Organ

Deutsch | English

Píšťalový organ je najstarším klávesovým hudobným nástrojom (jeho vznik sa bežne datuje do 3. storočia pr. Kr.) a zároveň hudobným nástrojom s najdynamickejším vývojom počas dejín. V čase stredoveku sa rozšíril v Európskej chrámovej hudbe a pre svoj charakteristický zvuk, mimoriadne vhodný k sprievodu zborového spevu i k inštrumentálnemu sprevádzaniu obradov, získal svoje pevné miesto v hudobnej tradícii i liturgickej praxi. Už od dávnych čias bol známy ako „kráľ hudobných nástrojov“ a organová hudobná tvorba stále neprestáva priťahovať a obohacovať. Organ dokáže jemne pohladiť i prepuknúť v jasot, žialiť s ubolenými i zaznieť v plnom majestáte na večnú Božiu slávu. Niet divu, že aj Druhý vatikánsky koncil ocenil tento nástroj: „Píšťalový organ nech je v latinskej Cirkvi vo veľkej úcte ako tradičný hudobný nástroj, ktorého zvuk vie dodať cirkevným obradom obdivuhodný lesk a mohutne povznáša myseľ k Bohu a k nebeským veciam.“ (konšt. Sacrosanctum Concilium, 120)

Kláštorný chrám Premenenia Pána v Sampore predpokladal realizáciu píšťalového organa od prvých projektov. Vzhľadom na obmedzené prostriedky sa pri stavbe kostola spoločenstvo mníchov rozhodlo v prvej etape ukončiť len nevyhnutné vybavenie kostola, aby kláštor mohol čím skôr prichýliť mníchov i hostí a poskytnúť priestory najmä pre chórovú liturgickú modlitbu. Po dokončení hlavného objektu kláštora prichádza na rad dotvorenie kostola, čoho súčasťou je aj stavba nového organa. Ten poslúži najmä pre liturgické potreby, ale aj pre kultúrne zveľadenie formou koncertov chrámovej a vážnej hudby.

Vizualizácia nového organa

Po zvážení rôznych alternatív sa mnísi obrátili na firmu R&M Muška – Organárske dielne Žilina. Výsledný projekt nástroja sa rodil vyše pol roka v snahe nájsť riešenie, ktoré bude zodpovedať potrebám kláštora, nadväzovať na organárske tradície i moderné možnosti a zároveň tvoriť súčasť duchovného i fyzického prostredia kláštora do budúcnosti. Každý organ je originálnym nástrojom, akoby hlasom konkrétneho chrámu, keďže organový zvuk nezávisí len od nástroja, ale aj od priestoru, v ktorom je umiestnený, a jeho akustiky. Zvukovo je organ inšpirovaný ako charakterom a výnimočnosťou miesta, tak i zvukom francúzskeho romantického organa, ktorý napĺňa potreby organovej a bohoslužobnej hudby. Architektúra organa vychádza čiastočne z existujúceho zariadenia kostola, pričom zvýrazňuje vertikálne smerovanie bez snahy predložiť konkrétny symbol. Rozmanitosť modlitby a rozmanitosť organovej hudby sa spája vo vzťahu človeka a Boha, pozemského a nadčasového.

Investícia do organa je aj investíciou pre nasledujúce generácie. Životnosť a hodnota tohto nástroja presahuje krátkodobé zámery, čo odôvodňuje ochotu mníšskeho spoločenstva vynaložiť na tento projekt potrebné finančné prostriedky. Kláštor oslovil viacerých odborníkov, ktorí sa rozličným spôsobom zúčastňujú na projekte organa, čím garantujú vysokú úroveň vykonaného diela. Zhotovený organ bude desaťročia či storočia znieť na Božiu slávu a k povzbudeniu a potešeniu všetkých návštevníkov kláštora. Jeho realizácia pozostáva z viacerých etáp a bude trvať približne 14-18 mesiacov. Rozpočet celého projektu dosahuje takmer 300.000 EUR. Aj touto cestou vám chceme ponúknuť možnosť zúčastniť sa na tomto projekte formou finančného príspevku. Vaša štedrosť bude znieť Samporským chrámom a zúročí sa v umení organistov a srdciach poslucháčov. Dobrodincov kláštora sprevádzajú modlitby mníchov a pravidelne sa za všetkých živých i mŕtvych slúžia sväté omše.

Príspevky na stavbu organa možno poslať na č. účtu: SK60 7500 0000 0040 2926 1499 so správou pre prijímateľa „Na organ“ a — pokiaľ je to možné, emailovým kontaktom na vás. Pán Boh zaplať za každý váš príspevok! Bližšie informácie ohľadom nástroja a jeho realizácie vám poskytne o. Michal Mária OSB, michalmaria@benediktini.sk.

Vaším príspevkom môžete získať patronát nad konkrétnou píšťalou, alebo registrom.

  • Už za sumu 50 EUR Vám bude pridelená Vaša vlastná píšťala z registrov flauty, ktoré sú poetickou dušou organa.
  • Od sumy 100 EUR získate píšťalu principálu, ktorý tvorí základ zvuku organa a podporuje, nesie spev ľudí.
  • Od sumy 500 EUR budete odmenení píšťalou tzv. jazykového registra, ktoré dávajú organu slávnostný zvuk.
  • Od sumy 1000 EUR sa stanete patrónom píšťaly z hlbokých registrov v pedáli, ktoré dodávajú organu hĺbku a majestátnosť.
  • Od sumy 5000 EUR získate patronát nad celým radom píšťal, teda kompletným registrom, ktorý má aj svoje označenie na manubriách a ktoré každý organista pri hraní vidí a zvolí, keď si praje hrať daný register.

Po dokončení nástroja bude každému darcovi, ktorý nám zanechal kontakt, zaslaný certifikát o jeho patronáte.

Dispozícia

1. manuál (Grand orgue)

Bourdon 16´
Montre 8´
Flûte bénédictine 8´
Salicional 8´
Unda maris 8´
Prestant 4´
Doublette 2´
Cornet progressif I-III
Fourniture IV
Trompette 8´
II-I 8´

2. manuál (Récit)

Bourdon 8´
Gambe 8´
Voix céleste 8´
Flûte octaviante 4´
Viole 4´
Nasard 22/3´
Octavin 2´
Tierce 13/5´
Plein jeu II
Hautbois 8´
Trémolo

Pedál

Soubasse 16´
Violonbasse 8´
Trombone 16´
I-P 8´
II-P 8´


Hrací stôl

Manuály: 2 (C—a3)

Pedál: paralelný (C—f1)

Pomôcky: Tlačidlá a pistóny pre voľné kombinácie (10.000 pamäťových kombinácií) a 3 pevné kombinácie, vypínač jazykových registrov, automatický anulátor pedálu, programovateľné crescendo, mechanické ovládanie žalúziovej skrine, osvetlenie notového pultu i pedálnice.


Registre a píšťaly

Počet znejúcich registrov: 23

Počet píšťal: 1463

Kovových píšťal: 1319 (cín, organový kov)

Drevených píšťal: 144 (rezonančný smrek, červený smrek, dub, jaseň)

Dĺžka najväčšej píšťaly: cca 2,7 m

Dĺžka najmenšej píšťaly: cca 2 cm


Vzdušnice, traktúra a organová skriňa

Vzdušnice: zásuvkové

Tónová traktúra: mechanická

Registrová traktúra: elektrická

Rozmery skrine (v x š x d): cca 3,8 m x 2,9 m x 4,9 m

Váha: cca 6 t

Priebeh prác

V súčasnosti sa pracuje na výrobe kovových píšťal, vzdušníc, vzduchových kanálov a hlavného mechu.

Dokončené boli drevené píšťaly.