Samporský prior udeľoval ministériá

Tohtoročnú slávnosť Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska, sprevádzalo v Samporskom kláštore udeľovanie ministérií lektorátu a akolytátu štyrom bratom z mníšskeho spoločenstva. Otec prior, Vladimír Kasan OSB, ako vyšší predstavený udelil ministérium lektorátu br. Svoradovi Márii Tirpákovi OSB a ministérium akolytátu br. Ladislavovi Márii Grenčíkovi OSB, br. Mariánovi Zaťkovi OSB a br. Igorovi Hajasovi OSB. Naši bratia tak prijali osobitné požehnanie pre ich službu v prospech Cirkvi.

Služby (ministériá) lektora a akolytu úzko súvisia s liturgickou službou slova a oltára. Od najstarších čias Cirkvi sprevádzali službu biskupov, presbyterov a diakonov ďalší služobníci, ktorí boli do svojej úlohy prijímaní liturgickými obradmi, zvyčajne nazývanými nižšie svätenia, alebo nižšie rády, na odlíšenie od sviatostnej vysviacky. Po reforme týchto služieb, žiadanej Druhým vatikánskym koncilom a zrealizovanej pápežom bl. Pavlom VI., boli ponechané dve služby: lektorát a akolytát, a ich prijatie bolo umožnené všetkým laikom, ktorí majú potrebné vlastnosti a prejavia pevnú vôľu slúžiť Božiemu ľudu. Lektor číta v liturgii Božie slovo a pripravuje veriacich na prijatie sviatostí a slávenie bohoslužieb. Akolyta pomáha diakonom a presbyterom pri službe oltára a za istých okolností môže rozdávať sväté prijímanie veriacim a vystaviť Eucharistiu k verejnej poklone.

Br. Igor prijíma akolytát Br. Marián prijíma akolytát Br. Ladislav Mária prijíma akolytát Br. Svorad Mária prijíma lektorát

 


Publikované

v časti

Autor článku: