Kategória: Aktuality

Kláštor Premenenia Pána

Liturgia na začiatku novembra

Pozývame vás na liturgické slávenia v kláštore Premenenia Pána v Sampore počas slávnosti Všetkých svätých a Spomienky všetkých verných zosnulých, 1. a 2. novembra 2018. Na slávnosť Všetkých svätých sa budú bohoslužby konať ako v nedeľu. Počas spomienky všetkých verných zosnulých sa v našom chráme koná celodenná poklona Sviatosti oltárnej. Pobožnosť za zosnulých sa bude konať pri večernej svätej omši. Kompletný rozpis bohoslužieb sa nachádza nižšie.

Veriaci, ktorý v dňoch 1. až 8. novembra nábožne navštívi cintorín a tam sa aspoň v duchu pomodlí za zosnulých, získa za bežných podmienok plnomocné odpustky, ktoré možno aplikovať jedine dušiam v očistci (Enchiridion indulgentiarum, conc. 29, §1, n. 1).

Slávnosť Všetkých svätých (štvrtok, 1. XI.)

 • 3.00 ‒ Nočné vigílie
 • 7.00 ‒ Ranné chvály
 • 9.00 ‒ Modlitba cez deň
 • 11.00 ‒ Slávnostná svätá omša
 • 18.00 ‒ Slávnostné vešpery
 • 20.00 ‒ Kompletórium

Spomienka všetkých verných zosnulých (piatok, 2. XI.)

 • 5.30 ‒ Posvätné čítanie
 • 6.30 ‒ Svätá omša s rannými chválami
 • Po omši ‒ začiatok celodennej poklony Najsvätejšej Oltárnej sviatosti
 • 12.00 ‒ Svätá omša s modlitbou cez deň
 • 17.00 ‒ Vešpery
 • 17.40 ‒ ukončenie poklony a Eucharistické požehnanie
 • 18.00 ‒ Svätá omša spojená s pobožnosťou za zosnulých
 • 20.00 ‒ Kompletórium

Pozvánka na biblické stretnutie

Pozývame vás na ďalšie večerné biblické stretnutie v kláštore Premenenia Pána v Sampore. Sestra Fides Strenková CJ sa v stredu 10. októbra 2018 v prednáškovej miestnosti kláštora prihovorí účastníkom na tému „Zvrchovaný Pán, žiarlivý Pomstiteľ, útočište pre dôverujúcich v neho“ (Nah 1). Stretnutie začne o 19.00 hod. a zakončí sa spoločnou modlitbou kompletória v kláštornom chráme o 20.00 hod. Vstup je voľný.

ThLic. Iveta Fides Strenková, ThD. CJ študovala biblickú teológiu na pápežskej Gregoriánskej univerzite v Ríme a v súčasnosti je riaditeľkou Katolíckeho biblického diela v Ružomberku.

Brat Miloš Terézia prijal mníšsky habit

V pondelok 1. októbra 2018, na spomienku sv. Terézie od Ďieťaťa Ježiša a Svätej Tváre, sa v kapitulári benediktínskeho kláštora Premenenia Pána v Sampore konala obliečka Br. Miloša Terézia Šulaja do mníšskeho habitu. Tento obrad predstavuje symbolický vstup do mníšskeho spoločenstva a zároveň začiatok kánonického noviciátu — ročného obdobia intenzívnej formácie nášho nového spolubrata.

Brat Miloš Terézia Šulaj má 25 rokov a je rodákom z Detvy, kde aj strávil svoje detstvo. Po štúdiách na SPŠ J. Murgaša v Banskej Bystrici dokončil vysokoškolské štúdiá na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre. Už v tom čase premýšľal nad povolaním „pod Regulou a opátom“ a po zoznámení sa so Samporským kláštorom vstúpil na jar tohto roka do postulátu.

Obrad obliečky novica sa tradične koná v kruhu mníchov s vylúčením verejnosti. Podobne ako v iných kláštoroch sa i v Sampore tento obrad slávil v kapitulári — miestnosti, kde sa konajú spoločné porady a stretnutia celého spoločenstva. Na začiatku obradu sa po privedení kandidáta do kapitulára pýta predstavený kláštora: „Čo žiadaš?“ a ten odpovedá: „Milosrdenstvo Božie a prijatie do vášho bratského spoločenstva.“ Nasleduje liturgia slova po ktorej kandidát prejaví svoju vôľu stať sa mníchom. Vtedy predstavený prijíma kandidáta do spoločenstva, umýva mu nohy na znak služby a spolu so všetkými bratmi mu udelí znak pokoja. Nakoniec oblečie novoprijatého novica do mníšskeho habitu, odovzdá mu Regulu sv. Benedikta a udelí požehnanie.

Benediktínsky kláštor Premenenia Pána v Sampore je konventuálnym priorátom, patriacim do Benediktínskej kongregácie Zvestovania. Od posviacky kláštora v roku 2010 je prvým mníšskym kláštorom na území Slovenska po násilnom prerušení benediktínskej tradície komunistickou diktatúrou. V roku 2012 bol kláštor povýšený na konventuálny priorát, čím sa stal kláštorom sui iuris, nezávislým od autority miestneho biskupa. Mníšske spoločenstvo v Sampore má v súčasnosti 12 členov, z toho 10 mníchov s večnými sľubmi. Pri tejto príležitosti prosíme všetkých našich priaznivcov o modlitby za nášho novica i za nové mníšske povolania.

Pozvánka

Prior a spoločenstvo benediktínskeho kláštora
Premenenia Pána v Sampore oznamujú,
že v sobotu septembrových kántrových dní,
22. septembra 2018 o 11. hodine,
v našom konventuálnom chráme,
Mons. Marián Chovanec, banskobystrický biskup,
vložením rúk a vzývaním Ducha Svätého,
povýši a ordinuje brata Igora Hajasa,
mnícha nášho kláštora
do posvätného rádu presbyterátu.

Vysvätený novokňaz
bude sláviť primičnú svätú omšu
nasledujúci deň, 23. septembra 2018 o 11. hodine
v tom istom konventuálnom chráme.

Na tieto slávnosti vás srdečne pozývame.

Slávnosť Sedembolestnej Panny Márie

Srdečne vás pozývame na bohoslužby slávnosti Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska, v sobotu 15. septembra 2018, v kláštore Premenenia Pána v Sampore. Všetky liturgické slávenia sa budú konať ako v nedeľu, podľa poriadku uvedeného nižšie:

 • 3.00 — Nočné vigílie
 • 7.00 — Ranné chvály
 • 9.00 — Modlitba cez deň
 • 11.00 — Slávnostná svätá omša
 • 18.00 — Slávnostné vešpery
 • 20.00 — Kompletórium

Nový cyklus biblických stretnutí

Srdečne pozývame všetkých záujemcov na prvé stretnutie z novej série biblických stretnutí pod názvom Boží hlas v období veľkých geopolitických zmien (Kniha proroka Nahuma, Habakuka a Sofoniáša). Stretnutia povedie sr. Fides Strenková z Congregatio Jesu. Témou prvého stretnutia je Čo znamenalo žiť pod nadvládou Asýrčanov? Stretnutie sa začne v stredu 19. septembra 2018 o 19.00 a skončí spoločnou modlitbou kompletória v kláštornom chráme o 20.00.

ThLic. Iveta Fides Strenková, ThD. CJ študovala biblickú teológiu na pápežskej Gregoriánskej univerzite v Ríme a v súčasnosti je riaditeľkou Katolíckeho biblického diela v Ružomberku.

Slávnosť Nanebovzatia Panny Márie

Srdečne vás pozývame na bohoslužby počas slávnosti Nanebovzatia Panny Márie, v stredu 15. augusta 2018. V kláštornom chráme Premenenia Pána v Sampore sa budú jednotlivé liturgické slávenia konať podľa nižšie uvedeného rozpisu. Slávnosť Nanebovzatia Panny Márie je prikázaným dňom.

 • 3.00 ‒ Nočné vigílie
 • 7.00 ‒ Ranné chvály
 • 11.45 ‒ Modlitba cez deň
 • 17.00 ‒ Slávnostné vešpery
 • 18.00 ‒ Slávnostná svätá omša
 • 20.00 ‒ Kompletórium

Slávnosť Premenenia Pána

Srdečne vás pozývame na bohoslužby počas slávnosti Premenenia Pána, v pondelok 6. augusta 2018. Svätú omšu bude celebrovať prof. František Trstenský, prorektor Katolíckej univerzity v Ružomberku. V samporskom kláštornom chráme sa budú jednotlivé liturgické slávenia konať ako v bežnú nedeľu, podľa nižšie uvedeného rozpisu.

 • 3.00 ‒ Nočné vigílie
 • 7.00 ‒ Ranné chvály
 • 9.00 ‒ Modlitba cez deň
 • 11.00 ‒ Slávnostná svätá omša ‒ po sv. omši spoločné agapé
 • 18.00 ‒ Slávnostné vešpery
 • 20.00 ‒ Kompletórium

Slávnosť svätého Benedikta

Srdečne vás pozývame na bohoslužby počas slávnosti sv. Benedikta, patriarchu mníchov Západu a patróna Európy, v stredu 11. júla 2018. V kláštornom chráme Premenenia Pána v Sampore sa budú jednotlivé liturgické slávenia konať ako v nedeľu, podľa nižšie uvedeného rozpisu. Vrcholom tohto dňa bude slávnostná svätá omša, ktorú bude celebrovať Mons. Tomáš Galis, žilinský diecézny biskup.

Veriaci, ktorý v dnešný deň navštívi kostol, alebo kaplnku patriacu ktorémukoľvek benediktínskemu rádu (benediktíni, kamalduli, cisterciti, trapisti, a pod.), a nábožne sa v ňom pomodlí Modlitbu Pána a Vyznanie viery, získa plnomocné odpustky za bežných podmienok (Enchiridion indulgentiarum, conc. 33, §1, n. 7).

 • 3.00 ‒ Nočné vigílie
 • 7.00 ‒ Ranné chvály
 • 9.00 ‒ Modlitba cez deň
 • 11.00 ‒ Slávnostná svätá omša ‒ po sv. omši spoločné agapé
 • 18.00 ‒ Slávnostné vešpery
 • 20.00 ‒ Kompletórium

Slávnosť slovanských vierozvestov

Srdečne vás pozývame na slávnosť sv. Cyrila a Metoda, slovanských vierozvestov, ktorá sa bude konať vo štvrtok 5. júla 2018. Liturgické slávenia sa v našom kláštore budú konať podľa rozpisu nižšie:

 • 3.00 ‒ Nočné vigílie
 • 7.00 ‒ Ranné chvály
 • 9.00 ‒ Modlitba cez deň
 • 11.00 ‒ Slávnostná svätá omša
 • 18.00 ‒ Slávnostné vešpery
 • 20.00 ‒ Kompletórium