako trvalého zväzku muža a ženy, založeného na vzájomnom prijatí a láske. Chceme upevniť právo detí na plnohodnotnú výchovu a rast. Chceme, aby naša spoločnosť a každý jej člen mal možnosť zdravého rozvoja a kritického posúdenia hodnôt, ktoré sú nám predkladané.

Ako benediktíni, dediči starobylej mníšskej tradície, ktorá zásadným spôsobom prispela k vybudovaniu modernej Európy, jej kultúry, vzdelania i duchovných hodnôt, vyhlasujeme, že sa zúčastníme spomenutého referenda, na každú z otázok budeme odpovedať „áno“ a vyzývame všetkých našich priaznivcov i všetkých ľudí dobrej vôle, aby urobili podobne.

Podrobnejšie informácie o blížiacom sa referende, možno nájsť na stránke Aliancie za rodinu.


Publikované

v časti

Autor článku: