Kategória: Aktuality

Kláštor Premenenia Pána

Brat Dominik prijal mníšsky habit

Po druhých vešperách 29. nedele v období »cez rok« (18. októbra 2020), sa v kapitulári benediktínskeho kláštora Premenenia Pána v Sampore konala obliečka Br. Dominika Miškára do mníšskeho habitu. Tento obrad predstavuje symbolický vstup do mníšskeho spoločenstva a zároveň začiatok kánonického noviciátu — ročného obdobia intenzívnej formácie nášho nového spolubrata.

Brat Dominik má 20 rokov a pochádza z Nového Mesta nad Váhom. Na cestu duchovného povolania sa vydal po absolvovaní odboru slaboprúd na Strednej priemyselnej škole v rodnom meste.

Obrad obliečky novica sa tradične koná v kruhu mníchov s vylúčením verejnosti. Podobne ako v iných kláštoroch sa i v Sampore tento obrad slávil v kapitulári — miestnosti, kde sa konajú spoločné porady a stretnutia celého spoločenstva. Na začiatku obradu sa po privedení kandidáta do kapitulára pýta predstavený kláštora: „Čo žiadaš?“ a ten odpovedá: „Milosrdenstvo Božie a prijatie do vášho bratského spoločenstva.“ Nasleduje liturgia slova po ktorej kandidát prejaví svoju vôľu stať sa mníchom. Vtedy predstavený prijíma kandidáta do spoločenstva, umýva mu nohy na znak služby a spolu so všetkými bratmi mu udelí znak pokoja. Nakoniec oblečie novoprijatého novica do mníšskeho habitu, odovzdá mu Regulu sv. Benedikta a udelí požehnanie.

Benediktínsky kláštor Premenenia Pána v Sampore je konventuálnym priorátom, patriacim do Benediktínskej kongregácie Zvestovania. Od posviacky kláštora v roku 2010 je prvým mníšskym kláštorom na území Slovenska po násilnom prerušení benediktínskej tradície komunistickou diktatúrou. V roku 2012 bol kláštor povýšený na konventuálny priorát, čím sa stal kláštorom sui iuris, nezávislým od autority miestneho biskupa. Mníšske spoločenstvo v Sampore má v súčasnosti 19 členov, z toho 10 mníchov s večnými sľubmi. Pri tejto príležitosti prosíme všetkých našich priaznivcov o modlitby za nášho novica i za nové mníšske povolania.

Deň otvorených dverí zrušený

V súvislosti s vyhlásenými opatreniami Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia zo dňa 30. septembra 2020 oznamujeme, že pripravovaný a už ohlásený Deň otvorených dverí v kláštore Premenenia Pána, ktorý sa mal konať v sobotu 3. októbra 2020 sa ruší. Zároveň sa ospravedlňujeme za prípadné nepríjemnosti spojené s touto zmenou, vynútenou okolnosťami mimo náš dosah.

O ďalších verejných aktivitách v našom kláštore budeme informovať prostredníctvom našej internetovej stránky, ako aj nášho občasníka Estote Benedicti.

Pozvánka na stretnutie o ikonách

Od septembra tohto roku bude opäť pokračovať ďalší cyklus prednášok Liturgický rok s ikonami v kláštore Premenenia Pána v Sampore. Vdp. Ivan Moďoroši predstaví v piatok 11. septembra 2020 v prednáškovej miestnosti kláštora ikonu Narodenie Presvätej Bohorodičky. Stretnutie začne o 19.00 hod. a zakončí sa spoločnou modlitbou kompletória v kláštornom chráme o 20.00 hod. Vstup je voľný.

Slávnosť Premenenia Pána

Pozývame vás na bohoslužby liturgickej slávnosti Premenenia Pána dňa 6. augusta 2020 (štvrtok) do kláštora Premenenia Pána v Sampore. Všetky liturgické slávenia sa budú konať podľa rozpisu nižšie.

 • 3.00 ‒ Vigílie
 • 7.00 ‒ Ranné chvály
 • 9.00 ‒ Modlitba cez deň
 • 11.00 ‒ Slávnostná svätá omša
 • 18.00 ‒ Slávnostné vešpery
 • 20.00 ‒ Kompletórium

Slovo v obraze

Netradičné prevedenie 53 obrazov, novodobých ikon od umelca Jaroslava Halma, sprevádzaných úryvkami Biblie, komentármi benediktínskeho mnícha Jozefa Brodňanského a modlitbou v poézii klauzurovanej redemptoristickej mníšky Lucie Česákovej.

Prichádzame k vám s ponukou nevšednej knihy, ktorá môže poslúžiť v osobnom duchovnom živote ako aj v pastorácii a katechéze, alebo sa môže stať hodnotným darom. Ide o knižnú podobu bibliofilného diela „Slova v obraze“, ktoré Vám môže byť známe z  televízie Lux.

Krása

Kreatívne využitie viacerých technických možností zdôrazňuje aj vizuálnym vnemom proces postupného odhaľovania mystéria zachyteného v konkrétnom obraze.

Cesta

Súčasťou knihy bude aj príručný manuál intertextuality, ktorý môže byť nápomocný pri výbere vhodného obrazu pre katechézu či osobnú modlitbu v konkrétnom čase liturgického roka.

Hodnota

Plnofarebná tlač obrazov a viacúčelová grafika má samozrejme vplyv aj na cenu knihy. Nakoľko to nie je zanedbateľná suma, prichádzame s našou ponukou vopred, aby sme podľa prípadného záujmu z Vašej strany prispôsobili plánovaný náklad.

Údaje o knihe

 • Rozmery: 35×25 cm
 • Počet strán: 440
 • Väzba: tvrdá
 • Hmotnosť: 3,3 kg

Objednávky prijímame na adrese: slovovobraze@benediktini.sk

Slávnosť sv. Benedikta

Pozývame vás na bohoslužby liturgickej slávnosti Svätého Benedikta dňa 11. júla 2020 (sobota) do kláštora Premenenia Pána v Sampore. Všetky liturgické slávenia sa budú konať podľa rozpisu nižšie.

Veriaci, ktorý v dnešný deň navštívi kostol, alebo kaplnku patriacu ktorémukoľvek benediktínskemu rádu (benediktíni, kamalduli, cisterciti, trapisti, a pod.), a nábožne sa v ňom pomodlí Modlitbu Pána a Vyznanie viery, získa plnomocné odpustky za bežných podmienok (Enchiridion indulgentiarum, conc. 33, §1, n. 7).

 • 3.00 ‒ Vigílie
 • 7.00 ‒ Ranné chvály
 • 9.00 ‒ Modlitba cez deň
 • 11.00 ‒ Slávnostná svätá omša
 • 18.00 ‒ Slávnostné vešpery
 • 20.00 ‒ Kompletórium

Slávnosť apoštolských kniežat

Pozývame vás na bohoslužby liturgickej slávnosti Svätých apoštolov Petra a Pavla dňa 29. júna 2019 (pondelok) do kláštora Premenenia Pána v Sampore. Všetky liturgické slávenia sa budú konať podľa rozpisu nižšie.

 • 3.00 ‒ Vigílie
 • 7.00 ‒ Ranné chvály
 • 11.45 ‒ Modlitba cez deň
 • 17.00 ‒ Slávnostné vešpery
 • 18.00 ‒ Slávnostná svätá omša
 • 20.00 ‒ Kompletórium

Slávnosť Narodenia sv. Jána Krstiteľa

Pozývame vás na bohoslužby liturgickej slávnosti Narodenia sv. Jána Krstiteľa dňa 24. júna 2019 (streda) do kláštora Premenenia Pána v Sampore. Všetky liturgické slávenia sa budú konať podľa rozpisu nižšie.

 • 3.00 ‒ Vigílie
 • 7.00 ‒ Ranné chvály
 • 9.00 ‒ Modlitba cez deň
 • 11.00 ‒ Slávnostná svätá omša
 • 18.00 ‒ Slávnostné vešpery
 • 20.00 ‒ Kompletórium

Slávnosť Božského Srdca

Pozývame vás na bohoslužby liturgickej slávnosti Najsvätejšieho Srdca Ježišovho dňa 19. júna 2019 (piatok) do kláštora Premenenia Pána v Sampore. Všetky liturgické slávenia sa budú konať podľa rozpisu nižšie.

 • 3.00 ‒ Vigílie
 • 7.00 ‒ Ranné chvály
 • 9.00 ‒ Modlitba cez deň
 • 11.00 ‒ Slávnostná svätá omša
 • 18.00 ‒ Slávnostné vešpery
 • 20.00 ‒ Kompletórium

Deň otvorených dverí zrušený

V súvislosti s opatreniami príslušných štátnych a samosprávnych orgánov na zamedzenie šírenia nebezpečnej nákazlivej choroby COVID-19 oznamujeme, že Deň otvorených dverí plánovaný v našom kláštore na deň 23. 5. 2020 (sobota) a ohlásený prostredníctvom nášho občasníka Estote Benedicti je zrušený. Keďže cieľom tohto podujatia bolo najmä umožniť našim podporovateľom vidieť novú klauzúrnu časť nášho kláštora pred jej uzatvorením pre verejnosť, bolo rozhodnuté, že Deň otvorených dverí sa uskutoční v neskoršom termíne, ktorý bude ohlásený vopred.