Výstavba kláštora

Plán výstavby kláštora Premenenia Pána v Sampore

 

Kláštor Premenenia Pána v Sampore je novým kláštorom, ktorého výstavba začala v októbri 2006. Prvá etapa výstavby bola ukončená 24. mája 2010 posvätením kláštorného chrámu Premenenia Pána. V roku 2013 začali prvé stavebné práce na druhej etape výstavby.

Nový benediktínsky kláštor je dielom, ktoré by nebolo možné zrealizovať bez veľkého prispenia mnohých dobrodincov zo Slovenska i zahraničia. Asi polovicu milodarov na prvú etapu stavby tvorili príspevky tisícov drobných prispievateľov zo Slovenska. Na realizáciu prvej etapy výstavby sa vynaložilo 2 667 590 EUR. Okrem finančnej pomoci prispeli mnohí ľudia dobrej vôle aj brigádnickou prácou.

Výstavba druhej etapy bude finančne i realizačne náročnejšia a preto sa aj na vás obraciame s prosbou o duchovnú i materiálnu pomoc, bez ktorej sa toto dielo nebude môcť zavŕšiť.

Prvá etapa výstavby (2006-2010)

Zemné práce pri novostavbeCieľom prvej etapy výstavby bolo poskytnúť mníšskemu spoločenstvu všetky nevyhnutné priestory potrebné pre mníšsky život a rozvinutie svojej činnosti. Z tohto dôvodu sa ako prvé objekty kláštora realizovali dom hostí a kláštorný chrám. Mníšska klauzúra sa v tejto etape nachádza v priestoroch domu hostí, oddelená od hosťovských priestorov. Samotný dom hostí disponuje 12 izbami pre hostí, 11 celami pre mníchov, noviciátom s dvoma izbami a ďalšími priestormi: kapitulár, prednášková miestnosť, rekreačná miestnosť, priestory knižnice, kuchyňa, refektár mníchov, refektár hostí, dielne, kotolňa a garáže.

OLYMPUS DIGITAL CAMERAKláštorný chrám Premenenia Pána bol vybavený základným nevyhnutným vybavením a mobiliárom a na svoje finálne umelecké stvárnenie ešte v mnohom čaká. Po stránke liturgického vybavenia dostal kostol svoj hlavný oltár, ambón, bohostánok, chórové lavice a lavice pre ľud. Vo veži kostola sú umiestnené štyri zvony.

V rámci prvej etapy boli zrealizované aj nevyhnutné komunikácie v areáli kláštora a ďalšie drobné objekty, potrebné pre prevádzku kláštora, rozbehnutie hospodárskej činnosti na pozemku kláštora, dodávku elektrickej energie a vody.

Biskup Baláž počas konsekrácie kláštorného chrámuPrvú etapu zavŕšil deň otvorených dverí (17. mája 2010) na záver ktorého boli požehnané priestory domu hostí a tiež nové zvony kláštora tynieckym opátom Bernardom Sawickim OSB. O týždeň neskôr (24. mája 2010) sa konala slávnostná konsekrácia kláštorného kostola, ktorú za veľkej účasti mnohých hostí vykonal banskobystrický biskup Mons. Rudolf Baláž.

Druhá etapa výstavby (2013-)

Prvé zemné práce na klauzúrnej budovePo niekoľkoročnej prestávke nadišiel v roku 2013 čas na započatie druhej etapy výstavby. Pokračovanie výstavby si vyžiadal najmä rastúci počet členov spoločenstva, ktorí obsadili všetky cely v klauzúrnom priestore domu hostí.

Najdôležitejším stavebným objektom druhej etapy je klauzúrna budova kláštora. Nová budova umožní uvoľnenie dočasných klauzúrnych priestorov v dome hostí a tým sa zväčší kapacita existujúceho domu hostí a umožní lepšia organizácia, vytvorenie priestorov knižnice pre hostí a tiež zabezpečia ďalšie priestory pre mníšske spoločenstvo.

Druhé podlažie klauzúrnej budovyProjekt domu chleba je určený najmä pre hostí kláštora. Hospodárske objekty umožnia ďalšie rozvinutie poľnohospodárskej činnosti na pozemku kláštora. Ďalšie sakrálne objekty poslúžia pre mníchov i hostí. Bližšie informácie o jednotlivých stavebných objektoch sú k dispozícii nižšie.

Výstavba kláštora je finančne aj pracovne náročná a prostriedky nášho spoločenstva nepostačujú na pokrytie jej nákladov. Budeme preto vďační za každú formu pomoci. Záujemcovia, ktorí by sa chceli zúčastniť na stavebných brigádach, sa môžu obrátiť na o. Františka. Finančnú pomoc možno zaslať na č. účtu: 4008561679/7500.

Jednotlivé objekty 2. etapy

Klauzúrna budova

Aktuálny stav: uzatvorená hrubá stavba

IMG_0422Klauzúrna budova je štvorpodlažná prístavba existujúceho komplexu kostola a domu hostí. Prístavba nadväzuje na juhozápadnú stenu kostola a pripája sa na existujúcu krížovú chodbu kostola a spojovaciu chodbu v suteréne. Každé podlažie je limitované svahovitým terénom, takže najvyššie podlažie (2. poschodie vzhľadom na prízemie kostola) bude rozlohou najväčšie.

