Kláštor v Sampore má nového kňaza

DSCN0808Bratislavský arcibiskup-metropolita Mons. Stanislav Zvolenský zavítal v sobotu 20. septembra 2014 do benediktínskeho kláštora Premenenia Pána v Sampore, aby tu počas slávnostnej pontifikálnej omše ordinoval br. Michala Máriu Kukuču OSB do posvätného rádu presbyterátu. Podľa slov priora kláštora, o. Vladimíra Kasana OSB, je to historicky prvá kňazská vysviacka slovenského benediktína po stáročnej absencii aktívneho mníšskeho života na našom území. Ordinovaný novokňaz slávil v nasledujúci deň, nedeľu 21. septembra 2014, svoju primičnú svätú omšu.

DSCN0411Pred obradmi kňazskej vysviacky otec arcibiskup vyzdvihol v homílii niektoré základné aspekty kňazského povolania a života. Nadväzujúc na rozhovor medzi Ježišom a Petrom v závere Jánovho evanjelia, upozornil na úzky zväzok medzi láskou k Bohu a pastoračnou starostlivosťou. „Láska k blížnemu je vlastne jediným spôsobom, ako konkrétne prejaviť svoju lásku k Ježišovi“, podotkol.

Slávenie nedeľnej primičnej omše predchádzal tradičný spev antifóny k Duchu Svätému a modlitba priora kláštora za novokňaza. Slávnostnú homíliu predniesol moderátor komunity sv. Filipa Neriho v Senci, o. Juraj Vittek, ktorý o. Michala Máriu istý čas duchovne viedol. Svoj príhovor začal v osobnom tóne, keď pripomenul konkrétnu cestu nášho novokňaza v ktorej sa zvlášť silne prejavila účinnosť mariánskej úcty. Kňazskú službu potom predostrel vo veľkej šírke nadväzujúc zvlášť na osobné svedectvo sv. Jána Pavla II., ktorý predstavil svoje kňazské povolanie ako dar i tajomstvo.

DSCN0613Vysvätený novokňaz pochádza z farnosti Sedembolestnej Panny Márie v Bratislave-Petržalke. Svoju kňazskú formáciu začal trojročným pobytom v bratislavskom kňazskom seminári sv. Cyrila a Metoda. V tomto prostredí sa prvýkrát zoznámil so slovenskými benediktínmi, pôsobiacimi v tom čase v poľskom opátstve v Tynci pri Krakove. Ako sám priznal, čoskoro spoznal, že k mníšskemu životu ho priťahuje viac ako prostý záujem. „Keď som videl známky Pánovho volania do spoločenstva benediktínov, rozhodol som sa po krátkom období intenzívneho rozlišovania zanechať diecéznu formáciu a stať sa mníchom“, dodal o. Michal Mária. Zvyšok teologických štúdií úspešne absolvoval na Teologickom inštitúte v Badíne a po zložení večných sľubov v novozaloženom samporskom kláštore mohol byť vysvätený za diakona a neskôr za kňaza.

Benediktínsky priorát Premenenia Pána v Sampore je nezávislým kláštorom patriacim do benediktínskej kongregácie Zvestovania. V súčasnosti v ňom žije 9 mníchov a ďalší traja sa pripravujú na mníšsky život vo formácii. Kláštor okrem pokračujúcej výstavby potrebných priestorov prijíma hostí na individuálne i skupinové pobyty v mníšskom prostredí, organizuje rôzne duchovno-formačné stretnutia pre širokú verejnosť a venuje sa ďalším aktivitám. Hlavnou činnosťou kláštora je však predovšetkým modlitba, predovšetkým liturgická, ktorá zvlášť charakterizuje mníšsky spôsob života.

 

Fotogalérie z oboch podujatí budú čoskoro publikované.


Publikované

v časti

Autor článku: