Večerné stretnutia pokračujú už tento pondelok

Pozývame vás na prvé z novej série večerných pondelkových stretnutí v kláštore Premenenia Pána v Sampore. Profesor Peter Zubko sa 25. septembra 2017 v prednáškovej miestnosti kláštora prihovorí účastníkom na tému Vzťahy medzi latinskou cirkvou a uniatmi. Stretnutie začne o 18.30 hod. a zakončí sa spoločnou modlitbou kompletória v kláštornom chráme o 20.00 hod. Vstup je voľný.

Vdp. Prof. PhDr. ThDr. Peter Zubko, PhD. je kňazom Košickej arcidiecézy, archivárom kúrie a samostatným vedeckým pracovníkom Slavistického ústavu Jána Stanislava Slovenskej akadémie vied. Sústreďuje sa na okruh venovaný výskumu Slovenského kultúrno-historického a religiózneho priestoru, predovšetkým na výskum vzťahov latinskej a byzantskej kultúrno-religióznej tradície na Slovensku a v stredoeurópskom priestore. Spolupracuje tiež s katedrou histórie Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku.