Celosvetová adorácia aj v Sampore

K výzve Svätého otca Františka k celosvetovej adorácii sa pripája aj Kláštor Premenenia Pána v Sampore. Spolu s veriacimi po celom svete sa pokloníme Eucharistickému Spasiteľovi počas adorácie, ktorá sa bude konať dnes, 2. júna 2013 o 17.00 hod. Hodinovú adoráciu zakončí Eucharistické požehnanie a slávnostná modlitba nedeľných vešpier. Všetkých vás srdečne pozývame.


Publikované

v časti

Autor článku: