Kategória: Aktuality

Kláštor Premenenia Pána

Pozvánka na slávnosť Premenenia Pána

LiturgiaPozývame vás na titulárnu slávnosť Premenenia Pána v benediktínskom kláštore Premenenia Pána v Sampore, ktorá sa bude konať v pondelok, 6. augusta 2012. Hlavnou udalosťou tohoto dňa bude slávnostná svätá omša o 11.00 hod., ktorú bude celebrovať Mons. Marián Bublinec, banskobystrický diecézny administrátor. Po svätej omši bude pre všetkých účastníkov pripravené tradičné pohostenie. Liturgické slávenia v tento deň sa budú konať ako v nedeľu, podľa prehľadu nižšie.

 • 3.00 — Nočné vigílie
 • 7.00 — Ranné chvály
 • 9.00 — Modlitba cez deň
 • 11.00 — Slávnostná svätá omša
 • 18.00 — Slávnostné vešpery
 • 20.00 — Kompletórium

Konferencia o benediktínskom dedičstve, kultúre a pohostinnosti

Benediktínsky kláštor Premenenia Pána v Sampore sa podieľa na projekte benediktínskych kláštorov Vyšehradského priestoru s názvom Patrimonium, kultúra a pohostinnosť. Benediktínske kláštory ako miesta stretnutia. Tento projekt sa venuje benediktínskemu dedičstvu z rôznych uhlov pohľadu: vzdelávaco-historicko-teologického, socio-kultúrno-antropologického, marketingového a turistického. V záverečnej fáze tohto projektu, ktorá práve prebieha, bude vydaná publikácia ilustrujúca rôzne aspekty benediktínskeho dedičstva a usporiadaná konferencia sumarizujúca tento projekt. Táto konferencia sa bude konať v Banskej Bystrici v dňoch 19.-20. septembra 2012. Bližšie informácie pre záujemcov o účasť na tejto konferencii prinesieme na našich stránkach. Sumár aktivít, ktoré v rámci tohto projektu už prebehli si možno prečítať na adrese http://www.benedyktyni.eu/?page_id=2129 (stránka v anglickom jazyku).

Slávnosť sv. Benedikta v našom kláštore

Slávnosť sv. Benedikta
V stredu 11. júla 2012 sme slávili slávnosť nášho zákonodarcu, patriarchu západného mníšstva a patróna Európy, sv. Benedikta z Nursie. O 11. hod sa v kláštornom chráme konala slávnostná sv. omša, ktorú celebroval Mons. Tomáš Galis, žilinský biskup. Vo svojej homílii priblížil postavu sv. Benedikta i zdôraznil jeho stále aktuálny odkaz pre dnešnú dobu prostredníctvom verného zakotvenia v Kristovi. Počas svätej omše zložili do rúk o. priora Vladimíra Kasana OSB svoje oblátske prísľuby prví 5 svetskí obláti nášho kláštora a prijali benediktínsky kríž a Regulu. Po sv. omši bolo pre všetkých účastníkov pripravené pohostenie. Program sviatočného dňa zakončili slávnostné vešpery spievané po latinsky tradičným gregoriánskym spevom.
Oblatúra je jednou z foriem, ktorou možno žiť benediktínsku spiritualitu. Obláti po ukončení formácie na rozdiel od mníchov neskladajú sľuby, ale len prísľuby, ktoré im ponechávajú slobodu, no zároveň ich užšie spájajú s konkrétnym kláštorom. Rehoľní obláti prijímajú mníšske rúcho a žijú priamo v kláštore, pričom sú viazaní rehoľnou disciplínou. Svetskí obláti žijú benediktínsku spiritualitu vo svojom bežnom povolaní vo svete, avšak ostávajú v užšom kontakte s kláštorom, ktorý im prostredníctvom pravidelných stretnutí a pobytov zabezpečuje duchovnú službu a zázemie. Bližšie informácie si možno vyžiadať na e-mailovej adrese oblati@benediktini.sk.

Pozvánka na slávnosť svätého Benedikta

Svätý BenediktPozývame vás na slávnosť nášho otca svätého Benedikta v kláštore Premenenia Pána v Sampore, ktorá sa bude konať v stredu, 11. júla 2012. Hlavnou udalosťou tohoto dňa bude slávnostná svätá omša, ktorú bude celebrovať Mons. Tomáš Galis, žilinský diecézny biskup. Po svätej omši bude pre všetkých účastníkov pripravené tradičné pohostenie. Liturgické slávenia v tento deň sa budú konať ako v nedeľu, podľa prehľadu nižšie.

 • 3.00 — Nočné vigílie
 • 7.00 — Ranné chvály
 • 9.00 — Modlitba cez deň
 • 11.00 — Slávnostná svätá omša
 • 18.00 — Slávnostné vešpery
 • 20.00 — Kompletórium

Svätý Benedikt z Nursie, patriarcha západného mníšstva a patrón Európy, žil v náročnom období prelomu 5. a 6. storočia, charakterizovanom rozpadom spoločenských štruktúr Rímskeho impéria a stupňujúcim sa náporom barbarských národov. Vďaka chýre o jeho svätom živote sa k nemu pridávali ďalší záujemcovia o mníšstvo a tak sv. Benedikt začína zakladať kláštory, z ktorých najvýznamnejším sa stalo opátstvo Montecassino. Na sklonku svojho života spísal Regulu, ako svoj duchovný testament — výsledok celoživotnej skúsenosti.
Podľa tradície svätý Benedikt zomrel 21. marca 547 a v tento deň sa každoročne v liturgii slávi jeho prechod do neba. Keďže tento sviatok pripadá vždy do obdobia Veľkého pôstu, mnísi zvykli sláviť ešte druhý sviatok — 11. júl, deň prenesenia jeho relikvií do opátstva Saint-Benoît-sur-Loire. Práve tento deň je zasvätený sv. Benediktovi aj vo všeobecnom kalendári Rímskej cirkvi.
V roku 1964 vyhlásil pápež Pavol VI. svätého Benedikta za patróna Európy. Toto vyhlásenie opätovne potvrdil aj bl. Ján Pavol II., keď v roku 1980 vyhlásil spolu zo sv. Benediktom za spolupatrónov Európy aj svätých slovanských vierozvestov Cyrila a Metoda.

Slávnosť sv. Cyrila a Metoda

Pozývame vás na slávnosť svätých slovanských vierozvestov Cyrila a Metoda v kláštore Premenenia Pána v Sampore, ktorá sa bude konať vo štvrtok, 5. júla 2012. Liturgické slávenia v tento deň sa budú konať ako v nedeľu, podľa prehľadu nižšie.

 • 3.00 — Nočné vigílie
 • 7.00 — Ranné chvály
 • 9.00 — Modlitba cez deň
 • 11.00 — Slávnostná svätá omša
 • 18.00 — Slávnostné vešpery
 • 20.00 — Kompletórium

Liturgické slávenia na slávnosť sv. Petra a Pavla

Pozývame vás na slávnosť svätých apoštolov Petra a Pavla v kláštore Premenenia Pána v Sampore, ktorá sa bude konať v piatok, 29. júna 2012. Liturgické slávenia v tento deň sa budú konať podľa prehľadu nižšie.

 • 3.00 — Nočné vigílie
 • 7.00 — Ranné chvály
 • 11.45 — Modlitba cez deň
 • 17.00 — Slávnostné vešpery
 • 18.00 — Slávnostná sv. omša, zakončená teoforickou procesiou a Eucharistickým požehnaním.
 • 20.00 — Kompletórium

Pozvánka na biblické stretnutie

Pozývame Vás na ďalšie Pondelkové stretnutie nad Svätým písmom, počas ktorého sa budeme venovať 64. žalmu. Stretnutie, ktoré bude viesť SSDr. Blažej Štrba, PhD., sa bude konať v pondelok 18. 6. 2012 o 19.00 v prednáškovej miestnosti kláštora Premenenia Pána v Sampore. Vstup je voľný.

Liturgický poriadok na slávnosť Božského Srdca

Pozývame vás na slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho v kláštore Premenenia Pána v Sampore, v piatok, 15. júna 2012. Liturgické slávenia v tento deň sa budú konať ako v nedeľu, podľa prehľadu nižšie.

 • 3.00 — Nočné vigílie
 • 7.00 — Ranné chvály
 • 9.00 — Modlitba cez deň
 • 11.00 — Slávnostná sv. omša, zakončená Eucharistickou pobožnosťou a požehnaním.
 • 18.00 — Slávnostné vešpery
 • 20.00 — Kompletórium

Naši bratia prijali lektorát a akolytát

Br. Ladislav prijíma lektorátV benediktínskom kláštore Premenenia Pána v Sampore prijali dnes, 11. júna 2012, štyria bratia ministériá lektorátu a akolytátu. Nových služobníkov Božieho slova a chleba ustanovil ndp. Bernard Sawicki OSB, opát kláštora sv. Petra a Pavla v Tynci (Krakov, Poľsko), ktorý je vyšším predstaveným slovenských benediktínov. Ministérium lektorátu prijali bratia Ladislav Mária Grenčík OSB, Marián Zaťko OSB a Igor Hajas OSB. Za akolytu bol ustanovený brat Michal Mária Kukuča OSB.
Pri tejto príležitosti prosíme o modlitby za našich bratov, aby verne plnili služby, ktoré im boli zverené.

Pozvánka na slávnosť Eucharistie

Pozývame vás na slávnosť Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi v kláštore Premenenia Pána v Sampore, ktorá sa bude konať vo štvrtok, 7. júna 2012. Liturgické slávenia v tento deň sa budú konať podľa prehľadu nižšie.

 • 3.00 — Nočné vigílie
 • 7.00 — Ranné chvály
 • 11.45 — Modlitba cez deň
 • 17.00 — Slávnostné vešpery
 • 18.00 — Slávnostná sv. omša, zakončená teoforickou procesiou a Eucharistickým požehnaním.
 • 20.00 — Kompletórium