V nižších podlažiach sa budú nachádzať najrôznejšie prevádzkové priestory ako sakristia, hovorne, kotolňa a iné. V prvom poschodí bude situovaný noviciát, infirmárka (cely pre starších a chorých mníchov), kapitulár, knižničné a kancelárske priestory. Druhé poschodie bude takmer úplne vyhradené pre mníšske cely. Celková ubytovacia kapacita klauzúrnej budovy: 28 ciel pre mníchov, 4 cely v noviciáte, 4 cely v infirmárke.

Po dokončení klauzúrnej budovy sa spoločenstvo presťahuje do nových priestorov a tak sa vytvoria nové kapacity v dome hostí. Dom hostí dostane vlastnú knižnicu a jeho celková ubytovacia kapacita stúpne na 25 izieb a 48 lôžok. Zároveň sa zvýši autonómia domu hostí a jeho využitie sa môže rozšíriť aj o väčšie organizované skupiny.

Dom chleba

Aktuálny stav: ukončená stavba, riešenie vybavenia

IMG_1064Dom chleba je situovaný pri vstupe do areálu zo severnej strany hlavnej vnútornej komunikácie. Dvojpodlažný objekt bude slúžiť najmä pre hostí kláštora a pútnikov. V hornom podlaží domu, nachádzajúcom sa na úrovni vnútornej komunikácie, sa bude nachádzať malá pekáreň a predajňa devocionálií. V zastrešenom priestore domu chleba bude možné tiež poskytnúť občerstvenie a posedenie pre návštevníkov. V nižšom podlaží sa bude nachádzať verejné hygienické zariadenie a ďalšie priestory.

Dom chleba predstavuje dôležitý objekt pre väčšie nárazové skupiny pútnikov, ale môže poslúžiť aj miestnym obyvateľom prostredníctvom predaja produktov kláštora — pekárne, hospodárstva, vydavateľstva, prípadne aj ďalšieho sprostredkovaného predaja.

Hospodársky dvor

Aktuálny stav: ukončená stavba základov

Aktuálny stav hospodárskeho dvoraHospodársky dvor sa nachádza v juhovýchodnom kúte areálu. Objekt je takto opticky aj prevádzkovo odclonený od obývaných priestorov, keďže sa tu terén zvažuje za horizont pri pohľade z kláštora. Farma je komplexným objektom s ustajnením zvierat, uskladnením krmiva a základným spracovaním produktov. Objekt je jednopodlažný zo strechou, ktorá sa bude využívať na skladovanie sena a slamy.

Kaplnka prázdneho hrobu

Aktuálny stav: plánované

Kaplnka prázdneho hrobu, umiestnená na ukončení krížovej cesty, v bezprostrednej blízkosti obecného cintorína, bude slúžiť ako malá meditačná kaplnka. V jej podzemí sa bude nachádzať krypta slúžiaca na pochovávanie mníchov kláštora.

Drobné sakrálne objekty

Aktuálny stav: čiastočne dokončené

Krížová cesta bude tvorená štrnástimi zastaveniami s chodníkom začínajúcim pri kostole a končiacim pri kaplnke prázdneho hrobu.

Pustovňa je malý prízemný objekt slúžiaci pre mníchov. (dokončené)

Kaplnka Panny Márie sa bude nachádzať v západnom cípe areálu pri potoku, v borovicovom lesíku.

Pomocné hospodárske objekty

Aktuálny stav: dokončené

Súbor viacerých menších objektov v areáli kláštora slúžiacich rôznym účelom. Patria sem priestory kurína, včelína, pivníc a ďalšie prevádzkové a skladovacie priestory.

Spevnené plochy

Aktuálny stav: plánované

V rámci areálu už sú realizované niektoré komunikácie v prvej etape. Na ne a taktiež na nové objekty budú nadväzovať ďalšie komunikácie, potrebné pre bežnú prevádzku.

Oplotenie

Aktuálny stav: plánované

Vzhľadom na špecifiká areálu kláštora bude celý po obvode oplotený. Časť oplotenia pri vstupe do kláštora už bola realizovaná v prvej etape. Momentálne je areál chránený provizórnym dreveným ohradením.

Úprava domu hostí

Aktuálny stav: plánované

Po ukončení prác na klauzúrnej budove sa bude môcť pristúpiť k úpravám existujúceho domu hostí. Tieto úpravy budú zahŕňať presun existujúcej knižnice do klauzúrnej časti a jej nahradenie novým refektárom pre mníchov, zrušením klauzúrnych uzáver a upravením priestorov pre potreby hostí.

3 Comments on “Výstavba kláštora”

  1. W Polsce a szczególnie w Krakowie są ludzie, którzy interesują się Klasztorem Benedyktynów w Samporze .
    Prosimy o zdjęcia i więcej informacji z budowy Klasztoru .Cieszy nas to wszystko co już jest a chcemy też wiedzieć co będzie. Szczęść Boże w Nowym Roku 2017.Niech Klasztor Przemienienia Pana też nas przemienia.

  2. Tiež by som chcel bývať v haciende za 2.6 mega, na ktorú som nemusel ani makať, a ešte mi ju niekto iný aj postavil.

    • To vôbec nie je problém – skús vstúpiť. Akurát to neurobíš, pretože potom by si musel uznať, akú hlúposť si tu napísal…