Nový cyklus prednášok začína v stredu

Všetkých záujemcov srdečne pozývame na novú sériu večerných stretnutí v Kláštore Premenenia Pána pod názvom Psychológia v službách života viery. V stredu 8. septembra 2021 o 19.00 hod. v prednáškovej miestnosti kláštora sa bude konať prvá prednáška na tému Psychológia vs. viera: Nepriatelia alebo spojenci? V rámci prednášky bude aj možnosť diskusie a po jej skončení sa bude konať modlitba Kompletória v kláštornom chráme o 20.00 hod.

V pastorálnej konštitúcii Gaudium et Spes (Radosť a nádej) konciloví otcovia uvádzajú jasné stanovisko: „V pastoračnej činnosti treba dostatočne poznať a uplatňovať nielen teologické zásady, ale aj objavy profánnych vied, najmä psychológie a sociológie, aby aj veriaci boli vedení k čistejšiemu a zreteľnejšiemu životu podľa viery“ (GS 62). Cieľom nového cyklu je ponúknuť základný pohľad na vybrané psychologické otázky, ktoré môžu byť nepríjemnou a neraz prehliadanou súčasťou ľudského života. V prípade, že nositeľom týchto ťažkostí je veriaci človek, môže sa stať, že pri ich riešení bude vyhľadávať výlučne pomoc v duchovnej oblasti, pričom psychická rovina ostane neošetrená, v dôsledku čoho je často negatívne ovplyvnený aj samotný duchovný život. Prednášky budú koncipované zvlášť s ohľadom na potreby stálej formácie mníšskeho spoločenstva, ale z ich obsahu a spracovania môže načerpať každý, kto chce prehĺbiť svoje poznanie v dôležitej a citlivej oblasti prieniku duševna a duchovna.

Cyklus stretnutí povedie Janka Vindišová, psychologička a odborná asistentka na Katedre psychológie Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave, kde vyučuje predmety ako psychoterapia, psychopatológia detí a mládeže, kyberpsychológia, ontegenetická psychológia, alebo psychológia osobnosti. Zároveň pracuje ako školský psychológ a psychológ v Centre pre rodinu v Trenčíne. Venuje sa tiež prednáškovej a lektorskej činnosti, zvlášť v Duchovnom centre Lukov Dvor. Od roku 2017 je frekventantkou dlhodobého psychoterapeutického výcviku v logoterapii a existenciálnej analýze a výcviku v psychotraumatológii.


Publikované

v časti

Autor článku: