V Banskej Bystrici sa konala konferencia o benediktínoch

Patrimonium
V dňoch 19.-20. septembra sa v priestoroch Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici konala medzinárodná konferencia s názvom Patrimonium, kultúra, pohostinnosť. Benediktínske kláštory ako miesta stretnutia. Organizátorom konferencie bola Katedra histórie Fakulty humanitných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici a Benediktínske opátstvo sv. Petra a Pavla v Tynci (Krakov, Poľsko). Konanie konferencie umožnila dotácia z Medzinárodného Vyšehradského fondu. Účastníkmi konferencie boli odborníci zo Slovenska, Poľska, Českej republiky i Maďarska. Na organizácii konferencie sa tiež podieľali Kláštor Premenenia Pána v Sampore (Slovensko), Benediktinské arciopatství sv. Vojtěcha a sv. Markéty v Břevnově (Česko) a Benediktínske arciopátstvo v Pannonhalme (Maďarsko).

Prvý deň konferencie sa zameral na otázky histórie, archeológie, architektúry, umenia a pamiatkovej ochrany. Vzniku benediktínskeho dedičstva i základom benediktínskej pohostinnosti sa vo svojej prednáške venoval o. Aleš Vandrovec OSB (Opátstvo v Břevnove). Nad vzťahom Reguly sv. Benedikta so životom mimo kláštora sa zamyslel o. Włodzimierz Zatorski OSB (Opátstvo v Tynci). Vo svojich prednáškach potom priblížili históriu benediktínov v stredoeurópskom priestore od stredoveku po 20. storočie Dr. Michał Gronowski OSB (Opátstvo v Tynci), doc. Vincent Múcska, PhD. (Univerzita Komenského, Bratislava), PhDr. Dušan Foltýn (Karlova univerzita, Praha) a Norbert Kmeť, PhD. (Politologický ústav SAV, Bratislava). O témach z oblasti architektúry, umenia a pamiatkovej ochrany pohovorili Dr. Marcin Szyma (Uniwersytet Jagielloński, Krakov), PhDr. Michaela Kalinová, PhD. a PhDr. Naďa Kirinovičová, PhD. (Pamiatkový úrad, Bratislava). O aktuálnych snaženiach a výsledkoch v oblasti archeologických výskumov informovali RNDr. Marián Samuel, PhD. (Archeologický ústav SAV, Nitra) a doc. PhDr. Michal Slivka, PhD. (Univerzita Komenského, Bratislava). Na záver prvého dňa sa konala prehliadka pamiatok mesta Banská Bystrica v sprievode Vladimíra Sklenku (Stredoslovenské múzeum, Banská Bystrica) a slávnostná recepcia pre účastníkov konferencie.

Druhý deň konferencie sa niesol v znamení aktuálnej problematiky benediktínskych kláštorov z hľadiska pohostinnosti, turistiky, vzdelávania a infraštruktúry. Vo svojich referátoch priblížili o. Jozef Brodňanský OSB (Kláštor v Sampore) a o. Mateusz Zduński OSB (Kláštor v Biskupowe) aktuálny stav a problematiku prijímania hostí v kláštoroch. O problematike a riešeniach turistiky v kontexte historických kláštorov s existujúcim spoločenstvom mníchov pohovorili Ákos Pottyondy (Opátstvo v Pannonhalme) a Marta Sztwiertnia (Benediktínsky inštitút kultúry, Tyniec), ktorá referovala i o vzdelávacích počinoch v kontexte muzeálnych aktivít. O možnostiach obnovy a turistického i náboženského využitia bývalých benediktínskych kláštorov referovali Jan Školník (Agentura pro rozvoj CHKO Broumovska, Broumov) a Pavol Plško (N. F. Beňadik, Skalka pri Trenčíne). V záverečných referátoch priblížili Br. Józef Kanik OSB (Opátstvo v Tynci) a Br. Michal Mária Kukuča OSB (Kláštor v Sampore) súčasný rozvoj benediktínskych kláštorov. Na záver dňa sa účastníci konferencie presunuli na Pustý hrad nad mestom Zvolen, kde si v sprievode Jána Peljaka (Archeologický ústav, Nitra) a Pavla Maliniaka (Katedra histórie FHV UMB, Banská Bystrica) pozreli aktuálny stav archeologických výskumov v tejto lokalite a oboznámili sa s jej dejinami.


Publikované

v časti

Autor článku: