Obnova sľubov br. Ľudovíta Márie

P1060427V nedeľu 17. augusta 2014 obnovil br. Ľudovít Mária Sapančík OSB svoje dočasné sľuby. Sľubmi stálosti, spôsobu života a poslušnosti sa na ďalší rok zaviazal žiť v mníšskom spoločenstve kláštora Premenenia Pána v Sampore a pokračovať vo svojej mníšskej formácii. Nášmu dočasnému profesovi prajeme hojné Božie požehnanie a prosíme o modlitbu za neho i za nové mníšske povolania.


Publikované

v časti

Autor článku: