Kategória: Aktuality

Kláštor Premenenia Pána

Veľká noc 2019

Aj vy máte teraz zármutok, ale zasa vás uvidím
a srdce sa vám bude radovať
a vašu radosť
vám nikto nevezme.

(Jn 16, 22)

Požehnané veľkonočné sviatky

vám prajú a vyprosujú

benediktíni zo Sampora

Veľkonočné sviatky

Srdečne Vás pozývame na liturgické slávenia počas Posvätného veľkonočného trojdnia a začiatku Veľkonočnej oktávy v kláštore Premenenia Pána v Sampore. Jednotlivé bohoslužby v kláštornom chráme sa budú konať podľa nasledujúceho rozpisu:

Zelený štvrtok (18. 4.)

 • 5.30 — Vigílie
 • 7.00 — Ranné chvály
 • 11.45 — Modlitba cez deň
 • 18.00 — Slávnostná omša Pánovej večere
 • 20.00 — Kompletórium

Veľký piatok (19. 4.)

 • 5.30 — Temné hodinky (Vigílie a ranné chvály)
 • 12.00 — Pobožnosť krížovej cesty
 • 12.45 — Modlitba cez deň
 • 15.00 — Liturgia umučenia a smrti Pána
 • Po liturgii začína eucharistická adorácia, ktorá pokračuje neprerušene až do vešpier Bielej soboty.
 • 20.00 — Kompletórium

Biela sobota (20. 4.)

 • 5.30 — Temné hodinky (Posvätné čítanie a ranné chvály)
 • 12.45 — Modlitba cez deň
 • 18.00 — Vešpery
 • 20.00 — Veľkonočná vigília

Veľkonočná nedeľa (21. 4.)

 • 7.00 — Slávnostné ranné chvály
 • 9.00 — Modlitba cez deň
 • 11.00 — Slávnostná svätá omša
 • 18.00 — Slávnostné vešpery
 • 20.00 — Kompletórium

Veľkonočný pondelok (22. 4.)

 • 5.30 — Vigílie
 • 7.00 — Ranné chvály
 • 9.00 — Modlitba cez deň
 • 11.00 — Svätá omša
 • 18.00 — Vešpery
 • 20.00 — Kompletórium

Pozvánka na biblické stretnutie

Pozývame vás na ďalšie večerné biblické stretnutie v kláštore Premenenia Pána v Sampore. Sestra Fides Strenková CJ sa v stredu 10. apríla 2019 v prednáškovej miestnosti kláštora prihovorí účastníkom na tému Sofoniáš, Pán skryl a uchoval. Stretnutie začne o 19.00 hod. a zakončí sa spoločnou modlitbou kompletória v kláštornom chráme o 20.00 hod. Vstup je voľný.

Slávnosť Zvestovania Pána

Pozývame vás na bohoslužby liturgickej slávnosti Zvestovania Pána dňa 25. marca 2019 (pondelok) do kláštorného chrámu Premenenia Pána v Sampore. Všetky liturgické slávenia sa budú konať podľa rozpisu nižšie.

 • 3.00 ‒ Vigílie
 • 7.00 ‒ Ranné chvály
 • 9.00 ‒ Modlitba cez deň
 • 11.00 ‒ Slávnostná svätá omša
 • 18.00 ‒ Slávnostné vešpery
 • 20.00 ‒ Kompletórium

Slávnosť sv. Jozefa

Pozývame vás na bohoslužby liturgickej slávnosti sv. Jozefa, ženícha Panny Márie dňa 19. marca (utorok) do kláštorného chrámu Premenenia Pána v Sampore. Všetky liturgické slávenia sa budú konať podľa rozpisu nižšie.

 • 3.00 ‒ Vigílie
 • 7.00 ‒ Ranné chvály
 • 9.00 ‒ Modlitba cez deň
 • 11.00 ‒ Slávnostná svätá omša
 • 18.00 ‒ Slávnostné vešpery
 • 20.00 ‒ Kompletórium

Pozvánka na biblické stretnutie

Pozývame vás na ďalšie večerné biblické stretnutie v kláštore Premenenia Pána v Sampore. Sestra Fides Strenková CJ sa v stredu 13. marca 2019 v prednáškovej miestnosti kláštora prihovorí účastníkom na tému Dialóg Habakuka s Bohom 2. Stretnutie začne o 19.00 hod. a zakončí sa spoločnou modlitbou kompletória v kláštornom chráme o 20.00 hod. Vstup je voľný.

Pozvánka na biblické stretnutie

Pozývame vás na ďalšie večerné biblické stretnutie v kláštore Premenenia Pána v Sampore. Sestra Fides Strenková CJ sa v stredu 13. februára 2019 v prednáškovej miestnosti kláštora prihovorí účastníkom na tému Dialóg Habakuka s Bohom. Stretnutie začne o 19.00 hod. a zakončí sa spoločnou modlitbou kompletória v kláštornom chráme o 20.00 hod. Vstup je voľný.

Otec Ján zložil prvé sľuby

V deň sviatku Obetovania Pána, 2. februára 2019, zložil svoje prvé mníšske sľuby o. Ján Dolný OSB. Zložením sľubov sa na jeden rok zaviazal k životu podľa Reguly sv. Benedikta a Konštitúcie Kongregácie Zvestovania v Samporskom kláštore, čím započal poslednú fázu mníšskej formácie, pred definitívnym začlenením do kláštora.

