Kategória: Aktuality

Kláštor Premenenia Pána

Slávnosť Nanebovzatia Panny Márie

Srdečne vás pozývame na bohoslužby počas slávnosti Nanebovzatia Panny Márie, v stredu 15. augusta 2018. V kláštornom chráme Premenenia Pána v Sampore sa budú jednotlivé liturgické slávenia konať podľa nižšie uvedeného rozpisu. Slávnosť Nanebovzatia Panny Márie je prikázaným dňom.

 • 3.00 ‒ Nočné vigílie
 • 7.00 ‒ Ranné chvály
 • 11.45 ‒ Modlitba cez deň
 • 17.00 ‒ Slávnostné vešpery
 • 18.00 ‒ Slávnostná svätá omša
 • 20.00 ‒ Kompletórium

Slávnosť Premenenia Pána

Srdečne vás pozývame na bohoslužby počas slávnosti Premenenia Pána, v pondelok 6. augusta 2018. Svätú omšu bude celebrovať prof. František Trstenský, prorektor Katolíckej univerzity v Ružomberku. V samporskom kláštornom chráme sa budú jednotlivé liturgické slávenia konať ako v bežnú nedeľu, podľa nižšie uvedeného rozpisu.

 • 3.00 ‒ Nočné vigílie
 • 7.00 ‒ Ranné chvály
 • 9.00 ‒ Modlitba cez deň
 • 11.00 ‒ Slávnostná svätá omša ‒ po sv. omši spoločné agapé
 • 18.00 ‒ Slávnostné vešpery
 • 20.00 ‒ Kompletórium

Slávnosť svätého Benedikta

Srdečne vás pozývame na bohoslužby počas slávnosti sv. Benedikta, patriarchu mníchov Západu a patróna Európy, v stredu 11. júla 2018. V kláštornom chráme Premenenia Pána v Sampore sa budú jednotlivé liturgické slávenia konať ako v nedeľu, podľa nižšie uvedeného rozpisu. Vrcholom tohto dňa bude slávnostná svätá omša, ktorú bude celebrovať Mons. Tomáš Galis, žilinský diecézny biskup.

Veriaci, ktorý v dnešný deň navštívi kostol, alebo kaplnku patriacu ktorémukoľvek benediktínskemu rádu (benediktíni, kamalduli, cisterciti, trapisti, a pod.), a nábožne sa v ňom pomodlí Modlitbu Pána a Vyznanie viery, získa plnomocné odpustky za bežných podmienok (Enchiridion indulgentiarum, conc. 33, §1, n. 7).

 • 3.00 ‒ Nočné vigílie
 • 7.00 ‒ Ranné chvály
 • 9.00 ‒ Modlitba cez deň
 • 11.00 ‒ Slávnostná svätá omša ‒ po sv. omši spoločné agapé
 • 18.00 ‒ Slávnostné vešpery
 • 20.00 ‒ Kompletórium

Slávnosť slovanských vierozvestov

Srdečne vás pozývame na slávnosť sv. Cyrila a Metoda, slovanských vierozvestov, ktorá sa bude konať vo štvrtok 5. júla 2018. Liturgické slávenia sa v našom kláštore budú konať podľa rozpisu nižšie:

 • 3.00 ‒ Nočné vigílie
 • 7.00 ‒ Ranné chvály
 • 9.00 ‒ Modlitba cez deň
 • 11.00 ‒ Slávnostná svätá omša
 • 18.00 ‒ Slávnostné vešpery
 • 20.00 ‒ Kompletórium

Slávnosť sv. apoštolov Petra a Pavla

Pozývame vás do kláštora Premenenia Pána v Sampore na liturgické slávenia počas slávnosti sv. Petra a Pavla, apoštolov, v piatok, dňa 29. júna 2018.

Veriaci, ktorý nábožne používa akýkoľvek náboženský predmet (crucifix, kríž, ruženec, škapuliar, medaila), riadne požehnaný Najvyšším veľkňazom, alebo ktorýmkoľvek biskupom, môže v dnešný deň za bežných podmienok získať plnomocné odpustky, ak sa pomodlí ktorúkoľvek formulu vyznania viery (Enchiridion indulgentiarum, conc. 14, §1).

Všetky liturgické slávenia sa budú konať podľa nasledovného rozpisu:

 • 3.00 – Nočné vigílie
 • 7.00 – Ranné chvály
 • 11.45 – Modlitba cez deň
 • 17.00 – Slávnostné vešpery
 • 18.00 – Slávnostná svätá omša
 • 20.00 – Kompletórium

Pozvánka na pondelkové stretnutie

Pozývame vás na ďalšie večerné pondelkové stretnutie v kláštore Premenenia Pána v Sampore. Profesor Peter Zubko sa 11. júna 2018 v prednáškovej miestnosti kláštora prihovorí účastníkom na tému Latinizácia – realita alebo mýtus?. Stretnutie začne o 18.30 hod. a zakončí sa spoločnou modlitbou kompletória v kláštornom chráme o 20.00 hod. Vstup je voľný.

Vdp. Prof. PhDr. ThDr. Peter Zubko, PhD. je kňazom Košickej arcidiecézy, archivárom kúrie a samostatným vedeckým pracovníkom Slavistického ústavu Jána Stanislava Slovenskej akadémie vied. Sústreďuje sa na okruh venovaný výskumu Slovenského kultúrno-historického a religiózneho priestoru, predovšetkým na výskum vzťahov latinskej a byzantskej kultúrno-religióznej tradície na Slovensku a v stredoeurópskom priestore. Spolupracuje tiež s katedrou histórie Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku.

Slávnosť Božského Srdca

Pozývame vás do kláštora Premenenia Pána v Sampore na liturgické slávenia počas slávnosti Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, v piatok, dňa 8. júna 2018.

Veriaci, ktorý počas dnešnej slávnosti verejne recituje úkon odprosenia (Najmilší, Ježišu), získa za bežných podmienok plnomocné odpustky (Enchiridion indulgentiarum, conc. 3).

Všetky liturgické slávenia sa budú konať podľa nasledovného rozpisu:

 • 3.00 – Nočné vigílie
 • 7.00 – Ranné chvály
 • 11.45 – Modlitba cez deň
 • 17.00 – Slávnostné vešpery
 • 18.00 – Slávnostná svätá omša s Eucharistickou pobožnosťou
 • 20.00 – Kompletórium

Slávnosť Eucharistie

Pozývame vás do kláštora Premenenia Pána v Sampore na liturgické slávenia počas slávnosti Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi, vo štvrtok, dňa 31. mája 2018.

Veriaci, ktorý sa nábožne zúčastní teoforickej procesie na slávnosť Kristovho Tela a Krvi, získa za bežných podmienok plnomocné odpustky (Enchiridion indulgentiarum, conc. 7, §1, n. 3).

Všetky liturgické slávenia sa budú konať podľa nasledovného rozpisu:

 • 3.00 – Nočné vigílie
 • 7.00 – Ranné chvály
 • 11.45 – Modlitba cez deň
 • 17.00 – Slávnostné vešpery
 • 18.00 – Slávnostná svätá omša s Eucharistickou procesiou
 • 20.00 – Kompletórium

Slávnosť výročia posvätenia chrámu

Srdečne vás pozývame na slávnosť výročia posvätenia chrámu Premenenia Pána v Sampore, ktorá sa bude konať vo štvrtok 24. mája 2018. V tento deň sa opäť poďakujeme Pánovi za dar Božieho chrámu, ako i kláštora slovenských benediktínov.

Vrcholom dňa bude slávnostná svätá omša, ktorú bude celebrovať ThLic. Ľuboš Sabol, dekan-farár v Detve. Po sv. omši bude nasledovať spoločné pohostenie.

Veriaci, ktorý v tento deň navštívi kláštorný kostol Premenenia Pána v Sampore, a nábožne sa v ňom pomodlí Modlitbu Pána a Vyznanie viery, získa plnomocné odpustky za bežných podmienok (Enchiridion indulgentiarum, conc. 33, §1, n. 6).

Liturgické slávenia 24. mája 2018 v kláštornom chráme Premenenia Pána v Sampore:

 • 3.00 ‒ Nočné vigílie
 • 7.00 ‒ Ranné chvály
 • 9.00 ‒ Modlitba cez deň
 • 11.00 ‒ Slávnostná svätá omša
 • 18.00 ‒ Slávnostné vešpery
 • 20.00 ‒ Kompletórium

Vyhlásenie

Vzhľadom na množiace sa informácie o organizovaní „púte na Sampor“ zo strany tzv. „Diela lásky, milosrdenstva a pokoja“ vydávajú benediktíni Kláštora Premenenia Pána v Sampore nasledujúce vyhlásenie:

Mníšske spoločenstvo Kláštora Premenenia Pána v Sampore sa dištancuje od aktivít organizácie, ktorá sa označuje ako „Dielo lásky, milosrdenstva a pokoja.“ Podľa oficiálneho vyjadrenia košického arcibiskupa Mons. Bernarda Bobera nemá táto organizácia žiadne cirkevné schválenie. Táto organizácia tiež nikdy nekontaktovala kláštor v Sampore a jej doterajšie snahy o organizovanie vlastných aktivít v priestoroch kláštora sa konali vždy svojvoľne a bez súhlasu priora kláštora, alebo rektora kláštorného kostola. V rámci osláv výročia posvätenia kláštorného chrámu neorganizuje mníšske spoločenstvo žiadne verejné pobožnosti nad rámec konventuálnych liturgických slávení a modlitby posvätného ruženca. Konanie iných pobožností, alebo obradov nebude v priestoroch kláštora umožnené.