Prvé stretnutie cyklu Postavy viery

Prvá prednáška cyklu Postavy vieryV priestoroch kláštora Premenenia Pána v Sampore sa v sobotu 27. októbra 2012 konalo prvé stretnutie cyklu Postavy viery. Tento cyklus je príspevkom slovenských benediktínov k Roku viery, vyhlásenom Svätým otcom Benediktom XVI. Prostredníctvom predstavenia veľkých postáv, ktoré sú akoby zosobnením kresťanskej viery, sa snaží objasniť veľkosť kresťanského povolania, ako aj pomôcť nájsť nové podnety pre každodenné výzvy, predkladané našej viere. Počas prvého stretnutia vystúpili s prednáškami SSDr. Blažej Štrba, PhD. (sv. Jozue), ThDr. Cyril Šesták SJ, PhD. (sv. Atanáz Alexandrijský) a ThLic. Vladimír Kasan OSB (sv. Benedikt z Nursie). V priebehu dňa mali hostia možnosť sláviť spolu s mníchmi kláštora modlitbu mníšskej liturgie hodín. Počas záverečnej diskusie mohli účastníci získať odpovede na ich vlastné otázky. Podujatia sa zúčastnilo okolo stovky veriacich, pre ktorých bola tiež pripravená krátka videoprezentácia Samporského kláštora a pohostenie. Ďalšie stretnutie cyklu Postavy viery sa bude konať 23. februára 2013.


Publikované

v časti

Autor článku: