Kategória: Aktuality

Prvé sľuby počas slávnosti Sedembolestnej

Pozývame vás na bohoslužby liturgickej slávnosti Sedembolestnej Panny Márie dňa 15. septembra 2022 (štvrtok) do kláštora Premenenia Pána v Sampore. Všetky liturgické slávenia sa budú konať podľa rozpisu nižšie. Počas slávnostnej svätej omše zloží prvé mníšske sľuby br. Pavol Lompart OSB.

 • 3.00 ‒ Vigílie
 • 7.00 ‒ Ranné chvály
 • 9.00 ‒ Modlitba cez deň
 • 11.00 ‒ Slávnostná svätá omša s obradom prvých sľubov
 • 18.00 ‒ Slávnostné vešpery
 • 20.00 ‒ Kompletórium

Začína nová séria večerných stretnutí

Všetkých záujemcov srdečne pozývame na novú sériu večerných stretnutí v Kláštore Premenenia Pána pod názvom Svätý Augustín a cirkevní otcovia: Inšpirácie pre duchovný život. V stredu 14. septembra 2022 o 17.30 hod. v prednáškovej miestnosti kláštora sa začne prvá prednáška na tému Regula sv. Augustína – spoločný život a prvenstvo lásky. Prednáška sa bude konať v dvoch častiach — druhá časť po prestávke začne o 19.00. Pred začiatkom programu sa možno v kláštornom chráme zúčastniť modlitby vešpier o 17.00. V rámci prednášky bude aj možnosť diskusie a po jej skončení sa bude konať modlitba Kompletória v kláštornom chráme o 20.00 hod.

Cyklus prednášok chce v prvom rade poukázať na cestu hľadania Boha v živote sv. Augustína. Jeho Vyznania opisujú jeho duchovnú cestu a Regula dáva smer a cieľ jeho životného hľadania. Popri Augustínovi sa na prednáškach stretneme s cirkevnými otcami a spisovateľmi, ktorí sú veľkou duchovnou inšpiráciou svojimi spismi. Pozrieme sa na sv. Ambróza ako katechétu a silnú osobnosť viery. So sv. Atanázom prejdeme počiatkami mníšstva a so skvelým i nevšedným exegétom Origenom objavíme zdroje živej vody pre duchovný život. Na záver cyklu sa pozrieme na ranokresťanskú interpretáciu žalmov u rôznych autorov, ktorí nám pomôžu vstúpiť do hlbín modlitby. 

Nový cyklus stretnutí povedie Juraj Pigula (1976). Študoval na filozofiu a teológiu v Ríme. Na Patristickom inštitúte „Augustinianum“ absolvoval licenciát a doktorandské štúdiá v odbore patristika. Prednášal patrológiu v Košiciach, Žiline a Viterbe (Taliansko). Bol šéfredaktorom časopisu a webstránky Zasvätený život. S tímom autorov pracuje na Komentároch k Starému i Novému zákonu pre Trnavskú Univerzitu. Je priorom Rehole sv. Augustína na Slovensku. 

Ohlásené večerné stretnutia zrušené

Oznamujeme, že večerné stretnutia v rámci cyklu Psychológia v službách života viery, ktoré boli pôvodne plánované na stredu 31. augusta, sa kvôli ochrane pred šírením ochorenia COVID-19 rušia. Náhradný termín bude ohlásený neskôr. Za pochopenie ďakujeme.

Pozvánka na záverečné večerné stretnutia [zrušené]

Plánované stretnutie bolo zrušené.

Všetkých záujemcov srdečne pozývame na ďalšie večerné stretnutia z cyklu Psychológia v službách života viery v Kláštore Premenenia Pána. V stredu 31. augusta 2022, po modlitbe vešpier o 17.00 hod., sa o 17.30 hod. v prednáškovej miestnosti kláštora bude konať prednáška na tému Chceš poznať Boha? Poznaj najskôr sám seba. Po prestávke sa o 19.00 hod. začne záverečná prednáška cyklu s názvom Psychologické výzvy 3.tisícročia. V rámci prednášok bude aj možnosť diskusie a po ich skončení sa bude konať modlitba Kompletória v kláštornom chráme o 20.00 hod.

Cyklus stretnutí vedie Janka Vindišová, psychologička a odborná asistentka na Katedre psychológie Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave. Prednášky sú koncipované zvlášť s ohľadom na potreby stálej formácie mníšskeho spoločenstva, ale z ich obsahu a spracovania môže načerpať každý, kto chce prehĺbiť svoje poznanie v dôležitej a citlivej oblasti prieniku duševna a duchovna.

Brat Peter zložil prvé sľuby

V deň slávnosti Premenenia Pána, 6. augusta 2022, zložil pri konventuálnej svätej omši svoje prvé mníšske sľuby br. Peter Dupkala OSB. Zložením sľubov sa na jeden rok zaviazal k životu podľa Reguly sv. Benedikta a Konštitúcie Kongregácie Zvestovania v Samporskom kláštore, čím započal poslednú fázu mníšskej formácie, pred definitívnym začlenením do kláštora.

Mníšske sľuby, tradične vyjadrené v čítaní a podpísaní listiny profesie, zložil brat Peter v prítomnosti o. Vladimíra Kasana OSB, priora kláštora, ktorý je zároveň vyšším predstaveným a ordinárom Samporských mníchov, ako aj príbuzných a priateľov, ktorí sa zúčastnili na tomto obrade.

Obrad prvej mníšskej profesie je dôležitým medzníkom formácie nového mnícha. Zakončuje obdobie noviciátu, po ktorom novic žiada o prijatie mníšske spoločenstvo, ktoré definitívne rozhoduje o jeho žiadosti v tajnom hlasovaní. Po zložení prvých sľubov, skladaných v Samporskom kláštore na obdobie jedného roka, začína obdobie juniorátu, v ktorom profes dostáva úlohy vyžadujúce väčšiu mieru osobnej zodpovednosti, postupne sa pod dohľadom magistra učí samostatnej osobnej i duchovnej formácii a zároveň má možnosť sa upevniť a posilniť vo svojom rozhodnutí navždy sa zasvätiť Bohu ako benediktínsky mních. Na zloženie večných sľubov sa vyžaduje aspoň dvojnásobné obnovenie dočasných sľubov (teda najmenej tri roky formácie v junioráte), po ktorom môže profes požiadať o pripustenie k večným sľubom, o ktorom opäť rozhoduje spoločenstvo v tajnom hlasovaní.

Mnísi v západnej cirkvi sa navonok odlišujú od rehoľníkov aj formulou svojich sľubov. Podľa Reguly sv. Benedikta, jedného z najvýznamnejších písomných prameňov zasväteného života v Cirkvi, skladajú mnísi sľuby stálosti, spôsobu života a poslušnosti. Týmito sľubmi sa viažu ku konkrétnemu mníšskemu spoločenstvu, ako aj k Regule a svojmu predstavenému. Liturgický obrad skladania mníšskych sľubov v benediktínskej tradícii obsahuje tri hlavné prvky: prosba kandidáta o Božie milosrdenstvo a prijatie do spoločenstva, prečítanie a podpísanie listiny sľubov, ktorá je viditeľným znakom zasvätenia mnícha a kladie sa na oltár ako Bohu milá obeta, a spev žalmového verša (v latinskom preklade): Prijmi ma, Pane, podľa tvojho výroku a budem žiť; a nezahanbi ma v mojom očakávaní (porov. Ž 117 [118], 116). Spev tohto verša, ktorý po profesovi opakuje celé spoločenstvo, je vyjadrením nádeje i prosbou o Božiu pomoc, keďže ľudská snaha a možnosti nemôžu stačiť na dosiahnutie svätosti, ku ktorej je profes povolaný skrz cestu zasvätenia sa Bohu medzi bratmi v kláštore.

Seminár gregoriánskeho chorálu

Da pacem, Domine

Pozývame všetkých záujemcov o najstaršiu liturgickú hudbu Západnej Cirkvi na seminár, ktorý sa bude konať v dňoch 9.-11. septembra 2022 a vyvrcholí spoločným slávením omšovej liturgie 24. cezročnej nedele. Druhý vatikánsky koncil stanovil tento najstarší druh spevu za vzor všetkej liturgickej hudby aj v súčasnosti. Víkend v benediktínskom kláštore, kde sa denne praktizuje gregorián, napomáha pochopiť jeho hĺbku a modlitebnú podstatu. Seminár povedie prof. Dr. theol. Gloria Braunsteiner, PhD.

Prihlásiť sa na seminár môžete do 15. augusta 2022 na adrese: domhosti@benediktini.sk.

Ilustračný obrázok: St. Gallen, Stiftsbibliothek, Cod. Sang. 339, p. 153 – Calendar, Gradual, Sacramentary (https://www.e-codices.ch/en/list/one/csg/0339)

Nanebovstúpenie Pána

Pozývame vás na bohoslužby liturgickej slávnosti Nanebovstúpenia Pána dňa 26. mája 2022 (štvrtok) do kláštora Premenenia Pána v Sampore. Všetky liturgické slávenia sa budú konať podľa rozpisu nižšie.

 • 3.00 ‒ Vigílie
 • 7.00 ‒ Ranné chvály
 • 11.45 ‒ Modlitba cez deň
 • 17.00 ‒ Slávnostné vešpery
 • 18.00 ‒ Slávnostná svätá omša
 • 20.00 ‒ Kompletórium

Výročie posvätenia chrámu

Pozývame vás na bohoslužby liturgickej slávnosti Výročia posvätenia kláštorného chrámu dňa 24. mája 2022 (utorok) do kláštora Premenenia Pána v Sampore. Všetky liturgické slávenia sa budú konať podľa rozpisu nižšie.

Veriaci, ktorý v dnešný deň navštívi kláštorný kostol Premenenia Pána v Sampore, a nábožne sa v ňom pomodlí Modlitbu Pána a Vyznanie viery, získa plnomocné odpustky za bežných podmienok (Enchiridion indulgentiarum, conc. 33, §1, n. 6).

 • 3.00 ‒ Vigílie
 • 7.00 ‒ Ranné chvály
 • 9.00 ‒ Modlitba cez deň
 • 11.00 ‒ Slávnostná svätá omša
 • 18.00 ‒ Slávnostné vešpery
 • 20.00 ‒ Kompletórium

Veľkonočné sviatky

Srdečne Vás pozývame na liturgické slávenia počas Posvätného veľkonočného trojdnia a začiatku Veľkonočnej oktávy v kláštore Premenenia Pána v Sampore. Jednotlivé bohoslužby v kláštornom chráme sa budú konať podľa nasledujúceho rozpisu:

Zelený štvrtok (14. 4.)

 • 5.30 — Vigílie
 • 7.00 — Ranné chvály
 • 11.45 — Modlitba cez deň
 • 18.00 — Slávnostná omša Pánovej večere
 • 20.00 — Kompletórium

Veľký piatok (15. 4.)

 • 5.30 — Temné hodinky (Vigílie a ranné chvály)
 • 12.00 — Pobožnosť krížovej cesty
 • 12.45 — Modlitba cez deň
 • 15.00 — Liturgia umučenia a smrti Pána
 • Po liturgii začína eucharistická adorácia, ktorá pokračuje neprerušene až do vešpier Bielej soboty.
 • 20.00 — Kompletórium

Biela sobota (16. 4.)

 • 5.30 — Temné hodinky (Posvätné čítanie a ranné chvály)
 • 12.45 — Modlitba cez deň
 • 18.00 — Vešpery
 • 20.00 — Veľkonočná vigília

Veľkonočná nedeľa (17. 4.)

 • 7.00 — Slávnostné ranné chvály
 • 9.00 — Modlitba cez deň
 • 11.00 — Slávnostná svätá omša
 • 18.00 — Slávnostné vešpery
 • 20.00 — Kompletórium

Veľkonočný pondelok (18. 4.)

 • 5.30 — Vigílie
 • 7.00 — Ranné chvály
 • 9.00 — Modlitba cez deň
 • 11.00 — Svätá omša
 • 18.00 — Vešpery
 • 20.00 — Kompletórium

Brat Dominik zložil prvé sľuby

V deň slávnosti Zvestovania Pána, 25. marca 2022, zložil pri konventuálnej svätej omši svoje prvé mníšske sľuby br. Dominik Miškár OSB. Zložením sľubov sa na jeden rok zaviazal k životu podľa Reguly sv. Benedikta a Konštitúcie Kongregácie Zvestovania v Samporskom kláštore, čím započal poslednú fázu mníšskej formácie, pred definitívnym začlenením do kláštora.

Mníšske sľuby, tradične vyjadrené v čítaní a podpísaní listiny profesie, zložil brat Dominik v prítomnosti o. Vladimíra Kasana OSB, priora kláštora, ktorý je zároveň vyšším predstaveným a ordinárom Samporských mníchov, ako aj príbuzných a priateľov, ktorí sa zúčastnili na tomto obrade.

Obrad prvej mníšskej profesie je dôležitým medzníkom formácie nového mnícha. Zakončuje obdobie noviciátu, po ktorom novic žiada o prijatie mníšske spoločenstvo, ktoré definitívne rozhoduje o jeho žiadosti v tajnom hlasovaní. Po zložení prvých sľubov, skladaných v Samporskom kláštore na obdobie jedného roka, začína obdobie juniorátu, v ktorom profes dostáva úlohy vyžadujúce väčšiu mieru osobnej zodpovednosti, postupne sa pod dohľadom magistra učí samostatnej osobnej i duchovnej formácii a zároveň má možnosť sa upevniť a posilniť vo svojom rozhodnutí navždy sa zasvätiť Bohu ako benediktínsky mních. Na zloženie večných sľubov sa vyžaduje aspoň dvojnásobné obnovenie dočasných sľubov (teda najmenej tri roky formácie v junioráte), po ktorom môže profes požiadať o pripustenie k večným sľubom, o ktorom opäť rozhoduje spoločenstvo v tajnom hlasovaní.

Mnísi v západnej cirkvi sa navonok odlišujú od rehoľníkov aj formulou svojich sľubov. Podľa Reguly sv. Benedikta, jedného z najvýznamnejších písomných prameňov zasväteného života v Cirkvi, skladajú mnísi sľuby stálosti, spôsobu života a poslušnosti. Týmito sľubmi sa viažu ku konkrétnemu mníšskemu spoločenstvu, ako aj k Regule a svojmu predstavenému. Liturgický obrad skladania mníšskych sľubov v benediktínskej tradícii obsahuje tri hlavné prvky: prosba kandidáta o Božie milosrdenstvo a prijatie do spoločenstva, prečítanie a podpísanie listiny sľubov, ktorá je viditeľným znakom zasvätenia mnícha a kladie sa na oltár ako Bohu milá obeta, a spev žalmového verša (v latinskom preklade): Prijmi ma, Pane, podľa tvojho výroku a budem žiť; a nezahanbi ma v mojom očakávaní (porov. Ž 117 [118], 116). Spev tohto verša, ktorý po profesovi opakuje celé spoločenstvo, je vyjadrením nádeje i prosbou o Božiu pomoc, keďže ľudská snaha a možnosti nemôžu stačiť na dosiahnutie svätosti, ku ktorej je profes povolaný skrz cestu zasvätenia sa Bohu medzi bratmi v kláštore.