Kategória: Aktuality

Pozývame na večerné stretnutie

Srdečne pozývame na ďalšie večerné stretnutie v Kláštore Premenenia Pána pod názvom Vyznania sv. Augustína – Svätá Monika, ktoré sa bude konať v stredu 18. januára 2023 o 19.00 hod. v prednáškovej miestnosti kláštora sa začne prvá prednáška. V rámci prednášky bude aj možnosť diskusie a po jej skončení sa bude konať modlitba Kompletória v kláštornom chráme o 20.00 hod. Stretnutie povedie o. Angelo Lemme OSA.

Bohoslužby sviatočných dní

Pozývame vás na liturgické slávenia v kláštore Premenenia Pána v Sampore počas vianočných sviatkov a začiatkom nového roka. Všetky bohoslužby sa budú konať v časoch uvedených nižšie:

Štedrý deň (sobota, 24. XII. 2022)

 • 5.30 ‒ Vigílie
 • 6.30 ‒ Svätá omša s rannými chválami
 • 14.30 ‒ Modlitba cez deň
 • 17.00 ‒ Vešpery
 • 23.00 Slávnostné vigílie a omša v noci

Slávnosť Narodenia Pána (nedeľa, 25. XII. 2022)

 • 7.00 ‒ Omša na úsvite s rannými chválami
 • 9.00 ‒ Modlitba cez deň
 • 11.00 ‒ Slávnostná omša vo dne
 • 18.00 ‒ Slávnostné vešpery
 • 20.00 ‒ Kompletórium

Sviatok sv. Štefana (pondelok, 26. XII. 2022)

 • 5.30 ‒ Vigílie
 • 7.00 ‒ Ranné chvály
 • 9.00 ‒ Modlitba cez deň
 • 11.00 ‒ Svätá omša
 • 18.00 ‒ Vešpery
 • 20.00 ‒ Kompletórium

Siedmy deň Vianočnej oktávy (sobota, 31. XII. 2022)

V tento deň prebieha v našom chráme celodenná adorácia Najsvätejšej Oltárnej Sviatosti. Adorácia začne po svätej omši o 6.30 hod. a potrvá až do večera.

 • 5.30 ‒ Ranné chvály
 • 6.30 ‒ Svätá omša, začiatok Eucharistickej adorácie
 • 12.20 ‒ Vigílie
 • 14.30 ‒ Modlitba cez deň
 • 17.00 ‒ Slávnostné vešpery slávnosti Panny Márie Bohorodičky
 • 17.30Ďakovná pobožnosť s Eucharistickým požehnaním
 • 23.10 ‒ Vigílie slávnosti Panny Márie Bohorodičky

Slávnosť Panny Márie Bohorodičky (nedeľa, 1. I. 2023)

 • 7.00 ‒ Ranné chvály
 • 9.00 ‒ Modlitba cez deň
 • 11.00 ‒ Slávnostná svätá omša
 • 18.00 ‒ Slávnostné vešpery
 • 20.00 ‒ Kompletórium

Duchovné cvičenia spoločenstva

V dňoch 21.-26. novembra 2022 si naše spoločenstvo koná pravidelné každoročné duchovné cvičenia. V tomto čase kláštor neprijíma hostí. Z dôvodu exercícií tiež nebude vybavovaná bežná pošta a bude limitovaná možnosť vybavovania telefonátov. Prosíme o vaše modlitby a ďakujeme za pochopenie.

Zakončenie cyklu Psychológia v službách života viery

Všetkých záujemcov srdečne pozývame na posledné večerné stretnutie z cyklu Psychológia v službách života viery v Kláštore Premenenia Pána. V piatok 4. novembra 2022, po modlitbe vešpier o 17.00 hod., sa o 17.30 hod. v prednáškovej miestnosti kláštora bude konať prednáška na tému Chceš poznať Boha? Poznaj najskôr sám seba. Po prestávke sa o 19.00 hod. začne záverečná prednáška s názvom Psychologické výzvy 3. tisícročia. V rámci prednášok bude aj možnosť diskusie a po ich skončení sa bude konať modlitba Kompletória v kláštornom chráme o 20.00 hod.

Cyklus stretnutí vedie Janka Vindišová, psychologička a odborná asistentka na Katedre psychológie Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave. Prednášky sú koncipované zvlášť s ohľadom na potreby stálej formácie mníšskeho spoločenstva, ale z ich obsahu a spracovania môže načerpať každý, kto chce prehĺbiť svoje poznanie v dôležitej a citlivej oblasti prieniku duševna a duchovna.

Liturgia prvých dní novembra

Pozývame vás na liturgické slávenia v kláštore Premenenia Pána v Sampore počas slávnosti Všetkých svätých a Spomienky všetkých verných zosnulých, 1. a 2. novembra 2022. Na slávnosť Všetkých svätých sa budú bohoslužby konať ako v nedeľu. Počas spomienky všetkých verných zosnulých sa v našom chráme koná celodenná poklona Sviatosti oltárnej. Pobožnosť za zosnulých sa bude konať pri večernej svätej omši. Kompletný rozpis bohoslužieb sa nachádza nižšie.

Veriaci, ktorý v dňoch 1. až 8. novembra nábožne navštívi cintorín a tam sa aspoň v duchu pomodlí za zosnulých, získa za bežných podmienok plnomocné odpustky, ktoré možno aplikovať jedine dušiam v očistci (Enchiridion indulgentiarum, conc. 29, §1, n. 1).

Slávnosť Všetkých svätých (1. XI., utorok)

 • 3.00 ‒ Vigílie
 • 7.00 ‒ Ranné chvály
 • 9.00 ‒ Modlitba cez deň
 • 11.00 ‒ Slávnostná svätá omša
 • 18.00 ‒ Slávnostné vešpery
 • 20.00 ‒ Kompletórium

Spomienka všetkých verných zosnulých (2. XI., streda)

 • 5.30 ‒ Vigílie
 • 6.30 ‒ Svätá omša s rannými chválami
 • Po omši ‒ začiatok celodennej poklony Najsvätejšej Oltárnej sviatosti
 • 12.00 ‒ Svätá omša s modlitbou cez deň
 • 17.00 ‒ Vešpery
 • 17.40 ‒ ukončenie poklony a Eucharistické požehnanie
 • 18.00 ‒ Svätá omša spojená s pobožnosťou za zosnulých
 • 20.00 ‒ Kompletórium

Pozývame na večerné stretnutie

Srdečne pozývame na ďalšie večerné stretnutie v Kláštore Premenenia Pána pod názvom Vyznania sv. Augustína – Zvláštny životopis. V stredu 19. októbra 2022 o 17.30 hod. v prednáškovej miestnosti kláštora sa začne prvá prednáška, druhá prednáška po prestávke začne o 19.00. Pred začiatkom programu sa možno v kláštornom chráme zúčastniť modlitby vešpier o 17.00. V rámci prednášky bude aj možnosť diskusie a po jej skončení sa bude konať modlitba Kompletória v kláštornom chráme o 20.00 hod.

Cyklus stretnutí vedie o. Juraj Pigula OSA (1976), prior Rehole sv. Augustína na Slovensku a s tímom autorov pracuje na Komentároch k Starému i Novému zákonu pre Trnavskú Univerzitu.

Brat Pavol zložil prvé sľuby

V deň slávnosti Sedembolestnej Panny Márie, 15. septembra 2022, zložil pri konventuálnej svätej omši svoje prvé mníšske sľuby br. Pavol Lompart OSB. Zložením sľubov sa na jeden rok zaviazal k životu podľa Reguly sv. Benedikta a Konštitúcie Kongregácie Zvestovania v Samporskom kláštore, čím započal poslednú fázu mníšskej formácie, pred definitívnym začlenením do kláštora.

Mníšske sľuby, tradične vyjadrené v čítaní a podpísaní listiny profesie, zložil brat Peter v prítomnosti o. Vladimíra Kasana OSB, priora kláštora, ktorý je zároveň vyšším predstaveným a ordinárom Samporských mníchov, ako aj príbuzných a priateľov, ktorí sa zúčastnili na tomto obrade.

Obrad prvej mníšskej profesie je dôležitým medzníkom formácie nového mnícha. Zakončuje obdobie noviciátu, po ktorom novic žiada o prijatie mníšske spoločenstvo, ktoré definitívne rozhoduje o jeho žiadosti v tajnom hlasovaní. Po zložení prvých sľubov, skladaných v Samporskom kláštore na obdobie jedného roka, začína obdobie juniorátu, v ktorom profes dostáva úlohy vyžadujúce väčšiu mieru osobnej zodpovednosti, postupne sa pod dohľadom magistra učí samostatnej osobnej i duchovnej formácii a zároveň má možnosť sa upevniť a posilniť vo svojom rozhodnutí navždy sa zasvätiť Bohu ako benediktínsky mních. Na zloženie večných sľubov sa vyžaduje aspoň dvojnásobné obnovenie dočasných sľubov (teda najmenej tri roky formácie v junioráte), po ktorom môže profes požiadať o pripustenie k večným sľubom, o ktorom opäť rozhoduje spoločenstvo v tajnom hlasovaní.

Mnísi v západnej cirkvi sa navonok odlišujú od rehoľníkov aj formulou svojich sľubov. Podľa Reguly sv. Benedikta, jedného z najvýznamnejších písomných prameňov zasväteného života v Cirkvi, skladajú mnísi sľuby stálosti, spôsobu života a poslušnosti. Týmito sľubmi sa viažu ku konkrétnemu mníšskemu spoločenstvu, ako aj k Regule a svojmu predstavenému. Liturgický obrad skladania mníšskych sľubov v benediktínskej tradícii obsahuje tri hlavné prvky: prosba kandidáta o Božie milosrdenstvo a prijatie do spoločenstva, prečítanie a podpísanie listiny sľubov, ktorá je viditeľným znakom zasvätenia mnícha a kladie sa na oltár ako Bohu milá obeta, a spev žalmového verša (v latinskom preklade): Prijmi ma, Pane, podľa tvojho výroku a budem žiť; a nezahanbi ma v mojom očakávaní (porov. Ž 117 [118], 116). Spev tohto verša, ktorý po profesovi opakuje celé spoločenstvo, je vyjadrením nádeje i prosbou o Božiu pomoc, keďže ľudská snaha a možnosti nemôžu stačiť na dosiahnutie svätosti, ku ktorej je profes povolaný skrz cestu zasvätenia sa Bohu medzi bratmi v kláštore.

Prvé sľuby počas slávnosti Sedembolestnej

Pozývame vás na bohoslužby liturgickej slávnosti Sedembolestnej Panny Márie dňa 15. septembra 2022 (štvrtok) do kláštora Premenenia Pána v Sampore. Všetky liturgické slávenia sa budú konať podľa rozpisu nižšie. Počas slávnostnej svätej omše zloží prvé mníšske sľuby br. Pavol Lompart OSB.

 • 3.00 ‒ Vigílie
 • 7.00 ‒ Ranné chvály
 • 9.00 ‒ Modlitba cez deň
 • 11.00 ‒ Slávnostná svätá omša s obradom prvých sľubov
 • 18.00 ‒ Slávnostné vešpery
 • 20.00 ‒ Kompletórium

Začína nová séria večerných stretnutí

Všetkých záujemcov srdečne pozývame na novú sériu večerných stretnutí v Kláštore Premenenia Pána pod názvom Svätý Augustín a cirkevní otcovia: Inšpirácie pre duchovný život. V stredu 14. septembra 2022 o 17.30 hod. v prednáškovej miestnosti kláštora sa začne prvá prednáška na tému Regula sv. Augustína – spoločný život a prvenstvo lásky. Prednáška sa bude konať v dvoch častiach — druhá časť po prestávke začne o 19.00. Pred začiatkom programu sa možno v kláštornom chráme zúčastniť modlitby vešpier o 17.00. V rámci prednášky bude aj možnosť diskusie a po jej skončení sa bude konať modlitba Kompletória v kláštornom chráme o 20.00 hod.

Cyklus prednášok chce v prvom rade poukázať na cestu hľadania Boha v živote sv. Augustína. Jeho Vyznania opisujú jeho duchovnú cestu a Regula dáva smer a cieľ jeho životného hľadania. Popri Augustínovi sa na prednáškach stretneme s cirkevnými otcami a spisovateľmi, ktorí sú veľkou duchovnou inšpiráciou svojimi spismi. Pozrieme sa na sv. Ambróza ako katechétu a silnú osobnosť viery. So sv. Atanázom prejdeme počiatkami mníšstva a so skvelým i nevšedným exegétom Origenom objavíme zdroje živej vody pre duchovný život. Na záver cyklu sa pozrieme na ranokresťanskú interpretáciu žalmov u rôznych autorov, ktorí nám pomôžu vstúpiť do hlbín modlitby. 

Nový cyklus stretnutí povedie Juraj Pigula (1976). Študoval na filozofiu a teológiu v Ríme. Na Patristickom inštitúte „Augustinianum“ absolvoval licenciát a doktorandské štúdiá v odbore patristika. Prednášal patrológiu v Košiciach, Žiline a Viterbe (Taliansko). Bol šéfredaktorom časopisu a webstránky Zasvätený život. S tímom autorov pracuje na Komentároch k Starému i Novému zákonu pre Trnavskú Univerzitu. Je priorom Rehole sv. Augustína na Slovensku. 

Ohlásené večerné stretnutia zrušené

Oznamujeme, že večerné stretnutia v rámci cyklu Psychológia v službách života viery, ktoré boli pôvodne plánované na stredu 31. augusta, sa kvôli ochrane pred šírením ochorenia COVID-19 rušia. Náhradný termín bude ohlásený neskôr. Za pochopenie ďakujeme.