Slávnosť sv. Benedikta v našom kláštore

Slávnosť sv. Benedikta
V stredu 11. júla 2012 sme slávili slávnosť nášho zákonodarcu, patriarchu západného mníšstva a patróna Európy, sv. Benedikta z Nursie. O 11. hod sa v kláštornom chráme konala slávnostná sv. omša, ktorú celebroval Mons. Tomáš Galis, žilinský biskup. Vo svojej homílii priblížil postavu sv. Benedikta i zdôraznil jeho stále aktuálny odkaz pre dnešnú dobu prostredníctvom verného zakotvenia v Kristovi. Počas svätej omše zložili do rúk o. priora Vladimíra Kasana OSB svoje oblátske prísľuby prví 5 svetskí obláti nášho kláštora a prijali benediktínsky kríž a Regulu. Po sv. omši bolo pre všetkých účastníkov pripravené pohostenie. Program sviatočného dňa zakončili slávnostné vešpery spievané po latinsky tradičným gregoriánskym spevom.
Oblatúra je jednou z foriem, ktorou možno žiť benediktínsku spiritualitu. Obláti po ukončení formácie na rozdiel od mníchov neskladajú sľuby, ale len prísľuby, ktoré im ponechávajú slobodu, no zároveň ich užšie spájajú s konkrétnym kláštorom. Rehoľní obláti prijímajú mníšske rúcho a žijú priamo v kláštore, pričom sú viazaní rehoľnou disciplínou. Svetskí obláti žijú benediktínsku spiritualitu vo svojom bežnom povolaní vo svete, avšak ostávajú v užšom kontakte s kláštorom, ktorý im prostredníctvom pravidelných stretnutí a pobytov zabezpečuje duchovnú službu a zázemie. Bližšie informácie si možno vyžiadať na e-mailovej adrese oblati@benediktini.sk.


Publikované

v časti

Autor článku: