Kategória: Aktuality

Seminár gregoriánskeho chorálu

Da pacem, Domine

Pozývame všetkých záujemcov o najstaršiu liturgickú hudbu Západnej Cirkvi na seminár, ktorý sa bude konať v dňoch 9.-11. septembra 2022 a vyvrcholí spoločným slávením omšovej liturgie 24. cezročnej nedele. Druhý vatikánsky koncil stanovil tento najstarší druh spevu za vzor všetkej liturgickej hudby aj v súčasnosti. Víkend v benediktínskom kláštore, kde sa denne praktizuje gregorián, napomáha pochopiť jeho hĺbku a modlitebnú podstatu. Seminár povedie prof. Dr. theol. Gloria Braunsteiner, PhD.

Prihlásiť sa na seminár môžete do 15. augusta 2022 na adrese: domhosti@benediktini.sk.

Ilustračný obrázok: St. Gallen, Stiftsbibliothek, Cod. Sang. 339, p. 153 – Calendar, Gradual, Sacramentary (https://www.e-codices.ch/en/list/one/csg/0339)

Nanebovstúpenie Pána

Pozývame vás na bohoslužby liturgickej slávnosti Nanebovstúpenia Pána dňa 26. mája 2022 (štvrtok) do kláštora Premenenia Pána v Sampore. Všetky liturgické slávenia sa budú konať podľa rozpisu nižšie.

 • 3.00 ‒ Vigílie
 • 7.00 ‒ Ranné chvály
 • 11.45 ‒ Modlitba cez deň
 • 17.00 ‒ Slávnostné vešpery
 • 18.00 ‒ Slávnostná svätá omša
 • 20.00 ‒ Kompletórium

Výročie posvätenia chrámu

Pozývame vás na bohoslužby liturgickej slávnosti Výročia posvätenia kláštorného chrámu dňa 24. mája 2022 (utorok) do kláštora Premenenia Pána v Sampore. Všetky liturgické slávenia sa budú konať podľa rozpisu nižšie.

Veriaci, ktorý v dnešný deň navštívi kláštorný kostol Premenenia Pána v Sampore, a nábožne sa v ňom pomodlí Modlitbu Pána a Vyznanie viery, získa plnomocné odpustky za bežných podmienok (Enchiridion indulgentiarum, conc. 33, §1, n. 6).

 • 3.00 ‒ Vigílie
 • 7.00 ‒ Ranné chvály
 • 9.00 ‒ Modlitba cez deň
 • 11.00 ‒ Slávnostná svätá omša
 • 18.00 ‒ Slávnostné vešpery
 • 20.00 ‒ Kompletórium

Veľkonočné sviatky

Srdečne Vás pozývame na liturgické slávenia počas Posvätného veľkonočného trojdnia a začiatku Veľkonočnej oktávy v kláštore Premenenia Pána v Sampore. Jednotlivé bohoslužby v kláštornom chráme sa budú konať podľa nasledujúceho rozpisu:

Zelený štvrtok (14. 4.)

 • 5.30 — Vigílie
 • 7.00 — Ranné chvály
 • 11.45 — Modlitba cez deň
 • 18.00 — Slávnostná omša Pánovej večere
 • 20.00 — Kompletórium

Veľký piatok (15. 4.)

 • 5.30 — Temné hodinky (Vigílie a ranné chvály)
 • 12.00 — Pobožnosť krížovej cesty
 • 12.45 — Modlitba cez deň
 • 15.00 — Liturgia umučenia a smrti Pána
 • Po liturgii začína eucharistická adorácia, ktorá pokračuje neprerušene až do vešpier Bielej soboty.
 • 20.00 — Kompletórium

Biela sobota (16. 4.)

 • 5.30 — Temné hodinky (Posvätné čítanie a ranné chvály)
 • 12.45 — Modlitba cez deň
 • 18.00 — Vešpery
 • 20.00 — Veľkonočná vigília

Veľkonočná nedeľa (17. 4.)

 • 7.00 — Slávnostné ranné chvály
 • 9.00 — Modlitba cez deň
 • 11.00 — Slávnostná svätá omša
 • 18.00 — Slávnostné vešpery
 • 20.00 — Kompletórium

Veľkonočný pondelok (18. 4.)

 • 5.30 — Vigílie
 • 7.00 — Ranné chvály
 • 9.00 — Modlitba cez deň
 • 11.00 — Svätá omša
 • 18.00 — Vešpery
 • 20.00 — Kompletórium

Brat Dominik zložil prvé sľuby

V deň slávnosti Zvestovania Pána, 25. marca 2022, zložil pri konventuálnej svätej omši svoje prvé mníšske sľuby br. Dominik Miškár OSB. Zložením sľubov sa na jeden rok zaviazal k životu podľa Reguly sv. Benedikta a Konštitúcie Kongregácie Zvestovania v Samporskom kláštore, čím započal poslednú fázu mníšskej formácie, pred definitívnym začlenením do kláštora.

Mníšske sľuby, tradične vyjadrené v čítaní a podpísaní listiny profesie, zložil brat Dominik v prítomnosti o. Vladimíra Kasana OSB, priora kláštora, ktorý je zároveň vyšším predstaveným a ordinárom Samporských mníchov, ako aj príbuzných a priateľov, ktorí sa zúčastnili na tomto obrade.

Obrad prvej mníšskej profesie je dôležitým medzníkom formácie nového mnícha. Zakončuje obdobie noviciátu, po ktorom novic žiada o prijatie mníšske spoločenstvo, ktoré definitívne rozhoduje o jeho žiadosti v tajnom hlasovaní. Po zložení prvých sľubov, skladaných v Samporskom kláštore na obdobie jedného roka, začína obdobie juniorátu, v ktorom profes dostáva úlohy vyžadujúce väčšiu mieru osobnej zodpovednosti, postupne sa pod dohľadom magistra učí samostatnej osobnej i duchovnej formácii a zároveň má možnosť sa upevniť a posilniť vo svojom rozhodnutí navždy sa zasvätiť Bohu ako benediktínsky mních. Na zloženie večných sľubov sa vyžaduje aspoň dvojnásobné obnovenie dočasných sľubov (teda najmenej tri roky formácie v junioráte), po ktorom môže profes požiadať o pripustenie k večným sľubom, o ktorom opäť rozhoduje spoločenstvo v tajnom hlasovaní.

Mnísi v západnej cirkvi sa navonok odlišujú od rehoľníkov aj formulou svojich sľubov. Podľa Reguly sv. Benedikta, jedného z najvýznamnejších písomných prameňov zasväteného života v Cirkvi, skladajú mnísi sľuby stálosti, spôsobu života a poslušnosti. Týmito sľubmi sa viažu ku konkrétnemu mníšskemu spoločenstvu, ako aj k Regule a svojmu predstavenému. Liturgický obrad skladania mníšskych sľubov v benediktínskej tradícii obsahuje tri hlavné prvky: prosba kandidáta o Božie milosrdenstvo a prijatie do spoločenstva, prečítanie a podpísanie listiny sľubov, ktorá je viditeľným znakom zasvätenia mnícha a kladie sa na oltár ako Bohu milá obeta, a spev žalmového verša (v latinskom preklade): Prijmi ma, Pane, podľa tvojho výroku a budem žiť; a nezahanbi ma v mojom očakávaní (porov. Ž 117 [118], 116). Spev tohto verša, ktorý po profesovi opakuje celé spoločenstvo, je vyjadrením nádeje i prosbou o Božiu pomoc, keďže ľudská snaha a možnosti nemôžu stačiť na dosiahnutie svätosti, ku ktorej je profes povolaný skrz cestu zasvätenia sa Bohu medzi bratmi v kláštore.

Pozvánka na večerné stretnutie

Všetkých záujemcov srdečne pozývame na ďalšie večerné stretnutie z cyklu Psychológia v službách života viery v Kláštore Premenenia Pána. V stredu 10. novembra 2021 o 19.00 hod. v prednáškovej miestnosti kláštora sa bude konať prednáška na tému Keď život bolí Depresia, úzkosť, strach. Depresia vs. temná noc duše. Implikácie pre pastoračnú prax. V rámci prednášky bude aj možnosť diskusie a po jej skončení sa bude konať modlitba Kompletória v kláštornom chráme o 20.00 hod.

Cyklus stretnutí vedie Janka Vindišová, psychologička a odborná asistentka na Katedre psychológie Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave. Prednášky sú koncipované zvlášť s ohľadom na potreby stálej formácie mníšskeho spoločenstva, ale z ich obsahu a spracovania môže načerpať každý, kto chce prehĺbiť svoje poznanie v dôležitej a citlivej oblasti prieniku duševna a duchovna.

Pozvánka na večerné stretnutie

Všetkých záujemcov srdečne pozývame na ďalšie večerné stretnutie z cyklu Psychológia v službách života viery v Kláštore Premenenia Pána. V stredu 6. októbra 2021 o 19.00 hod. v prednáškovej miestnosti kláštora sa bude konať prednáška na tému Rozum a cit Ako zvládať emócie a aké je ich miesto v kontexte duchovného života. V rámci prednášky bude aj možnosť diskusie a po jej skončení sa bude konať modlitba Kompletória v kláštornom chráme o 20.00 hod.

Cyklus stretnutí vedie Janka Vindišová, psychologička a odborná asistentka na Katedre psychológie Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave. Prednášky sú koncipované zvlášť s ohľadom na potreby stálej formácie mníšskeho spoločenstva, ale z ich obsahu a spracovania môže načerpať každý, kto chce prehĺbiť svoje poznanie v dôležitej a citlivej oblasti prieniku duševna a duchovna.

Deň otvorených dverí

Pozývame všetkých našich priaznivcov na Deň otvorených dverí v novovybudovanej klauzúrnej časti Kláštora Premenenia Pána v Sampore, ktorý sa bude konať dňa 15. septembra 2021. Návštevníkov budú po nových priestoroch sprevádzať mnísi v čase od 8.00 do 18.00 hod., s prestávkou od 11.00 do 13.30 hod. Konkrétne podmienky vstupu sa budú riadiť aktuálnym stupňom protipandemických opatrení v okrese Zvolen.

Súčasťou programu bude videoprezentácia výstavby kláštora, malé občerstvenie, ako aj výstava ikon zo série Slovo v obraze a možnosť zakúpenia devocionálií a výrobkov kláštora. Počas samotného dňa sa v kláštornom chráme budú konať liturgické modlitby podľa bežného poriadku na slávnosti:

 • 3.00 — Nočné vigílie
 • 7.00 — Ranné chvály
 • 9.00 — Modlitba cez deň
 • 11.00 — Slávnostná svätá omša
 • 18.00 — Slávnostné vešpery
 • 20.00 — Kompletórium

Všetky liturgické slávenia sú verejne prístupné.

Deň otvorených dverí už bol plánovaný v dvoch iných termínoch, do ktorých však zasiahli prísne opatrenia proti šíreniu koronavírusu. Dúfame, že do tretice sa nám podarí umožniť našim priaznivcom prezrieť si priestory, na budovaní ktorých sa mnohí podieľali svojou prácou, či finančnou pomocou. Hoci po určení termínu bola v rovnakom čase ohlásená návšteva Svätého Otca Františka, veríme, že tí, ktorí sa zúčastnia prehliadky kláštora, si nájdu čas a priestor na stretnutie s pápežom v rámci jeho bohatého programu v iných dňoch.

Nový cyklus prednášok začína v stredu

Všetkých záujemcov srdečne pozývame na novú sériu večerných stretnutí v Kláštore Premenenia Pána pod názvom Psychológia v službách života viery. V stredu 8. septembra 2021 o 19.00 hod. v prednáškovej miestnosti kláštora sa bude konať prvá prednáška na tému Psychológia vs. viera: Nepriatelia alebo spojenci? V rámci prednášky bude aj možnosť diskusie a po jej skončení sa bude konať modlitba Kompletória v kláštornom chráme o 20.00 hod.

V pastorálnej konštitúcii Gaudium et Spes (Radosť a nádej) konciloví otcovia uvádzajú jasné stanovisko: „V pastoračnej činnosti treba dostatočne poznať a uplatňovať nielen teologické zásady, ale aj objavy profánnych vied, najmä psychológie a sociológie, aby aj veriaci boli vedení k čistejšiemu a zreteľnejšiemu životu podľa viery“ (GS 62). Cieľom nového cyklu je ponúknuť základný pohľad na vybrané psychologické otázky, ktoré môžu byť nepríjemnou a neraz prehliadanou súčasťou ľudského života. V prípade, že nositeľom týchto ťažkostí je veriaci človek, môže sa stať, že pri ich riešení bude vyhľadávať výlučne pomoc v duchovnej oblasti, pričom psychická rovina ostane neošetrená, v dôsledku čoho je často negatívne ovplyvnený aj samotný duchovný život. Prednášky budú koncipované zvlášť s ohľadom na potreby stálej formácie mníšskeho spoločenstva, ale z ich obsahu a spracovania môže načerpať každý, kto chce prehĺbiť svoje poznanie v dôležitej a citlivej oblasti prieniku duševna a duchovna.

Cyklus stretnutí povedie Janka Vindišová, psychologička a odborná asistentka na Katedre psychológie Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave, kde vyučuje predmety ako psychoterapia, psychopatológia detí a mládeže, kyberpsychológia, ontegenetická psychológia, alebo psychológia osobnosti. Zároveň pracuje ako školský psychológ a psychológ v Centre pre rodinu v Trenčíne. Venuje sa tiež prednáškovej a lektorskej činnosti, zvlášť v Duchovnom centre Lukov Dvor. Od roku 2017 je frekventantkou dlhodobého psychoterapeutického výcviku v logoterapii a existenciálnej analýze a výcviku v psychotraumatológii.

Brat Rastislav zložil prvé sľuby

V deň slávnosti Nanebovzatia Panny Márie, 15. augusta 2021, zložil pri konventuálnej svätej omši svoje prvé mníšske sľuby br. Rastislav Mária od Dvoch Sŕdc Lásky Priesol OSB. Zložením sľubov sa na jeden rok zaviazal k životu podľa Reguly sv. Benedikta a Konštitúcie Kongregácie Zvestovania v Samporskom kláštore, čím započal poslednú fázu mníšskej formácie, pred definitívnym začlenením do kláštora.

Mníšske sľuby, tradične vyjadrené v čítaní a podpísaní listiny profesie, zložil brat Rastislav v prítomnosti o. Vladimíra Kasana OSB, priora kláštora, ktorý je zároveň vyšším predstaveným a ordinárom Samporských mníchov, ako aj príbuzných a priateľov, ktorí sa zúčastnili na tomto obrade.

Obrad prvej mníšskej profesie je dôležitým medzníkom formácie nového mnícha. Zakončuje obdobie noviciátu, po ktorom novic žiada o prijatie mníšske spoločenstvo, ktoré definitívne rozhoduje o jeho žiadosti v tajnom hlasovaní. Po zložení prvých sľubov, skladaných v Samporskom kláštore na obdobie jedného roka, začína obdobie juniorátu, v ktorom profes dostáva úlohy vyžadujúce väčšiu mieru osobnej zodpovednosti, postupne sa pod dohľadom magistra učí samostatnej osobnej i duchovnej formácii a zároveň má možnosť sa upevniť a posilniť vo svojom rozhodnutí navždy sa zasvätiť Bohu ako benediktínsky mních. Na zloženie večných sľubov sa vyžaduje aspoň dvojnásobné obnovenie dočasných sľubov (teda najmenej tri roky formácie v junioráte), po ktorom môže profes požiadať o pripustenie k večným sľubom, o ktorom opäť rozhoduje spoločenstvo v tajnom hlasovaní.

Mnísi v západnej cirkvi sa navonok odlišujú od rehoľníkov aj formulou svojich sľubov. Podľa Reguly sv. Benedikta, jedného z najvýznamnejších písomných prameňov zasväteného života v Cirkvi, skladajú mnísi sľuby stálosti, spôsobu života a poslušnosti. Týmito sľubmi sa viažu ku konkrétnemu mníšskemu spoločenstvu, ako aj k Regule a svojmu predstavenému. Liturgický obrad skladania mníšskych sľubov v benediktínskej tradícii obsahuje tri hlavné prvky: prosba kandidáta o Božie milosrdenstvo a prijatie do spoločenstva, prečítanie a podpísanie listiny sľubov, ktorá je viditeľným znakom zasvätenia mnícha a kladie sa na oltár ako Bohu milá obeta, a spev žalmového verša (v latinskom preklade): Prijmi ma, Pane, podľa tvojho výroku a budem žiť; a nezahanbi ma v mojom očakávaní (porov. Ž 117 [118], 116). Spev tohto verša, ktorý po profesovi opakuje celé spoločenstvo, je vyjadrením nádeje i prosbou o Božiu pomoc, keďže ľudská snaha a možnosti nemôžu stačiť na dosiahnutie svätosti, ku ktorej je profes povolaný skrz cestu zasvätenia sa Bohu medzi bratmi v kláštore.