Kategória: Aktuality

Kláštor Premenenia Pána

Narodenie Pána

S radosťou a bázňou priviedla na svet
svojho jediného Syna bez toho,

aby stratila panenstvo. (Porta fidei, 13)IMG_8994

KAŽDÉMU


hlásame najúžasnejšiu správu,
patriacu všetkým ľuďom,
ktorú Cirkev vyjadrila vo Vyznaní viery:
On pre nás ľudí
a pre našu spásu
zostúpil z nebies

Všetkým vyprosujeme,
od Dieťaťa zostupujúceho z neba,
dary neba: lásku, pokoj, dobro.
A nadovšetko vieru,
ktorá „vrchy prenáša“ už tu na zemi.

MNÍSI BENEDIKTÍNI


Sviatky Božieho narodenia
Sampor

2012

Bohoslužby počas Vianočných sviatkov

Pozývame Vás na liturgické slávenia počas tohtoročných Vianočných sviatkov do kláštorného chrámu Premenenia Pána v Sampore. Bohoslužby sa budú konať v nasledovných časoch:

24. decembra (Vigília Narodenia Pána):

 • 5.30: Posvätné čítanie
 • 6.30: Svätá omša s rannými chválami
 • 14.30: Modlitba cez deň
 • 17.00: Vešpery
 • 23.00: Slávnostné Nočné vigílie a Svätá omša „v noci“, po bohoslužbe bude pripravené pohostenie.

25. decembra (Narodenie Pána):

 • 7.00: Ranné chvály a Svätá omša „na úsvite“
 • 9.00: Modlitba cez deň
 • 11.00: Slávnostná svätá omša „vo dne“
 • 18.00: Slávnostné vešpery
 • 20.00: Kompletórium

26. decembra (Svätého Štefana, prvomučeníka):

 • 5.30: Nočné vigílie
 • 7.00: Ranné chvály
 • 9.00: Modlitba cez deň
 • 11.00: Svätá omša
 • 18.00: Vešpery
 • 20.00: Kompletórium

V Sampore sa konal koncert

Z príležitosti 1150. výročia príchodu vierozvestov sv. Cyrila a Metoda, sa v kláštornom chráme Premenenia Pána v Sampore konal koncert miešaného komorného speváckeho zboru Cantica Collegium musicum Martin. Pod vedením dirigenta doc. Štefana Sedlického zazneli sakrálne diela rôznych autorov, ako aj texty v staroslovienčine.

Cantica Collegium musicum Martin

V Sampore sa skončil biblický víkend

Slávnostnou svätou omšou sa v kláštore Premenenia Pána v Sampore zakončil biblický víkend s názvom „Krása a krutosť Biblie“, ktorý sa konal v spolupráci s Katedrou biblických vied RKCMBF UK pri Teologickom inštitúte v Badíne. Od piatku do nedele mali účastníci tohto podujatia možnosť zúčastniť sa na prednáškach a diskusiách, ktoré viedli SSDr. Blažej Štrba, PhD. a sestra Dáša Kráľová SDB, i liturgickej modlitbe s mníchmi kláštora.

>>> Fotogaléria

Pozvánka na koncert

Srdečne vás pozývame na koncert miešaného komorného speváckeho zboru Cantica Collegium musicum Martin,

SPIEVAME V STAROSLOVIENČINEprogram pri príležitosti 1150. výročia príchodu vierozvestcov Cyrila a Metoda.
Koncert sa bude konať v kláštornom chráme Premenenia Pána v Sampore, v nedeľu 16. decembra 2012 o 14.00 hod.

Podrobný program biblického víkendu

Prinášame Vám podrobný program podujatia „Krása a krutosť Biblie“.

PIATOK (14. 12.)

 • 17.00 Vešpery
 • 17.45 Úvod
 • 18.30 Večera
 • 19.00  1. Prednáška – Pestrofarebné stránky Biblie. Stručné objasnenie literárnej rôznosti a obsahovej pestrofarebnosti kníh Starého i Nového zákona.
 • 20.00 Kompletórium

SOBOTA (15. 12.)

 • 5.30 Ranné chvály
 • 6.30 Svätá omša
 • 7.30 Raňajky
 • 8.30 1. Prednáška – Vyjadrenia krásy a krutosti. Ako, prečo a v ktorých prípadoch možno hovoriť o krutosti a kráse v Biblii.
 • 9.45 2. Prednáška – Prekliatie a požehnanie I. Božie konanie voči ľuďom. Téma zasvätenia prekliatiu – celých národov, miest a ľudí a téma požehnania u Abraháma, otca národov a u Melchizedecha.
 • 11.00 3. Prednáška – Aká si krásna! Kto a čím je krásny v knihe Pieseň Piesní. Pojem krásy a lásky v biblickej starozákonnej poézii.
 • 12.20 Posvätné čítanie
 • 13.00 Obed
 • 14.30 Modlitba cez deň
 • 14.45 4. Prednáška – workshop. Práca nad niektorými textami, diskusia nad témami a výzva pre jednotlivca i pre spoločenstvo veriacich.
 • 17.00 Vešpery
 • 17.30 5. Prednáška – Prekliatie a požehnanie II. Ľudské konanie voči ľuďom. Niekoľko príkladov matiek, ktoré reagovali rôzne, keď chceli dosiahnuť dobro.
 • 18.30 Večera
 • 19.00 Diskusia 
 • 20.00 Kompletórium

NEDEĽA (16. 12.)

 • 3.00 Nočné vigílie
 • 7.00 Ranné chvály
 • 7.30 Raňajky
 • 8.00 1. Prednáška – Krásne knihy a ich témy. Z beletrie Biblie: Kniha prísloví, Rút a Pieseň piesní. Krása, ktorá pripravila cestu Mesiášovi.
 • 9.00 Modlitba cez deň
 • 9.30 Diskusia
 • 11.00 Svätá omša
 • 12.30 Obed

Intenzívny víkend s témou Krása a krutosť Biblie

V dňoch 14. – 16. decembra 2012 sa v Kláštore Premenia Pána v Sampore uskutoční víkendový prednáškovo-modlitbový program s témou Krása a krutosť Biblie. Registrovaní účastníci trojdňového podujatia sa okrem biblických prednášok môžu zúčastňovať na chórových modlitbách a svätej omši s tunajšou komunitou Mníchov z rehole sv. Benedikta.
Trojdňové podujatie organizuje pracovisko Badín Katedry biblických vied RKCMBF UK pri Kňazskom seminári sv. Františka Xaverského a Kláštor Premenenia Pána v Sampore.
Viac informácii: http://www.blazejstrba.eu/lang/en/biblicky-vikend-krasa-a-krutost-biblie/

Pozvánka na biblické stretnutie

Pozývame Vás na ďalšie Pondelkové stretnutie nad Svätým písmom, s témou Duša plná utrpenia (Ž 88). Stretnutie, ktoré bude viesť SSDr. Blažej Štrba, PhD., sa bude konať v pondelok 3. 12. 2012 o 19.00 v prednáškovej miestnosti kláštora Premenenia Pána v Sampore. Vstup je voľný.

Skončili sa konventuálne duchovné cvičenia

O. HieronimVčera, v sobotu 1. decembra 2012, sa spevom Teba, Bože, chválime a apoštolským požehnaním zakončili konventuálne duchovné cvičenia v benediktínskom kláštore v Sampore. Tohto roku ich viedol o. Hieronim Kreis OSB z benediktínskeho opátstva sv. Petra a Pavla v Tynci (Krakov, Poľsko).
Náš exercitátor sa nám počas uplynulého týždňa prihovoril v prednáškach, v ktorých nám pripomenul význam a obsah jednotlivých kresťanských sviatostí a tiež rôzne aspekty mníšskeho života na základe evanjeliových rád a mníšskych sľubov.

Konventuálne duchovné cvičenia

V tomto týždni sa až do soboty 1. decembra 2012 konajú v kláštore Premenenia Pána v Sampore každoročné konventuálne duchovné cvičenia. Z tohto dôvodu sú momentálne obmedzené naše komunikačné možnosti a taktiež neprijímame hostí. Prosíme preto o strpenie pri vybavovaní telefonátov a pošty, ako aj o vaše modlitby za nás v tomto čase.