Kategória: Aktuality

Kláštor Premenenia Pána

Pozvánka na biblické stretnutie

Pozývame vás na ďalšie večerné biblické stretnutie v kláštore Premenenia Pána v Sampore. Sestra Fides Strenková CJ sa v stredu 12. decembra 2018 v prednáškovej miestnosti kláštora prihovorí účastníkom na tému Pretvárka a pax asyriaca v službách expanzie impéria. Stretnutie začne o 19.00 hod. a zakončí sa spoločnou modlitbou kompletória v kláštornom chráme o 20.00 hod. Vstup je voľný.

Filmové letokruhy

Srdečne pozývame všetkých záujemcov na v poradí už tretí projekt nedeľných popoludní zameraných na dialóg pri duchovných a spoločenských témach tvorených umením filmu. Cyklus pod názvom Filmové letokruhy začína v nedeľu 9. decembra 2018 o 14:04 hod. v Kláštore Premenenia Pána v Sampore.

Po projektoch Dekalóg ako dialóg (2015) a Prizma milosrdenstva (2016) sa na prelome rokov 2018/19 budú konať dialógy s titulom Filmové letokruhy. Zoznámime sa so vzácnymi dielami z Talianska, Česka aj Slovenska a stretneme sa aj s ich vzácnymi tvorcami. S novým projektom je najviac spojený PhDr. Petr Slinták, filmový historik, publicista, pedagóg a rozhlasový dokumentarista.

Výber filmových diel i pozvaných hostí je koncipovaný tak, aby sme postupne otvárali pohľady na premenu človeka v jeho najprirodzenejšom životnom prostredí. Načrieme tak do našej osobnej misie práve tam, kde nám pripadlo žiť. Nemusíme teda cestovať do ďalekých misijných miest, ako nás k tomu povzbudzuje aj pápež František. Príde nám veľmi dôležité to urobiť “od koreňa”, teda odkedy je film darom pre 20 storočie, v ktorom sme takmer všetci prežili podstatnú časť života. Táto podstata si vyžaduje aspoň občas reflexiu, aby v jej zrkadle bolo jasnejšie vidieť perspektívu aj pre našu budúcnosť. Ide o pomyselný most medzi 20. a 21. storočím, vrátane vojen aj idelogií, ktoré nás zasiahli a zasahujú.

Bližšie informácie u lektora projektu o. Jozefa Brodňanského OSB (jozef@benediktini.sk)

Program cyklu

1

9.december 2018
Strom na dreváky
režisér Ormanno Olmi, hosť Petr Slinták
https://www.csfd.cz/film/129224-strom-na-drevaky/prehled/

2

13. január 2019
Země svatého Patrika
režisér Jan Špáta, hosť Petr Slinták
https://www.csfd.cz/film/210791-zeme-sv-patricka/komentare/
Respice finem
režisér Jan Špáta
https://www.csfd.cz/film/210789-respice-finem/prehled/
Lidé z hor
režisér Jan Špáta
https://www.csfd.cz/film/272427-lide-z-hor/komentare/

3

10. február 2019
Obrazy starého sveta
hosť i režisér Dušan Hanák
https://www.csfd.cz/film/4142-obrazy-stareho-sveta/prehled/ 

4

10 marec 2019
Príbeh dediny Pribeta
https://www.csfd.cz/film/220032-pribetska-jar/prehled/
Kolektivizácia na trikrát
režisér Ján Lacko, Vlado Čech, hosť: Petr Slinták

5

21 apríl 2019
Jeden rok
hosť: režisér Břetislav Rychík
https://www.csfd.cz/film/222462-jeden-rok/prehled/

Slávnosť Nepoškvrneného počatia Panny Márie

Srdečne vás pozývame na bohoslužby slávnosti Nepoškvrneného počatia preblahoslavenej Panny Márie, v sobotu 8. decembra 2018, v kláštore Premenenia Pána v Sampore. Všetky liturgické slávenia sa budú konať ako v nedeľu, podľa poriadku uvedeného nižšie:

 • 3.00 — Nočné vigílie
 • 7.00 — Ranné chvály
 • 9.00 — Modlitba cez deň
 • 11.00 — Slávnostná svätá omša
 • 18.00 — Slávnostné vešpery
 • 20.00 — Kompletórium

Komunitné duchovné cvičenia

V dňoch 26. novembra ‒ 1. decembra 2018 si naše spoločenstvo koná pravidelné každoročné duchovné cvičenia. V tomto čase kláštor neprijíma hostí. Z dôvodu exercícií tiež nebude vybavovaná bežná pošta a bude limitovaná možnosť vybavovania telefonátov. Prosíme o vaše modlitby a ďakujeme za pochopenie.

Pozvánka na biblické stretnutie

Pozývame vás na ďalšie večerné biblické stretnutie v kláštore Premenenia Pána v Sampore. Sestra Fides Strenková CJ sa v stredu 14. novembra 2018 v prednáškovej miestnosti kláštora prihovorí účastníkom na tému Dravosť a nenásytnosť Ninive. Stretnutie začne o 19.00 hod. a zakončí sa spoločnou modlitbou kompletória v kláštornom chráme o 20.00 hod. Vstup je voľný.

Zmena času svätej omše dňa 10. 11.

Upozorňujeme na jednorázovú zmenu času svätej omše dňa 10. novembra 2018 (sobota) v kláštore Premenenia Pána v Sampore. Svätá omša sa v uvedený deň bude mimoriadne sláviť o 11.00 hod.

Liturgia na začiatku novembra

Pozývame vás na liturgické slávenia v kláštore Premenenia Pána v Sampore počas slávnosti Všetkých svätých a Spomienky všetkých verných zosnulých, 1. a 2. novembra 2018. Na slávnosť Všetkých svätých sa budú bohoslužby konať ako v nedeľu. Počas spomienky všetkých verných zosnulých sa v našom chráme koná celodenná poklona Sviatosti oltárnej. Pobožnosť za zosnulých sa bude konať pri večernej svätej omši. Kompletný rozpis bohoslužieb sa nachádza nižšie.

Veriaci, ktorý v dňoch 1. až 8. novembra nábožne navštívi cintorín a tam sa aspoň v duchu pomodlí za zosnulých, získa za bežných podmienok plnomocné odpustky, ktoré možno aplikovať jedine dušiam v očistci (Enchiridion indulgentiarum, conc. 29, §1, n. 1).

Slávnosť Všetkých svätých (štvrtok, 1. XI.)

 • 3.00 ‒ Nočné vigílie
 • 7.00 ‒ Ranné chvály
 • 9.00 ‒ Modlitba cez deň
 • 11.00 ‒ Slávnostná svätá omša
 • 18.00 ‒ Slávnostné vešpery
 • 20.00 ‒ Kompletórium

Spomienka všetkých verných zosnulých (piatok, 2. XI.)

 • 5.30 ‒ Posvätné čítanie
 • 6.30 ‒ Svätá omša s rannými chválami
 • Po omši ‒ začiatok celodennej poklony Najsvätejšej Oltárnej sviatosti
 • 12.00 ‒ Svätá omša s modlitbou cez deň
 • 17.00 ‒ Vešpery
 • 17.40 ‒ ukončenie poklony a Eucharistické požehnanie
 • 18.00 ‒ Svätá omša spojená s pobožnosťou za zosnulých
 • 20.00 ‒ Kompletórium

Pozvánka na biblické stretnutie

Pozývame vás na ďalšie večerné biblické stretnutie v kláštore Premenenia Pána v Sampore. Sestra Fides Strenková CJ sa v stredu 10. októbra 2018 v prednáškovej miestnosti kláštora prihovorí účastníkom na tému „Zvrchovaný Pán, žiarlivý Pomstiteľ, útočište pre dôverujúcich v neho“ (Nah 1). Stretnutie začne o 19.00 hod. a zakončí sa spoločnou modlitbou kompletória v kláštornom chráme o 20.00 hod. Vstup je voľný.

ThLic. Iveta Fides Strenková, ThD. CJ študovala biblickú teológiu na pápežskej Gregoriánskej univerzite v Ríme a v súčasnosti je riaditeľkou Katolíckeho biblického diela v Ružomberku.

Brat Miloš Terézia prijal mníšsky habit

V pondelok 1. októbra 2018, na spomienku sv. Terézie od Ďieťaťa Ježiša a Svätej Tváre, sa v kapitulári benediktínskeho kláštora Premenenia Pána v Sampore konala obliečka Br. Miloša Terézia Šulaja do mníšskeho habitu. Tento obrad predstavuje symbolický vstup do mníšskeho spoločenstva a zároveň začiatok kánonického noviciátu — ročného obdobia intenzívnej formácie nášho nového spolubrata.

Brat Miloš Terézia Šulaj má 25 rokov a je rodákom z Detvy, kde aj strávil svoje detstvo. Po štúdiách na SPŠ J. Murgaša v Banskej Bystrici dokončil vysokoškolské štúdiá na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre. Už v tom čase premýšľal nad povolaním „pod Regulou a opátom“ a po zoznámení sa so Samporským kláštorom vstúpil na jar tohto roka do postulátu.

Obrad obliečky novica sa tradične koná v kruhu mníchov s vylúčením verejnosti. Podobne ako v iných kláštoroch sa i v Sampore tento obrad slávil v kapitulári — miestnosti, kde sa konajú spoločné porady a stretnutia celého spoločenstva. Na začiatku obradu sa po privedení kandidáta do kapitulára pýta predstavený kláštora: „Čo žiadaš?“ a ten odpovedá: „Milosrdenstvo Božie a prijatie do vášho bratského spoločenstva.“ Nasleduje liturgia slova po ktorej kandidát prejaví svoju vôľu stať sa mníchom. Vtedy predstavený prijíma kandidáta do spoločenstva, umýva mu nohy na znak služby a spolu so všetkými bratmi mu udelí znak pokoja. Nakoniec oblečie novoprijatého novica do mníšskeho habitu, odovzdá mu Regulu sv. Benedikta a udelí požehnanie.

Benediktínsky kláštor Premenenia Pána v Sampore je konventuálnym priorátom, patriacim do Benediktínskej kongregácie Zvestovania. Od posviacky kláštora v roku 2010 je prvým mníšskym kláštorom na území Slovenska po násilnom prerušení benediktínskej tradície komunistickou diktatúrou. V roku 2012 bol kláštor povýšený na konventuálny priorát, čím sa stal kláštorom sui iuris, nezávislým od autority miestneho biskupa. Mníšske spoločenstvo v Sampore má v súčasnosti 12 členov, z toho 10 mníchov s večnými sľubmi. Pri tejto príležitosti prosíme všetkých našich priaznivcov o modlitby za nášho novica i za nové mníšske povolania.

Pozvánka

Prior a spoločenstvo benediktínskeho kláštora
Premenenia Pána v Sampore oznamujú,
že v sobotu septembrových kántrových dní,
22. septembra 2018 o 11. hodine,
v našom konventuálnom chráme,
Mons. Marián Chovanec, banskobystrický biskup,
vložením rúk a vzývaním Ducha Svätého,
povýši a ordinuje brata Igora Hajasa,
mnícha nášho kláštora
do posvätného rádu presbyterátu.

Vysvätený novokňaz
bude sláviť primičnú svätú omšu
nasledujúci deň, 23. septembra 2018 o 11. hodine
v tom istom konventuálnom chráme.

Na tieto slávnosti vás srdečne pozývame.