Pozvánka na konferenciu o benediktínoch

Srdečne pozývame na konferenciu Patrimonium, kultúra, pohostinnosť. Benediktínske kláštory ako miesta stretnutiaktorá sa bude konať v priestoroch Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici, v dňoch 19.-20. septembra 2012. Konferencia sa bude zaoberať úlohou benediktínskych kláštorov pri budovaní európskej spoločnosti v histórii i v súčasnosti a v tomto kontexte poukáže na rôzne aspekty benediktínskej pohostinnosti. Vstup je voľný.

Organizátormi konferencie sú Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici a Benediktínske opátstvo sv. Petra a Pavla v Tynci (Krakov, Poľsko). Na jej príprave a konaní sa tiež podieľajú Kláštor Premenenia Pána v Sampore (Slovensko), Opátstvo sv. Vojtecha a sv. Markéty v Prahe-Břevnove (Česko) a Maďarská benediktínska kongregácia. Projekt konferencie sa realizuje vďaka finančnej pomoci Vyšehradského fondu.

Visegrad Fund
Program konferencie

19. septembra – Patrimonium 
11.00 – otvorenie konferencie – Dr. Michał Gronowski OSB, PhDr. Rastislav Kožiak, PhD.

11.20–12.30 – blok I – moderátor: R. Kožiak
Regula ako základ
1. Pohostinnost v pozdní antice a Řehole Benediktova – Aleš Vandrovec OSB (Beneditkinské arciopatství, Břevnov)
2. Reguła św. Benedykta a życie świeckie – O. Włodzimierz Zatorski OSB (Opactwo Benedyktynów w Tyńcu)

Dlhé trvanie – Benediktínske fundácie v krajinách stredo-východnej Európy  
1. Fundacje benedyktyńskie w Polsce – Dr. Michal Gronowski OSB (Opactwo Benedyktynów w Tyńcu)
2. Benediktínske kláštory v Uhorsku a na Slovensku – doc. Vincent Múcska, PhD. (Univerzita Komenského, Bratislava)

12.45-14.00 
3. Benediktínske fundace v Čechách – PhDr. Dušan Foltýn (Karlova univerzita, Praha)
4. Likvidácia kláštorov a politika komunistického režimu voči reholiam v Československu – Norbert Kmeť, PhD. (Politologický ústav SAV, Bratislava)
Diskusia k bloku I

15.00 – 17.00 – blok II – moderátorka: M. Sztwiertnia
Architektúra a umenie 
1. Krużganki w klasztorach benedyktyńskich w średniowiecznej Polsce – Dr. Marcin Szyma (Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków)
2. Benediktínske kláštory na Slovensku a ich pamiatkové hodnoty – PhDr. Michaela Kalinová, PhD. (Pamiatkový úrad, Bratislava)
3. Prehľad pamiatkových obnov benediktínskych kláštorov na Slovensku – PhDr. Naďa Kirinovičová, PhD. (Pamiatkový úrad, Bratislava)

Hmotné pamiatky
1. Najnovšie výsledky archeologických výskumov Zoborského káštora v Nitre – RNDr. Marián Samuel, PhD. (Archeologický ústav SAV, Nitra)
2. Archeologické výskumy bendiktínskych kláštorov na území Slovenska – doc. PhDr. Michal Slivka, PhD. (Univerzita Komenského, Bratislava)
Diskusia k bloku II

20. septembra – Pohostinnosť
9.30 – 11.15 – blok I – moderátor: Aleš Vandrovec OSB
Pohostinnosť v praxi
1. Benediktínska pohostinnosť v Sampore – O. Jozef Brodňanský OSB (Kláštor Premenenia Pána, Sampor)
2. Budująca wzajemność – doświadczenie rekolekcji w Klasztorze Zwiastowania w Biskupowie – br. Mateusz Zduński OSB (Klasztor Benedyktynów w Biskupowie)

Turistika 
1. Use vs. protection – Sustainable development of the 1000 years old Benedictine Monastery of Pannonhalma – Ákos Pottyondy (Bencés  Főapátság, Pannonhalma)
2. Rozwój ruchu turystycznego w Opactwie Benedyktynów w Tyńcu – Marta Sztwiertnia (Benedyktyński Instytut Kultury, Tyniec)
3. Klášter Broumov – projekt Vzdělávací a kulturní centrum Broumov a současné aktivity na cestě k jeho realizaci – Jan Školník (Agentura pro rozvoj CHKO Broumovska, Broumov)
Diskusia k bloku I 

11.45 – 13.30 – Blok II – moderátor: M. Gronowski OSB
Vzdelávanie 
1. Pannonhalma and education – Juhász-Laczik Albin OSB (Bencés Főapátság, Pannonhalma)
2. Rozwój edukacji muzealnej w klasztorach benedyktyńskich, ze szczególnym uwzględnieniem Opactwa Benedyktynów w Tyńcu  – Marta Sztwiertnia (Benedyktyński Instytut Kultury, Tyniec)

Infraštruktúra 
1. Odbudowa Wielkiej Ruiny w latach 2006 – 2008 w Opactwie Benedyktynów w Tyńcu oraz wizje i plany na przyszłość – Br. Józef Kanik OSB (Opactwo Benedyktynów w Tyńcu)
2. Obnova benediktínskeho života na Slovensku – Br. Michal Mária Kukuča OSB (Kláštor Premenenia Pána, Sampor)
Diskusia k bloku II


Publikované

v časti

Autor článku: