Kategória: Aktuality

Kláštor Premenenia Pána

Pozvánka na pondelkové stretnutie

Pozývame vás na ďalšie večerné pondelkové stretnutie v kláštore Premenenia Pána v Sampore. Profesor Peter Zubko sa 8. januára 2018 v prednáškovej miestnosti kláštora prihovorí účastníkom na tému Zamoščská synoda a uhorskí uniati. Stretnutie začne o 18.30 hod. a zakončí sa spoločnou modlitbou kompletória v kláštornom chráme o 20.00 hod. Vstup je voľný.

Vdp. Prof. PhDr. ThDr. Peter Zubko, PhD. je kňazom Košickej arcidiecézy, archivárom kúrie a samostatným vedeckým pracovníkom Slavistického ústavu Jána Stanislava Slovenskej akadémie vied. Sústreďuje sa na okruh venovaný výskumu Slovenského kultúrno-historického a religiózneho priestoru, predovšetkým na výskum vzťahov latinskej a byzantskej kultúrno-religióznej tradície na Slovensku a v stredoeurópskom priestore. Spolupracuje tiež s katedrou histórie Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku.

Silvester a Nový rok

Pozývame vás na bohoslužby v kláštornom chráme Premenenia Pána v Sampore v závere Vianočnej oktávy.

Sviatok svätej rodiny (31. XII.)

V tento deň prebieha v našom chráme celodenná adorácia Najsvätejšej Oltárnej Sviatosti. Adorácia začne po ranných chválach o 7.00 hod. a potrvá až do večera.

 • 3.00 — Nočné vigílie
 • 7.00 — Ranné chvály
 • 7.30 — Začiatok Eucharistickej adorácie
 • 9.00 — Modlitba cez deň
 • 11.00 — Svätá omša
 • 18.00 — Prvé vešpery slávnosti Panny Márie Bohorodičky
 • 18.30 — Ďakovná pobožnosť s Eucharistickým požehnaním
 • 23.10 — Nočné vigílie slávnosti Panny Márie Bohorodičky

Slávnosť Panny Márie Bohorodičky (1. I. 2018)

 • 7.00 — Ranné chvály
 • 9.00 — Modlitba cez deň
 • 11.00 — Slávnostná svätá omša
 • 18.00 — Slávnostné vešpery
 • 20.00 — Kompletórium

Bohoslužby počas Vianoc

Pozývame vás na liturgické slávenia v kláštore Premenenia Pána v Sampore počas sviatkov Narodenia Pána. Všetky bohoslužby sa budú konať v časoch uvedených nižšie:

Vigília Narodenia Pána (Štedrý deň, 24. 12.)

 • 11.00 – Sv. omša
 • 17:00 – Vešpery
 • 23:00 – Slávnostné nočné vigílie a omša v noci

Slávnosť Narodenia Pána (25. 12.)

 • 7:00 – Svätá omša na úsvite s rannými chválami
 • 9:00 – Modlitba cez deň
 • 11:00 – Slávnostná svätá omša vo dne
 • 18:00 – Slávnostné vešpery
 • 20:00 – Kompletórium

Sviatok svätého Štefana (26. 12.)

 • 5:30 – Posvätné čítanie
 • 7:00 – Ranné chvály
 • 9:00 – Modlitba cez deň
 • 11:00 – Svätá omša
 • 18:00 – Vešpery
 • 20:00 – Kompletórium

Pozvánka na pondelkové stretnutie

Pozývame vás na ďalšie večerné pondelkové stretnutie v kláštore Premenenia Pána v Sampore. Profesor Peter Zubko sa 11. decembra 2017 v prednáškovej miestnosti kláštora prihovorí účastníkom na tému Každodenné reálie uniatov (právo, zvyky, cerkvi, fary, ekonomika). Stretnutie začne o 18.30 hod. a zakončí sa spoločnou modlitbou kompletória v kláštornom chráme o 20.00 hod. Vstup je voľný.

Vdp. Prof. PhDr. ThDr. Peter Zubko, PhD. je kňazom Košickej arcidiecézy, archivárom kúrie a samostatným vedeckým pracovníkom Slavistického ústavu Jána Stanislava Slovenskej akadémie vied. Sústreďuje sa na okruh venovaný výskumu Slovenského kultúrno-historického a religiózneho priestoru, predovšetkým na výskum vzťahov latinskej a byzantskej kultúrno-religióznej tradície na Slovensku a v stredoeurópskom priestore. Spolupracuje tiež s katedrou histórie Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku.

Komunitné duchovné cvičenia

V dňoch 22.-28. novembra 2017 si naše spoločenstvo koná pravidelné každoročné duchovné cvičenia. V tomto čase kláštor neprijíma hostí. Z dôvodu exercícií tiež nebude vybavovaná bežná pošta a bude limitovaná možnosť vybavovania telefonátov. Prosíme o vaše modlitby a ďakujeme za pochopenie.

Pozvánka na pondelkové stretnutie

Pozývame vás na ďalšie večerné pondelkové stretnutie v kláštore Premenenia Pána v Sampore. Profesor Peter Zubko sa 13. novembra 2017 v prednáškovej miestnosti kláštora prihovorí účastníkom na tému Porovnanie vzniku Užhorodskej únie a iných únií. Stretnutie začne o 18.30 hod. a zakončí sa spoločnou modlitbou kompletória v kláštornom chráme o 20.00 hod. Vstup je voľný.

Vdp. Prof. PhDr. ThDr. Peter Zubko, PhD. je kňazom Košickej arcidiecézy, archivárom kúrie a samostatným vedeckým pracovníkom Slavistického ústavu Jána Stanislava Slovenskej akadémie vied. Sústreďuje sa na okruh venovaný výskumu Slovenského kultúrno-historického a religiózneho priestoru, predovšetkým na výskum vzťahov latinskej a byzantskej kultúrno-religióznej tradície na Slovensku a v stredoeurópskom priestore. Spolupracuje tiež s katedrou histórie Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku.

Liturgia na začiatku novembra

Pozývame vás na liturgické slávenia v kláštore Premenenia Pána v Sampore počas slávnosti Všetkých svätých a Spomienky všetkých verných zosnulých, 1. a 2. novembra 2017. Na slávnosť Všetkých svätých sa budú bohoslužby konať ako v nedeľu. Počas spomienky všetkých verných zosnulých sa v našom chráme koná celodenná poklona Sviatosti oltárnej. Pobožnosť za zosnulých sa bude konať pri večernej svätej omši. Kompletný rozpis bohoslužieb sa nachádza nižšie.

Veriaci, ktorý v dňoch 1. až 8. novembra nábožne navštívi cintorín a tam sa aspoň v duchu pomodlí za zosnulých, získa za bežných podmienok plnomocné odpustky, ktoré možno aplikovať jedine dušiam v očistci (Enchiridion indulgentiarum, conc. 29, §1, n. 1).

Slávnosť Všetkých svätých (streda, 1. XI.)

 • 3.00 ‒ Nočné vigílie
 • 7.00 ‒ Ranné chvály
 • 9.00 ‒ Modlitba cez deň
 • 11.00 ‒ Slávnostná svätá omša
 • 18.00 ‒ Slávnostné vešpery
 • 20.00 ‒ Kompletórium

Spomienka všetkých verných zosnulých (štvrtok, 2. XI.)

 • 5.30 ‒ Posvätné čítanie
 • 6.30 ‒ Svätá omša s rannými chválami
 • Po omši ‒ začiatok celodennej poklony Najsvätejšej Oltárnej sviatosti
 • 12.00 ‒ Svätá omša s modlitbou cez deň
 • 17.00 ‒ Vešpery
 • 17.40 ‒ ukončenie poklony a Eucharistické požehnanie
 • 18.00 ‒ Svätá omša spojená s pobožnosťou za zosnulých
 • 20.00 ‒ Kompletórium

Brat Igor prijal posvätný diakonát

V nedeľu 22. októbra 2017 navštívil benediktínsky kláštor Premenenia Pána v Sampore banskobystrický biskup Mons. Marián Chovanec. V rámci svojej návštevy kláštora slávil spolu s mníchmi kláštora a veľkým množstvom hostí pontifikálnu svätú omšu, počas ktorej vkladaním rúk a konsekračnou modlitbou ordinoval brata Igora Hajasa OSB za diakona.
Touto cestou ďakujeme všetkým, ktorí sa zúčastnili na príprave tejto slávnosti a pozývame všetkých našich priaznivcov k modlitbe za novoordinovaného diakona, ako aj za nové kňazské a rehoľné povolania.

Pozvánka na diakonskú vysviacku

Prior a spoločenstvo benediktínskeho kláštora
Premenenia Pána v Sampore oznamujú,
že v 29. nedeľu «cez rok»,
22. októbra 2017 o 11. hodine,
v našom konventuálnom chráme,
Mons. Marián Chovanec, Banskobystrický diecézny biskup,
vložením rúk a vzývaním Ducha Svätého,
povýši a ordinuje brata igora Hajasa,
mnícha nášho kláštora
do posvätného rádu diakonátu.

Na túto slávnosť vás srdečne pozývame.

Pozvánka na pondelkové stretnutie

Pozývame vás na ďalšie večerné pondelkové stretnutie v kláštore Premenenia Pána v Sampore. Profesor Peter Zubko sa 16. októbra 2017 v prednáškovej miestnosti kláštora prihovorí účastníkom na tému Užhorodská únia – útek od kalvinizmu. Stretnutie začne o 18.30 hod. a zakončí sa spoločnou modlitbou kompletória v kláštornom chráme o 20.00 hod. Vstup je voľný.

Vdp. Prof. PhDr. ThDr. Peter Zubko, PhD. je kňazom Košickej arcidiecézy, archivárom kúrie a samostatným vedeckým pracovníkom Slavistického ústavu Jána Stanislava Slovenskej akadémie vied. Sústreďuje sa na okruh venovaný výskumu Slovenského kultúrno-historického a religiózneho priestoru, predovšetkým na výskum vzťahov latinskej a byzantskej kultúrno-religióznej tradície na Slovensku a v stredoeurópskom priestore. Spolupracuje tiež s katedrou histórie Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku.