Kategória: Aktuality

Duchovné cvičenia spoločenstva

V dňoch 23.-29. novembra 2020 si naše spoločenstvo koná pravidelné každoročné duchovné cvičenia. V tomto čase kláštor neprijíma hostí. Z dôvodu exercícií tiež nebude vybavovaná bežná pošta a bude limitovaná možnosť vybavovania telefonátov. Prosíme o vaše modlitby a ďakujeme za pochopenie.

Vladimír Kasan OSB zvolený za priora na ďalšie obdobie

V dňoch 11.-12. novembra 2020 sa v kláštore Premenenia Pána v Sampore konali voľby konventuálneho priora. Kapitula kláštora pod predsedníctvom predsedajúceho opáta benediktínskej Kongregácie Zvestovania, ndp. Maksymiliana Nawaru OSB, zvolila na obdobie ôsmych rokov o. Vladimíra Kasana OSB za konventuálneho priora. Voľby sa konali po kánonickej vizitácii, ktorú viedol o. opát Maksymilian s br. priorom Izaakom Kapałom z opátstva v Lubiń (Poľsko)

Otec Vladimír Kasan OSB vstúpil do benediktínskeho opátstva v Tynci (Krakov, Poľsko) v roku 1998 spolu s o. Blažejom Škvarkom OSB. V tom čase boli obaja kňazmi banskobystrickej diecézy, ktorí si zaumienili obnoviť na Slovensku benediktínsku tradíciu. Už v roku 2003 sa obaja vrátili na Slovensko a v tomto roku sa o. Vladimír stal superiorom filiálneho domu v Bacúrove, čím začala jeho služba predstaveného slovenských benediktínskych mníchov, ktorá pokračuje aj po súčasnej voľbe. V roku 2010 sa slovenskí benediktíni presťahovali do novopostaveného kláštora Premenenia Pána v Sampore a v tomto roku (2020) už obývajú nové klauzúrne priestory, ktorých výstavbu si vyžiadal rastúci počet členov spoločenstva. V Samporskom kláštore žije k dnešnému dňu 19 mníchov, pričom kláštor zdieľa svoj rytmus a spôsob života s hosťami, ktorých počet tiež z roka na rok rastie.

Voľby priora (resp. opáta v prípade opátstiev) prebiehajú podľa Konštitúcie Kongregácie Zvestovania za bežných okolností každých osem rokov. Právoplatnými voliteľmi sú všetci mnísi kláštora so slávnostnými sľubmi. Priebeh volieb sa riadi starobylými zvykmi, v sprievode modlitieb k Duchu Svätému. Podobne ako je tomu v prípade voľby pápeža, aj tieto voľby sú chránené sľubom mlčanlivosti, pričom samotné hlasovania sú tajné. Dĺžka volieb tiež závisí od priebehu jednotlivých hlasovaní a ďalších okolností. Po zvolení priora sa predseda volieb pýta kandidáta o jeho súhlas. Ak zvolený prior prijme svoju voľbu, za zvuku zvonov sa zhromaždí celé spoločenstvo a v sprievode prejde do kláštorného chrámu, kde sa koná slávnostné Te Deum, sľub poslušnosti novému predstavenému a jeho požehnanie.

Kláštor Premenenia Pána v Sampore je svojprávnym (nezávislým) benediktínskym kláštorom, patriacim do benediktínskej Kongregácie Zvestovania. Za konventuálny priorát bol erigovaný v roku 2012, pričom za jeho prvého priora bol menovaný o. Vladimír Kasan OSB. Konventuálny prior je vyšším rehoľným predstaveným a ordinárom svojich mníchov. Každý benediktínsky kláštor sa riadi Regulou sv. Benedikta, ako aj ďalšími kánonickými ustanoveniami a požíva veľkú mieru samostatnosti v určovaní svojich špecifických zvykov a vonkajšej činnosti. Spoločným znakom benediktínskeho mníšstva je významné miesto liturgickej modlitby v živote spoločenstva, ako aj prijímanie hostí podľa miestnych podmienok.

Samporské spoločenstvo a hostia; zľava: o. Cyprián, o. Jozef, br. Ladislav Mária, br. Rastislav Mária, o. Blažej, br. Svorad Mária, br. Izaak (prior kláštora v Lubiń), br. Július, o. Michal Mária, o. Maksymilian (predsedajúci opát Kongregácie Zvestovania), br. Juraj, o. prior Vladimír, o. Jakub, br. Marián, br. Peter, o. Damián, br. Dominik, o. Igor, br. Pavol, o. Ján.

Brat Dominik prijal mníšsky habit

Po druhých vešperách 29. nedele v období »cez rok« (18. októbra 2020), sa v kapitulári benediktínskeho kláštora Premenenia Pána v Sampore konala obliečka Br. Dominika Miškára do mníšskeho habitu. Tento obrad predstavuje symbolický vstup do mníšskeho spoločenstva a zároveň začiatok kánonického noviciátu — ročného obdobia intenzívnej formácie nášho nového spolubrata.

Brat Dominik má 20 rokov a pochádza z Nového Mesta nad Váhom. Na cestu duchovného povolania sa vydal po absolvovaní odboru slaboprúd na Strednej priemyselnej škole v rodnom meste.

Obrad obliečky novica sa tradične koná v kruhu mníchov s vylúčením verejnosti. Podobne ako v iných kláštoroch sa i v Sampore tento obrad slávil v kapitulári — miestnosti, kde sa konajú spoločné porady a stretnutia celého spoločenstva. Na začiatku obradu sa po privedení kandidáta do kapitulára pýta predstavený kláštora: „Čo žiadaš?“ a ten odpovedá: „Milosrdenstvo Božie a prijatie do vášho bratského spoločenstva.“ Nasleduje liturgia slova po ktorej kandidát prejaví svoju vôľu stať sa mníchom. Vtedy predstavený prijíma kandidáta do spoločenstva, umýva mu nohy na znak služby a spolu so všetkými bratmi mu udelí znak pokoja. Nakoniec oblečie novoprijatého novica do mníšskeho habitu, odovzdá mu Regulu sv. Benedikta a udelí požehnanie.

Benediktínsky kláštor Premenenia Pána v Sampore je konventuálnym priorátom, patriacim do Benediktínskej kongregácie Zvestovania. Od posviacky kláštora v roku 2010 je prvým mníšskym kláštorom na území Slovenska po násilnom prerušení benediktínskej tradície komunistickou diktatúrou. V roku 2012 bol kláštor povýšený na konventuálny priorát, čím sa stal kláštorom sui iuris, nezávislým od autority miestneho biskupa. Mníšske spoločenstvo v Sampore má v súčasnosti 19 členov, z toho 10 mníchov s večnými sľubmi. Pri tejto príležitosti prosíme všetkých našich priaznivcov o modlitby za nášho novica i za nové mníšske povolania.

Deň otvorených dverí zrušený

V súvislosti s vyhlásenými opatreniami Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia zo dňa 30. septembra 2020 oznamujeme, že pripravovaný a už ohlásený Deň otvorených dverí v kláštore Premenenia Pána, ktorý sa mal konať v sobotu 3. októbra 2020 sa ruší. Zároveň sa ospravedlňujeme za prípadné nepríjemnosti spojené s touto zmenou, vynútenou okolnosťami mimo náš dosah.

O ďalších verejných aktivitách v našom kláštore budeme informovať prostredníctvom našej internetovej stránky, ako aj nášho občasníka Estote Benedicti.

Pozvánka na stretnutie o ikonách

Od septembra tohto roku bude opäť pokračovať ďalší cyklus prednášok Liturgický rok s ikonami v kláštore Premenenia Pána v Sampore. Vdp. Ivan Moďoroši predstaví v piatok 11. septembra 2020 v prednáškovej miestnosti kláštora ikonu Narodenie Presvätej Bohorodičky. Stretnutie začne o 19.00 hod. a zakončí sa spoločnou modlitbou kompletória v kláštornom chráme o 20.00 hod. Vstup je voľný.

Slávnosť Premenenia Pána

Pozývame vás na bohoslužby liturgickej slávnosti Premenenia Pána dňa 6. augusta 2020 (štvrtok) do kláštora Premenenia Pána v Sampore. Všetky liturgické slávenia sa budú konať podľa rozpisu nižšie.

 • 3.00 ‒ Vigílie
 • 7.00 ‒ Ranné chvály
 • 9.00 ‒ Modlitba cez deň
 • 11.00 ‒ Slávnostná svätá omša
 • 18.00 ‒ Slávnostné vešpery
 • 20.00 ‒ Kompletórium

Slovo v obraze

Netradičné prevedenie 53 obrazov, novodobých ikon od umelca Jaroslava Halma, sprevádzaných úryvkami Biblie, komentármi benediktínskeho mnícha Jozefa Brodňanského a modlitbou v poézii klauzurovanej redemptoristickej mníšky Lucie Česákovej.

Prichádzame k vám s ponukou nevšednej knihy, ktorá môže poslúžiť v osobnom duchovnom živote ako aj v pastorácii a katechéze, alebo sa môže stať hodnotným darom. Ide o knižnú podobu bibliofilného diela „Slova v obraze“, ktoré Vám môže byť známe z  televízie Lux.

Krása

Kreatívne využitie viacerých technických možností zdôrazňuje aj vizuálnym vnemom proces postupného odhaľovania mystéria zachyteného v konkrétnom obraze.

Cesta

Súčasťou knihy bude aj príručný manuál intertextuality, ktorý môže byť nápomocný pri výbere vhodného obrazu pre katechézu či osobnú modlitbu v konkrétnom čase liturgického roka.

Hodnota

Plnofarebná tlač obrazov a viacúčelová grafika má samozrejme vplyv aj na cenu knihy. Nakoľko to nie je zanedbateľná suma, prichádzame s našou ponukou vopred, aby sme podľa prípadného záujmu z Vašej strany prispôsobili plánovaný náklad.

Údaje o knihe

 • Rozmery: 35×25 cm
 • Počet strán: 440
 • Väzba: tvrdá
 • Hmotnosť: 3,3 kg

Objednávky prijímame na adrese: slovovobraze@benediktini.sk

Slávnosť sv. Benedikta

Pozývame vás na bohoslužby liturgickej slávnosti Svätého Benedikta dňa 11. júla 2020 (sobota) do kláštora Premenenia Pána v Sampore. Všetky liturgické slávenia sa budú konať podľa rozpisu nižšie.

Veriaci, ktorý v dnešný deň navštívi kostol, alebo kaplnku patriacu ktorémukoľvek benediktínskemu rádu (benediktíni, kamalduli, cisterciti, trapisti, a pod.), a nábožne sa v ňom pomodlí Modlitbu Pána a Vyznanie viery, získa plnomocné odpustky za bežných podmienok (Enchiridion indulgentiarum, conc. 33, §1, n. 7).

 • 3.00 ‒ Vigílie
 • 7.00 ‒ Ranné chvály
 • 9.00 ‒ Modlitba cez deň
 • 11.00 ‒ Slávnostná svätá omša
 • 18.00 ‒ Slávnostné vešpery
 • 20.00 ‒ Kompletórium

Slávnosť apoštolských kniežat

Pozývame vás na bohoslužby liturgickej slávnosti Svätých apoštolov Petra a Pavla dňa 29. júna 2019 (pondelok) do kláštora Premenenia Pána v Sampore. Všetky liturgické slávenia sa budú konať podľa rozpisu nižšie.

 • 3.00 ‒ Vigílie
 • 7.00 ‒ Ranné chvály
 • 11.45 ‒ Modlitba cez deň
 • 17.00 ‒ Slávnostné vešpery
 • 18.00 ‒ Slávnostná svätá omša
 • 20.00 ‒ Kompletórium

Slávnosť Narodenia sv. Jána Krstiteľa

Pozývame vás na bohoslužby liturgickej slávnosti Narodenia sv. Jána Krstiteľa dňa 24. júna 2019 (streda) do kláštora Premenenia Pána v Sampore. Všetky liturgické slávenia sa budú konať podľa rozpisu nižšie.

 • 3.00 ‒ Vigílie
 • 7.00 ‒ Ranné chvály
 • 9.00 ‒ Modlitba cez deň
 • 11.00 ‒ Slávnostná svätá omša
 • 18.00 ‒ Slávnostné vešpery
 • 20.00 ‒ Kompletórium