Mníšske sľuby, tradične vyjadrené v čítaní a podpísaní listiny profesie, zložil otec Ján v prítomnosti o. Vladimíra Kasana OSB, priora kláštora, ktorý je zároveň vyšším predstaveným a ordinárom Samporských mníchov. Na slávnosti sa zúčastnili aj príbuzní a priatelia nášho spolubrata..

Obrad prvej mníšskej profesie je dôležitým medzníkom formácie nového mnícha. Zakončuje obdobie noviciátu, po ktorom novic žiada o prijatie mníšske spoločenstvo, ktoré definitívne rozhoduje o jeho žiadosti v tajnom hlasovaní. Po zložení prvých sľubov, skladaných v Samporskom kláštore na obdobie jedného roka, začína obdobie juniorátu, v ktorom profes dostáva úlohy vyžadujúce väčšiu mieru osobnej zodpovednosti, postupne sa pod dohľadom magistra učí samostatnej osobnej i duchovnej formácii a zároveň má možnosť sa upevniť a posilniť vo svojom rozhodnutí navždy sa zasvätiť Bohu ako benediktínsky mních. Na zloženie večných sľubov sa vyžaduje aspoň dvojnásobné obnovenie dočasných sľubov (teda najmenej tri roky formácie v junioráte), po ktorom môže profes požiadať o pripustenie k večným sľubom, o ktorom opäť rozhoduje spoločenstvo v tajnom hlasovaní.

Mnísi v západnej cirkvi sa navonok odlišujú od rehoľníkov aj formulou svojich sľubov. Podľa Reguly sv. Benedikta, jedného z najvýznamnejších písomných prameňov zasväteného života v Cirkvi, skladajú mnísi sľuby stálosti, spôsobu života a poslušnosti. Týmito sľubmi sa viažu ku konkrétnemu mníšskemu spoločenstvu, ako aj k Regule a svojmu predstavenému. Liturgický obrad skladania mníšskych sľubov v benediktínskej tradícii obsahuje tri hlavné prvky: prosba kandidáta o Božie milosrdenstvo a prijatie do spoločenstva, prečítanie a podpísanie listiny sľubov, ktorá je viditeľným znakom zasvätenia mnícha a kladie sa na oltár ako Bohu milá obeta, a spev žalmového verša (v latinskom preklade): Prijmi ma, Pane, podľa tvojho výroku a budem žiť; a nezahanbi ma v mojom očakávaní (porov. Ž 117 [118], 116). Spev tohto verša, ktorý po profesovi opakuje celé spoločenstvo, je vyjadrením nádeje i prosbou o Božiu pomoc, keďže ľudská snaha a možnosti nemôžu stačiť na dosiahnutie svätosti, ku ktorej je profes povolaný skrz cestu zasvätenia sa Bohu medzi bratmi v kláštore.

Sviatok Obetovania Pána a profesia o. Jána Dolného

S radosťou a vďačnosťou Pánovi oznamujeme našim priaznivcom, že v sobotu dňa 2. februára 2019, na sviatok Obetovania Pána, v rámci svätej omše o 11.00 hod. v kláštornom chráme Premenenia Pána v Sampore, zloží o. Ján Dolný OSB prvé mníšske sľuby. Na túto slávnosť vás všetkých pozývame. Eucharistickú liturgiu s obradom mníšskej profesie bude celebrovať o. Vladimír Kasan OSB, prior kláštora.

Liturgické slávenia v sobotu 2. 2. 2019 v kláštore Premenenia Pána v Sampore:

 • 5.30: Vigílie
 • 7.00: Ranné chvály
 • 9.00: Modlitba cez deň
 • 11.00: Slávnostná svätá omša s požehnaním sviec a obradom prvých sľubov
 • 17.00: Vešpery
 • 20.00: Kompletórium

Zložením prvých sľubov sa pre nášho brata začína ďalšie obdobie formácie v našom spoločenstve. Prvé sľuby sa skladajú na obdobie jedného roku a musia byť obnovené najmenej dvakrát pred zložením večných sľubov. Keďže sa v tomto prípade slávi zároveň sviatok Obetovania Pána, bude bohoslužbe predchádzať požehnanie sviec s procesiou.

Srdečne vás touto cestou pozývame na túto slávnosť a prosíme o modlitby za nášho spolubrata, ako aj za ďalšie povolania do mníšskeho života.

Bohoslužby na prelome rokov

Pozývame vás na bohoslužby v kláštornom chráme Premenenia Pána v Sampore v závere Vianočnej oktávy.

Siedmy deň Vianočnej oktávy (31. XII.)

V tento deň prebieha v našom chráme celodenná adorácia Najsvätejšej Oltárnej Sviatosti. Adorácia začne po svätej omši o 6.30 hod. a potrvá až do večera.

 • 5.30 — Ranné chvály
 • 6.30 — Svätá omša, začiatok Eucharistickej adorácie
 • 12.20 — Vigílie
 • 14.30 — Modlitba cez deň
 • 17.00 — Prvé vešpery slávnosti Panny Márie Bohorodičky
 • 17.30 — Ďakovná pobožnosť s Eucharistickým požehnaním
 • 23.10 — Vigílie slávnosti Panny Márie Bohorodičky

Slávnosť Panny Márie Bohorodičky (1. I. 2019)

 • 7.00 — Ranné chvály
 • 9.00 — Modlitba cez deň
 • 11.00 — Slávnostná svätá omša
 • 18.00 — Slávnostné vešpery
 • 20.00 — Kompletórium