Vladimír Kasan OSB zvolený za priora na ďalšie obdobie

V dňoch 11.-12. novembra 2020 sa v kláštore Premenenia Pána v Sampore konali voľby konventuálneho priora. Kapitula kláštora pod predsedníctvom predsedajúceho opáta benediktínskej Kongregácie Zvestovania, ndp. Maksymiliana Nawaru OSB, zvolila na obdobie ôsmych rokov o. Vladimíra Kasana OSB za konventuálneho priora. Voľby sa konali po kánonickej vizitácii, ktorú viedol o. opát Maksymilian s br. priorom Izaakom Kapałom z opátstva v Lubiń (Poľsko)

Otec Vladimír Kasan OSB vstúpil do benediktínskeho opátstva v Tynci (Krakov, Poľsko) v roku 1998 spolu s o. Blažejom Škvarkom OSB. V tom čase boli obaja kňazmi banskobystrickej diecézy, ktorí si zaumienili obnoviť na Slovensku benediktínsku tradíciu. Už v roku 2003 sa obaja vrátili na Slovensko a v tomto roku sa o. Vladimír stal superiorom filiálneho domu v Bacúrove, čím začala jeho služba predstaveného slovenských benediktínskych mníchov, ktorá pokračuje aj po súčasnej voľbe. V roku 2010 sa slovenskí benediktíni presťahovali do novopostaveného kláštora Premenenia Pána v Sampore a v tomto roku (2020) už obývajú nové klauzúrne priestory, ktorých výstavbu si vyžiadal rastúci počet členov spoločenstva. V Samporskom kláštore žije k dnešnému dňu 19 mníchov, pričom kláštor zdieľa svoj rytmus a spôsob života s hosťami, ktorých počet tiež z roka na rok rastie.

Voľby priora (resp. opáta v prípade opátstiev) prebiehajú podľa Konštitúcie Kongregácie Zvestovania za bežných okolností každých osem rokov. Právoplatnými voliteľmi sú všetci mnísi kláštora so slávnostnými sľubmi. Priebeh volieb sa riadi starobylými zvykmi, v sprievode modlitieb k Duchu Svätému. Podobne ako je tomu v prípade voľby pápeža, aj tieto voľby sú chránené sľubom mlčanlivosti, pričom samotné hlasovania sú tajné. Dĺžka volieb tiež závisí od priebehu jednotlivých hlasovaní a ďalších okolností. Po zvolení priora sa predseda volieb pýta kandidáta o jeho súhlas. Ak zvolený prior prijme svoju voľbu, za zvuku zvonov sa zhromaždí celé spoločenstvo a v sprievode prejde do kláštorného chrámu, kde sa koná slávnostné Te Deum, sľub poslušnosti novému predstavenému a jeho požehnanie.

Kláštor Premenenia Pána v Sampore je svojprávnym (nezávislým) benediktínskym kláštorom, patriacim do benediktínskej Kongregácie Zvestovania. Za konventuálny priorát bol erigovaný v roku 2012, pričom za jeho prvého priora bol menovaný o. Vladimír Kasan OSB. Konventuálny prior je vyšším rehoľným predstaveným a ordinárom svojich mníchov. Každý benediktínsky kláštor sa riadi Regulou sv. Benedikta, ako aj ďalšími kánonickými ustanoveniami a požíva veľkú mieru samostatnosti v určovaní svojich špecifických zvykov a vonkajšej činnosti. Spoločným znakom benediktínskeho mníšstva je významné miesto liturgickej modlitby v živote spoločenstva, ako aj prijímanie hostí podľa miestnych podmienok.

Samporské spoločenstvo a hostia; zľava: o. Cyprián, o. Jozef, br. Ladislav Mária, br. Rastislav Mária, o. Blažej, br. Svorad Mária, br. Izaak (prior kláštora v Lubiń), br. Július, o. Michal Mária, o. Maksymilian (predsedajúci opát Kongregácie Zvestovania), br. Juraj, o. prior Vladimír, o. Jakub, br. Marián, br. Peter, o. Damián, br. Dominik, o. Igor, br. Pavol, o. Ján.

Publikované

v časti

Autor článku: