Pozývame na prednášku o našej histórii

Srdečne pozývame na prednášku prof. Martina Homzu v Kláštore Premenenia Pána pod názvom Sv. Svorad a/alebo sv. Svätopluk: K počiatkom benediktínskej tradície na Slovensku. V stredu 1. februára 2023 o 17.30 hod. v prednáškovej miestnosti kláštora sa začne prvá časť, druhá časť po prestávke začne o 19.00. Pred začiatkom programu sa možno v kláštornom chráme zúčastniť modlitby vešpier o 17.00. Po skončení prednášky sa bude konať modlitba Kompletória v kláštornom chráme o 20.00 hod.

Martin Homza (1967) je špecialistom v odbore starších slovenských a stredoeurópskych dejín všeobecne. Pracuje najmä so stredovekými prameňmi naračného charakteru (kroniky, letopisy, hagiografické texty). Je autorom niekoľkých vedeckých monografií. V roku 2005 mu za knihu Terra Scepusiensis : Stav bádania o dejinách Spiša Jagelovská univerzita v Krakove udelila čestnú cenu Henryka Wereszyckého a Wacława Felczaka za najlepšiu publikáciu k dejinám stredovýchodnej Európy. V roku 2009 vydal spolu so Stanisławom A. Srokom monumentálne dielo Historia Scepusii : Dejiny Spiša do roku 1526, ktorá neskôr vyšla aj v poľskom jazyku. Pracuje na Katedre slovenských dejín Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave ako profesor v odbore slovenské dejiny. Je nositeľom Rytierskeho rádu za zásluhy o Poľskú republiku.


Publikované

v časti

Autor článku: