Pozvánka na prvé stretnutie cyklu „Postavy viery“

Postavy viery
Srdečne Vás pozývame na prvé stretnutie v rámci cyklu „Postavy viery“, ktoré sa bude konať v sobotu 27. októbra 2012 v benediktínskom kláštore Premenenia Pána v Sampore. Jeho obsahom budú prednášky popredných slovenských odborníkov o veľkých postavách viery: sv. Jozuovi, sv. Atanázovi a sv. Benediktovi. Program je určený pre široký okruh veriacich a je príspevkom k Roku viery, ktorý vyhlásil Svätý otec Benedikt XVI. Súčasťou programu je aj diskusia na prednesené témy. Prednášať budú: SSDr. Blažej Štrba, PhD., odborný asistent Katedry biblických vied RKCMBF UK na Teologickom inštitúte sv. Františka Xaverského v Badíne, ThDr. Cyril Šesták SJ, PhD., odborný asistent Katedry biblických a historických vied TF TU v Bratislave a ThLic. Vladimír Kasan OSB, prior benediktínskeho kláštora Premenenia Pána v Sampore.

Svätý otec Benedikt XVI. vyhlásil apoštolským listom Porta fidei Rok viery, ktorý sa začína na 50. výročie otvorenia Druhého vatikánskeho koncilu, 11. októbra 2012. V tomto liste pápež pripomína „potrebu znovu objaviť cestu viery, aby čoraz viac vychádzala najavo radosť a nové nadšenie zo stretnutia s Kristom“ (Ap. list Porta fidei, 2). Cestou viery „kráčal veľký počet mužov a žien, ktorých mená sú zapísané v knihe života“ (tamže, 13). Práve prostredníctvom stretnutí zameraných na veľké postavy viery chce benediktínsky kláštor Premenenia Pána prispieť k posilneniu a prehĺbeniu osobného prežívania viery, ako aj k priblíženiu bohatej katolíckej tradície. V priebehu Roka viery sa budú konať štyri stretnutia, skladajúce sa z troch prednášok, diskusie a slávenia mníšskej liturgie hodín. Prednášať budú poprední slovenskí biblisti, teológovia i benediktínski mnísi.

Program stretnutia 27. októbra 2012

  • 10.00 — Privítanie hostí a uvedenie do dňa
  • — Prvá prednáška: sv. Jozue (SSDr. Blažej Štrba, PhD.)
  • 11.10 — Druhá prednáška: sv. Atanáz (ThDr. Cyril Šesták SJ, PhD.)
  • 12.20 — Posvätné čítanie
  • 14.30 — Modlitba cez deň a tretia prednáška: sv. Benedikt (ThLic. Vladimír Kasan OSB)
  • 16.00 — Diskusia
  • 17.00 — Vešpery

Postavy_viery_ikonec_ky


Publikované

v časti

Autor článku: