Kategória: Aktuality

Kláštor Premenenia Pána

Konventuálne duchovné cvičenia

V tomto týždni sa až do soboty 1. decembra 2012 konajú v kláštore Premenenia Pána v Sampore každoročné konventuálne duchovné cvičenia. Z tohto dôvodu sú momentálne obmedzené naše komunikačné možnosti a taktiež neprijímame hostí. Prosíme preto o strpenie pri vybavovaní telefonátov a pošty, ako aj o vaše modlitby za nás v tomto čase.

Slovenskí benediktíni získali nezávislosť

IMG_8830
Prvý konventuálny prior sa prihovára mníchom po svojom menovaní.

Včera, v sobotu 17. novembra 2012, v predvečer sviatku výročia posvätenia bazilík sv. Petra a Pavla, navštívil Benediktínsky kláštor Premenenia Pána v Sampore opát Benediktínskeho opátstva sv. Petra a Pavla v Tynci (Krakov, Poľsko), ndp. Bernard Sawicki OSB, aby vykonal akt kánonického menovania prvého konventuálneho priora slovenského kláštora. Týmto krokom sa úspešne zavŕšila snaha o obnovu benediktínskeho života na Slovensku po jeho dlhom prerušení. Prvým konventuálnym priorom sa na dobu ôsmich rokov stal o. Vladimír Kasan OSB. Slovenskí benediktíni, žijúci v samporskom kláštore tak získali autonómiu, ktorá prináleží plnohodnotným mníšskym kláštorom podľa kánonického práva Katolíckej cirkvi.

Benediktínsky kláštor Premenenia Pána v Sampore získal na základe rozhodnutia generálnej kapituly Benediktínskej kongregácie Zvestovania štatút konventuálneho priorátu, čím sa zaraďuje medzi nezávislé kláštory. Táto nezávislosť znamená, že kláštor je úplne samostatný v otázkach vnútorného riadenia. Jeho predstavený je ordinárom a zároveň vyšším rehoľným predstaveným podľa noriem Kódexu kánonického práva a samotný kláštor je domom „sui iuris“, vyňatým spod jurisdikcie miestneho biskupa. Benediktíni, rovnako ako všetci rehoľníci v Katolíckej cirkvi, sú viazaní poslušnosťou voči Rímskemu veľkňazovi. Prvý predstavený samostatného kláštora je menovaný opátom zakladajúceho kláštora, no všetci ďalší predstavení už budú samostatne volení v tajnom hlasovaní mníchmi kláštora.

Benediktínske kláštory nadväzujú na starobylé mníšske tradície siahajúce do prvých storočí kresťanstva. Základným ideovým dokumentom pre benediktínskych mníchov je Regula sv. Benedikta, napísaná začiatkom 6. storočia. Jej heslom je: „aby bol vo všetkom oslávený Boh“. Vysoký dôraz je kladený na každodennú spoločnú liturgickú modlitbu a jej harmonické spojenie s prácou pre potreby kláštora, Cirkvi i spoločnosti. Presný dátum príchodu prvých benediktínov na naše územie nie je známy, avšak v priebehu stredoveku zaznamenali mníšske kláštory na dnešnom Slovensku nebývalý rozmach a stali sa dôležitými centrami kresťanského kultu, evanjelizácie, vzdelania i hospodárskeho rozvoja. Medzi najdôležitejšie benediktínske miesta patrili kláštor sv. Hypolita v Nitre, kláštor sv. Benedikta v Hronskom Beňadiku, kláštor sv. Andreja-Svorada a Benedikta v Skalke pri Trenčíne a kláštor sv. Kozmu a Damiána v Ludaniciach. Kláštory zabezpečovali nielen duchovnú správu, ale vykonávali aj činnosť hodnoverných miest a plnili ďalšie úlohy. Po nepriaznivých obdobiach pre mníchov v čase osvietenstva, husitských vojen i komunizmu sa tento špecifický spôsob života na území Slovenska úplne vytráca.

História novej benediktínskej fundácie na Slovensku sa začala písať v roku 1998, keď do benediktínskeho opátstva sv. Petra a Pavla v Tynci vstúpili dvaja slovenskí kňazi z Banskobystrickej diecézy, Vladimír Kasan a Blažej Škvarka. Po ukončení mníšskej formácie a zložení večných mníšskych sľubov boli v roku 2003 vyslaní vtedajším tynieckym opátom, Markom Szeligom OSB, založiť novú fundáciu na Slovensku. Dielo obnovy mníšskeho života sa začalo v obci Bacúrov pri Zvolene, kde mnísi získali bývalú farskú budovu, ktorá poslúžila ako prechodné miesto do ukončenia výstavby riadneho kláštora. Vďaka štedrosti mnohých dobrodincov zo Slovenska i celého sveta, ako aj vďaka zásadnému prispeniu bývalého banskobystrického biskupa, Mons. Rudolfa Baláža, mohli mnísi v roku 2006 začať s výstavbou nového kláštora v Sampore (mestská časť mesta Sliač). V máji 2010 bola zakončená výstavba prvej etapy kláštora, skladajúca sa z domu hostí a kláštorného chrámu. Slávnostnú konsekráciu vykonal bývalý banskobystrický diecézny biskup Mons. Rudolf Baláž za veľkej účasti veriaceho ľudu. V deň konsekrácie, 24. mája 2010, bol zároveň kánonicky zriadený jednoduchý priorát, závislý od domovského opátstva v Tynci. Počet mníchov kláštora s večnými sľubmi postupom času vzrástol na 9, čím sa podľa cirkevných predpisov otvorila možnosť na získanie nezávislosti.

IMG_8870
Ohlásenie povýšenia priorátu v Sampore.

Na celom svete žije necelých 8000 benediktínskych mníchov a takmer dvojnásobný počet benediktínskych mníšok. V súčasnosti sa benediktínske kláštory spravidla združujú do tzv. kongregácií, ktoré umožňujú vzájomnú pomoc medzi jednotlivými kláštormi a zároveň chránia ich špecifický autonómny charakter. Každý jeden samostatný kláštor je do značnej miery originálny a jeho konkrétna činnosť a vnútorné záležitosti sa riadia mnohými aspektami, ako sú potreby Cirkvi na danom mieste, či schopnosti a talenty mníchov, ktorí žijú v danom spoločenstve. Medzi kláštormi tak možno nájsť spoločenstvá venujúce hlavný podiel svojho života modlitbe a kontemplácii, ako aj komunity venujúce sa vyúčbe na rôznych druhoch škôl, pastorácii, či obchodnej a hospodárskej činnosti. Benediktínska kongregácia Zvestovania, do ktorej patria aj slovenskí benediktíni, v sebe zahŕňa kláštory z celého sveta, od Fínska po Nigériu, od Brazílie, až po Indiu. Posledným opátstvom, ktoré sa do kongregácie pričlenilo v septembri tohto roka, je významné opátstvo Dormitio v Jeruzaleme.

Benediktínsky kláštor Premenenia Pána v Sampore sa nachádza na počiatku svojej existencie a ako taký len postupne začína vykonávať svoju činnosť. V súčasnosti poskytuje možnosť pobytu v prostredí kláštora pre široký okruh záujemcov, či už individuálne, alebo organizovane. Kláštorný chrám je otvorený pre verejnosť a možno sa v ňom zúčastniť na mníšskej liturgickej modlitbe v slovenskom i latinskom jazyku. Kláštor svojpomocne vydal niekoľko prekladov mníšskej literatúry, v budúcnosti plánuje vytvoriť plnohodnotné vydavateľstvo. V priestoroch kláštora sa taktiež konajú rôzne stretnutia a prednášky zamerané na prehĺbenie kresťanského života. Druhá etapa výstavby, ktorá má začať na jar budúceho roka umožní ďalej rozvinúť vonkajšiu činnosť, ako je obhospodárenie pozemku kláštora, pekárenská výroba a pod.

Na Slovensku sa v priebehu uplynulých rokov začala tiež formovať prvé spoločenstvo benediktínskych mníšok. Táto fundácia je zakladaná z opátstva v Offide (Taliansko) a v súčastnosti pracuje na výstavbe kláštora v Horných Orešanoch.

Slovenskí benediktíni z kláštora Premenenia Pána v Sampore sú štátom registrovaní pod názvom „Mnísi z rehole svätého Benedikta“ a nemajú žiaden vzťah, ani vplyv, na aktivity „Rádu sv. Benedikta“ so sídlom v Komárne. Slovenskí benediktíni z kláštora Premenenia Pána v Sampore si neuplatnili a neuplatňujú žiadne nároky na bývalé benediktínske majetky.

Dekrét o konventuálnom prioráte
Dekrét o erigovaní konventuálneho priorátu
Menovanie prvého konventuálneho priora
Dekrét o menovaní prvého konventuálneho priora

Pozvánka na biblické stretnutie

Pozývame Vás na ďalšie Pondelkové stretnutie nad Svätým písmom, s témou Mojžišova úvaha o čase (Ž 90). Stretnutie, ktoré bude viesť SSDr. Blažej Štrba, PhD., sa bude konať v pondelok 5. 11. 2012 o 19.00 v prednáškovej miestnosti kláštora Premenenia Pána v Sampore. Vstup je voľný.

Liturgické slávenia počas slávnosti Všetkých svätých a Dušičiek

Samporský cintorínPozývame vás na liturgické slávenia v kláštore Premenenia Pána počas nadchádzajúcich sviatkov. V deň slávnosti Všetkých svätých, 1. novembra 2012, sa bude liturgia konať ako v nedeľu:

 • 3:00 — Nočné vigílie
 • 7:00 — Ranné chvály
 • 9:00 — Modlitba cez deň
 • 11:00 — Slávnostná sv. omša
 • 18:00 — Slávnostné vešpery
 • 20:00 — Kompletórium
V deň Spomienky všetkých verných zosnulých, 2. novembra 2012, sa v našom kláštornom chráme koná celodenná poklona Najsvätejšej Sviatosti oltárnej. Jednotlivé liturgické slávenia sa budú konať podľa nasledovného poriadku:
 • 5:30 — Posvätné čítanie
 • 6:30 — Svätá omša s Rannými chválami, začiatok celodennej adorácie
 • 12:00 — Svätá omša s modlitbou cez deň
 • 17:00 — Vešpery
 • 17:40 — Ukončenie celodennej adorácie
 • 18:00 — Svätá omša s pobožnosťou za zosnulých
 • 20:00 — Kompletórium

Straty a nálezy

Upozorňujeme našich návštevníkov, ktorí sa zúčastnili prvého stretnutia cyklu Postavy viery, že na vrátnici kláštora ostala po stretnutí vetrovka červenej farby a zväzok kľúčov bez majiteľa.

Vyhlásenie ohľadom kaštieľa v Rusovciach

V posledných dňoch boli v médiách publikované správy ohľadom sporu medzi tzv. Rádom sv. Benedikta so sídlom v Komárne a Slovenskou republikou o vlastníctvo kaštieľa v Rusovciach. Uvedený Rád sv. Benedikta so sídlom v Komárne, ktorý bol založený Maďarskou benediktínskou kongregáciou, nemá nič spoločné so slovenskými benediktínmi z Kláštora Premenenia Pána v Sampore (Sliač), registrovanými ako Mnísi z rehole svätého Benedikta so sídlom v Sampore. Pán Juraj Szalay nie je štatutárnym zástupcom ani hospodárom slovenských benediktínov, len tzv. Rádu sv. Benedikta zo sídlom v Komárne. Ndp. Asztrik Vársegi nie je najvyšším predstaviteľom benediktínov, len predstaveným maďarskej benediktínskej kongregácie so sídlom v Pannonhalme. Slovenskí benediktíni z kláštora Premenenia Pána v Sampore si neuplatnili a neuplatňujú žiadne nároky na bývalé benediktínske majetky.

Prvé stretnutie cyklu Postavy viery

Prvá prednáška cyklu Postavy vieryV priestoroch kláštora Premenenia Pána v Sampore sa v sobotu 27. októbra 2012 konalo prvé stretnutie cyklu Postavy viery. Tento cyklus je príspevkom slovenských benediktínov k Roku viery, vyhlásenom Svätým otcom Benediktom XVI. Prostredníctvom predstavenia veľkých postáv, ktoré sú akoby zosobnením kresťanskej viery, sa snaží objasniť veľkosť kresťanského povolania, ako aj pomôcť nájsť nové podnety pre každodenné výzvy, predkladané našej viere. Počas prvého stretnutia vystúpili s prednáškami SSDr. Blažej Štrba, PhD. (sv. Jozue), ThDr. Cyril Šesták SJ, PhD. (sv. Atanáz Alexandrijský) a ThLic. Vladimír Kasan OSB (sv. Benedikt z Nursie). V priebehu dňa mali hostia možnosť sláviť spolu s mníchmi kláštora modlitbu mníšskej liturgie hodín. Počas záverečnej diskusie mohli účastníci získať odpovede na ich vlastné otázky. Podujatia sa zúčastnilo okolo stovky veriacich, pre ktorých bola tiež pripravená krátka videoprezentácia Samporského kláštora a pohostenie. Ďalšie stretnutie cyklu Postavy viery sa bude konať 23. februára 2013.

Informácia pre záujemcov o oblatúru

Pozývame všetkých, ktorí majú záujem žiť benediktínsku duchovnosť vo svete ako obláti nášho kláštora, na prvé stretnutie, ktoré sa bude konať v sobotu 3. 11. 2012. Záujemcov prosíme, aby sa prihlásili na e-mailovej adrese oblati@benediktini.sk, alebo na telefónnom čísle 0904 / 738 799.

Pozvánka na prvé stretnutie cyklu „Postavy viery“

Postavy viery
Srdečne Vás pozývame na prvé stretnutie v rámci cyklu „Postavy viery“, ktoré sa bude konať v sobotu 27. októbra 2012 v benediktínskom kláštore Premenenia Pána v Sampore. Jeho obsahom budú prednášky popredných slovenských odborníkov o veľkých postavách viery: sv. Jozuovi, sv. Atanázovi a sv. Benediktovi. Program je určený pre široký okruh veriacich a je príspevkom k Roku viery, ktorý vyhlásil Svätý otec Benedikt XVI. Súčasťou programu je aj diskusia na prednesené témy. Prednášať budú: SSDr. Blažej Štrba, PhD., odborný asistent Katedry biblických vied RKCMBF UK na Teologickom inštitúte sv. Františka Xaverského v Badíne, ThDr. Cyril Šesták SJ, PhD., odborný asistent Katedry biblických a historických vied TF TU v Bratislave a ThLic. Vladimír Kasan OSB, prior benediktínskeho kláštora Premenenia Pána v Sampore.

Svätý otec Benedikt XVI. vyhlásil apoštolským listom Porta fidei Rok viery, ktorý sa začína na 50. výročie otvorenia Druhého vatikánskeho koncilu, 11. októbra 2012. V tomto liste pápež pripomína „potrebu znovu objaviť cestu viery, aby čoraz viac vychádzala najavo radosť a nové nadšenie zo stretnutia s Kristom“ (Ap. list Porta fidei, 2). Cestou viery „kráčal veľký počet mužov a žien, ktorých mená sú zapísané v knihe života“ (tamže, 13). Práve prostredníctvom stretnutí zameraných na veľké postavy viery chce benediktínsky kláštor Premenenia Pána prispieť k posilneniu a prehĺbeniu osobného prežívania viery, ako aj k priblíženiu bohatej katolíckej tradície. V priebehu Roka viery sa budú konať štyri stretnutia, skladajúce sa z troch prednášok, diskusie a slávenia mníšskej liturgie hodín. Prednášať budú poprední slovenskí biblisti, teológovia i benediktínski mnísi.

Program stretnutia 27. októbra 2012

 • 10.00 — Privítanie hostí a uvedenie do dňa
 • — Prvá prednáška: sv. Jozue (SSDr. Blažej Štrba, PhD.)
 • 11.10 — Druhá prednáška: sv. Atanáz (ThDr. Cyril Šesták SJ, PhD.)
 • 12.20 — Posvätné čítanie
 • 14.30 — Modlitba cez deň a tretia prednáška: sv. Benedikt (ThLic. Vladimír Kasan OSB)
 • 16.00 — Diskusia
 • 17.00 — Vešpery

Postavy_viery_ikonec_ky

Pozvánka na biblické stretnutie

Pozývame Vás na ďalšie Pondelkové stretnutie nad Svätým písmom, s témou Útočište, ale aké (Ž 62). Stretnutie, ktoré bude viesť SSDr. Blažej Štrba, PhD., sa bude konať v pondelok 8. 10. 2012 o 19.00 v prednáškovej miestnosti kláštora Premenenia Pána v Sampore. Vstup je voľný.